Gå till innehåll

Skandias kapitalförvaltning

  • Skandia har ett av de största förvaltaruppdragen i Sverige, och det kräver en väl genomtänkt strategi
  • Vår långsiktiga strategi tas fram av vår avdelning för kapitalförvaltning
  • En viktig bedömning är hur stor del av kapitalet som ska investeras i olika tillgångsslag

I det strategiska arbetet säkerställer vi att vi alltid kan uppfylla våra löften så att du får det försäkringsbelopp vi har garanterat dig. Vi utnyttjar fördelarna med en långsiktig förvaltning, så att du får god avkastning på ditt sparande. En viktig bedömning är hur stor del av kapitalet som ska investeras i olika tillgångsslag, såsom aktier, räntebärande papper och fastigheter. 

I det taktiska arbetet

Efter det att ramarna för strategin är satta börjar det taktiska arbetet. Det innebär att vi i det dagliga arbetet bland annat analyserar, värderar och bedömer olika tillgångsslag, såväl ur risk- som avkastningssynpunkt. Detta görs både övergripande för hela portföljen men även inom varje specifikt område, som till exempel inom aktieförvaltningen.

Skandias kapitalförvaltning arbetar efter en långsiktig strategi som går ut på att du ska få högsta möjliga avkastning till en bra avvägd risk. Vi är ett av de få livförsäkringsbolag som långsiktigt har haft en stark solvens flera år i rad. Denna finansiella styrka öppnar upp för möjligheter att investera både i uppgång och nedgång på de finansiella marknaderna. Med en stabil investeringsstrategi kan vi utnyttja svängningarna i konjunkturen maximalt istället för att se en nedgång som ett hot.

Vi anpassar risken

Skandias portfölj består av ett stort antal olika tillgångsslag och alla dessa har olika risknivåer. Att investera i aktier har historiskt sett alltid gett en hög avkastning, samtidigt som aktier innebär en högre risk än till exempel räntepapper och fastigheter. Vårt uppdrag är att säkerställa att investeringarna sker på ett balanserat sätt, i och mellan de olika tillgångsslagen. Det leder till att den totala portföljen alltid är trygg och långsiktigt, vilket är viktigt för kunna leverera en bra avkastning över tid.

Skandia anlitar de bästa kapitalförvaltarna

Vårt kapital ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. 

Huvuddelen av kapitalet förvaltas av Skandias egen kapitalförvaltning. För vissa investeringar anlitar vi också externa förvaltare som är specialister på sina områden.

Våra fastigheter förvaltas i vårt dotterbolag Skandia Fastigheter och aktier i svenska onoterade bolag via riskkapitalfonder

Stordriftsfördelar

Skandia förvaltar flera hundra miljarder kronor åt över en miljon kunder. Eftersom vi är en så stor aktör kan vi pressa kostnaderna för förvaltningen. Våra val styrs av den förväntade avkastningen i förhållande till avgiften.

Skandia anger ramarna

Våra förvaltare styrs av placeringsdirektiv från Skandia. Ytterst är det Skandias styrelse som står bakom såväl strategi som investeringsbeslut. De sätter målen för förvaltningen och anger ramarna för förvaltarnas risktaganden.

En väl sammansatt portfölj

Skandias portfölj är uppbyggd så att du ska få ditt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt.
 
När vi sätter samman vår portfölj styrs vi av två saker: garantin och möjligheten till god avkastning. Det viktigaste när man komponerar en väl sammansatt portfölj är att sprida riskerna. En riktigt konstruerat portfölj är så stabil att den också i svåra tider kan ge en bra avkastning och även då har en tillräckligt stor andel risktillgångar som på längre sikt alltid ger högre avkastning. 

Räntebärande papper ger en trygg bas

En stor del av våra tillgångar består av räntebärande placeringar. Det ger portföljen en trygg bas. Räntor ger ett stabilt kassaflöde i förhållande till många andra placeringar.

Våra räntebärande placeringar utgörs främst av säkra statsobligationer och realränteobligationer. Placeringarna görs främst i Sverige genom att sprida riskerna och få till en så väl balanserad ränteportfölj som möjligt.  

Fastigheter är en långsiktig investering

Fastigheter är en långsiktig investering. Det passar väl in med Skandias målsättning som långsiktig förvaltare. 

Fastigheterna är samlade i vårt dotterbolag Skandia Fastigheter, ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Fastighetsinnehavet utgörs främst av kontorsfastigheter i storstadsregionerna, men också av köpcentra och bostäder.

Aktier ger hög avkastning på sikt

Skandia har en förhållandevis stor andel aktier i portföljen. Aktierna ger hög avkastning på sikt, samtidigt som det är en mer riskfylld placering än räntepapper och fastigheter. Ett bolag som har låg solvens måste koncentrera sig på räntebärande placeringar. Skandia har dock så hög solvens att vi kan ge dig en bra möjlighet att få en långsiktigt högre avkastning, utan att för den skull riskera garantin. Skandias aktieportfölj innehