Gå till innehåll
Barn i regnjacka och hatt

Barn- och gravidförsäkring ger trygghet för dig och dina barn

 • Gäller för alla barn i familjen
 • Gäller dygnet runt
 • Krishjälp till mamman, pappan eller partnern om något allvarligt skulle hända

Teckna barn- och gravidförsäkring

Så här funkar Barn- och gravidförsäkring

I Sverige har alla barn rätt till sjukvård och omsorg. Men om barnet blir helt eller delvis invalidiserat eller inte kan arbeta som vuxen, så räcker sällan det allmänna skyddet. En Barn- och gravidförsäkring kan kompensera för framtida inkomstförlust och kostnader. 

 • Gravidförsäkring – gäller vid sjukdom hos det väntade barnet som första gången visat sig under försäkringstiden och innan barnet fyllt 6 månader
 • Barnförsäkring – gäller vid sjukdom från den dag barnet fyller 6 månader. Vid olycksfallskada gäller försäkringen tidigast från barnets födelse
 • För att gravidförsäkringen ska gälla måste barn- och gravidförsäkringen ha tecknats innan utgången av graviditetsvecka 36. Om försäkringen tecknats från och med graviditetsvecka 37 eller senare gäller enbart barnförsäkringen.

  Gravidförsäkringen gäller: 

  • för gruppmedlemmens väntade barn (oavsett antal barn), det väntade barnets vårdnadshavare och syskon
  • vid sjukdom hos det väntade barnet som första gången visat sig under försäkringstiden och innan barnet fyllt 6 månader
  • för mammans samtliga graviditeter som inträffar under försäkringstiden 

  Försäkringen kan gälla tidigast från och med graviditetsvecka 10 för mamman och den andre vårdnadshavaren samt det väntade barnets syskon och från och med graviditetsvecka 23 för det väntade barnet. Om försäkringen tecknas efter graviditetsvecka 23 lämnar försäkringen inte någon ersättning för försäkringsfall som inträffar inom 14 dagar från det att försäkringen tecknades

  Vid sjukdom kan gravidförsäkringen lämna ersättning för:

  • Ersättning för sjukhusvistelse – gäller för barnet
  • Kostnadsbidrag upp till 1 prisbasbelopp – gäller för barnet
  • Diagnosförsäkring – gäller för barnet
  • Krisförsäkring – gäller för familjen
  • Dödsfallsersättning – gäller för barnet och vårdnadshavare


  Så här länge gäller Barn- och gravidförsäkringen

  • Graviditetsförsäkringen gäller längst till och med dagen innan barnet fyller 6 månader
  • Barn- och gravidförsäkringen gäller längst till och med det kalenderår barnet fyller 25 år

  Om gruppmedlemmens gruppförsäkring upphör dessförinnan, upphör också Barn- och gravidförsäkringen att gälla.

  Inskränkning i giltigheten

  Gravidförsäkringen i Barn- och gravidförsäkringen gäller inte för sjukdom, funktionshinder, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning – och inte heller för följder av sådana tillstånd – där symtomen visat sig innan gravidförsäkringen börjat gälla, även om diagnos kunnat fastställas först efter det att respektive försäkring börjat gälla. Invaliditet som fanns redan när försäkringen tecknades berättigar aldrig till ersättning.

  För fullständig beskrivning angående hur Gravidförsäkringen i Barn- och gravidförsäkringen gäller, se villkoren.

 • Krisförsäkring tillhandahåller kristerapi för det väntande barnets familj om någon av följande händelser inträffat under försäkringstiden. Ring oss på 08-534 804 65

  Krisförsäkringen ger stöd om:

  • barnet avlider
  • barnets vårdnadshavare avlider
  • barnet föds med en funktionsnedsättning
  • mamman får förlossningspsykos.

  Med barnets familj avses familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress som gruppmedlem. Gruppmedlemmens samtliga arvsberättigade barn omfattas även om de inte är folkbokförda på samma adress som gruppmedlemmen.

 • Barnförsäkringen ger ett försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom.

  Barnförsäkringen gäller vid sjukdom som första gången visat sig under barnförsäkringens försäkringstid och tidigast från och med den dag barnet fyllt 6 månader. Vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden gäller försäkringen tidigast från och med barnets födsel.

  Försäkringen gäller för samtliga arvsberättigade barn till dig som är gruppmedlem. Barn till din make/registrerad partner/sambo omfattas om de är folkbokförda på samma adress som du.

  En förutsättning för rätt till ersättning är att olycksfallet eller sjukdomen krävt läkarvård. Det finns inga begränsningar för särskilt riskfyllda aktiviteter och försäkringen gäller utan självrisk. Vid tecknande av barnförsäkringen krävs ingen hälsoprövning

  Barn fött utanför Norden omfattas av försäkringen så snart det kommit till Sverige. Ett utländskt barn som gruppmedlemmen ska adoptera är försäkrat förutsatt att socialnämndens medgivande till adoption erhållits. Om adoptionen inte kommer ill stånd, upphör försäkringen när barnet lämnar Sverige, dock senast efter 1 år från det barnet kom till Sverige. 

  Försäkringen omfattar:

  • Ersättning för läke-, rese-, tandskade-, rehabiliterings-, hjälpmedels-, samt vissa merkostnader om de inte ersätts från annat håll vid ersättningsbar olycksfallsskada. Försäkringen gäller utan självrisk.
  • Sjukhusvistelseersättning om barnet före 18 års ålder blir inlagt på sjukhus inom Norden under minst tre dagar utbetalas 0,5 % av prisbasbeloppet per dag i högst 365 dagar.
  • Vård i hemmet om barnet före 16 års ålder måste vårdas i hemmet i direkt anslutning till ersättningsbar sjukhusvistelse enligt ovan. Ersättning 0,5 % av prisbasbeloppet per dag i högst 30 dagar.
  • Kostnadsbidrag om barnets vårdnadshavare beviljas vårdbidrag till minst 25 % eller tillfällig föräldrapenninng vid vår av allvarligt sjukt barn till mint 12,5 %. Ersättning är maximerat till 1 prisbasbelopp och ve
  • Diagnosförsäkring - för de i villkoret uppräknade diagnoserna t.ex. Cancer och Barnreumatism
  • Kristerap hos psykolog, för barn som fyllt 16 år och som drabbas av en traumatisk händelse, krisförsäkring - Vision Barnförsäkring.
   Medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet upp till 20, 30, 40 alternativt 50 prisbasbelopp.

  • Vanprydande ärr

  • Dödsfallskapital 1 prisbasbelopp, betalas ut till barnets dödsbo.

  Begränsningar av försäkringsbeloppet vid medicinsk och ekonomisk invaliditet

  • Vid psykisk sjukdom eller beteendestörning (F00 – F99) begränsas försäkringsbeloppet vid medicinsk och ekonomisk invaliditet till 10 procent av det försäkringsbelopp som gäller för barnförsäkringen. 
   Exempel på sådana sjukdomar är ADD, ADHD, DAMP, Aspergers syndrom, bipolär sjukdom, depression, fobier, ätstörningar och psykisk utvecklingsstörning.

  Invaliditetsersättningens storlek bestäms av försäkringsbeloppet och invaliditetsgraden.

  Inskränkning i giltigheten

  • Barnförsäkringen gäller vid sjukdom som första gången visat sig under barnförsäkringens försäkringstid och tidigast från och med den dag barnet fyllt 6 månader.
  • Barnförsäkringen gäller inte för sjukdom, funktionshinder, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning – och inte heller för följder av sådana tillstånd – där symtomen visat sig innan försäkringen tecknades, även om diagnos kunnat fastställas först efter det att försäkringen tecknades. Invaliditet som fanns redan när försäkringen tecknades berättigar aldrig till ersättning.

  För fullständig beskrivning angående begränsningar i barnförsäkringens giltighet, se villkoren.

  Barnförsäkringen gäller längst till och med utgången av det kalenderår under vilket barnet fyller 25 år. Försäkringen upphör dessförinnan om du som gruppmedlem inte längre är medlem i Vision eller om du säger upp barnförsäkringen. Försäkring som gäller för barn till din make/registrerade partner/sambo upphör också att gälla om barnet inte längre är folkbokfört på din adress. Du måste själv anmäla när yngsta barnet uppnått slutåldern (25 år). Barnet kan inom 3 månader efter uppnådd slutålder teckna vidareförsäkring.

 • Krisförsäkring, för försäkrat barn som fyllt 16 år, gör att barnet kan få kristerapi om barnet drabbas av en allvarlig händelse, allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen. Ring oss på 08-534 804 65.


  Krisförsäkringen ger stöd vid:

  • Ersättningsbar olycksfallsskada.
  • Allvarlig sjukdom.
  • Rån, hot, överfall eller våldtäkt som polisanmäls.
  • Våld inom familjen - skada som den försäkrade tillfogats av annan familjemedlem. Med familjemedlem menas den försäkrades make, sambo, barn, förälder och syskon.
  • Makes, sambos eller eget barns dödsfall.
  • Försäkrads förälders eller försäkrads barns dödsfall. Gäller även för makes/sambos barn under förutsättning att barnet är folkbokfört på samma adress som den försäkrade. Med barn jämställs ett dödfött barn, som avlidit efter utgången av 22:a graviditetsveckan.
  • Försäkrads hel- och halvsyskons dödsfall.
 • Genom att logga in på Mina gruppförsäkringar får du fullständig info, priser och försäkrings­belopp som gäller för dig och ditt gruppavtal.

Bra att känna till

Försäkringen gäller för samtliga arvsberättigade barn till dig som gruppmedlem. Barn till make/sambo omfattas om de är folkbokförda på samma adress som dig. Försäkringen kan gälla längst till utgången av året de fyller 25 år. Försäkringen gäller dygnet runt och utan självrisk.

  • önskar skydda ditt barn ekonomiskt om barnet drabbas av bestående skador eller bestående nedsatt arbetsförmåga i framtiden på grund av vissa sjukdomar och olycksfall
  • önskar ekonomisk ersättning för kostnader vid skada i samband med olycksfall
  • ha fyllt 16 år
  • vara bosatt och folkbokförd i Sverige
  • tillhöra ett gruppavtal hos oss via din arbetsgivare eller ditt förbund

Trygga dig och din familj

Du har säkert försäkrat ditt hem och dina saker. Men hur klarar sig du eller din familj ekonomiskt om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller ett dödsfall? 

 • Extra ekonomisk trygghet och skydd för dig och din familj
 • Du får ett bra försäkringsskydd till en låg kostnad
 • Med enkla hälsokrav
Se pris och ansök – yrkesverksam medlem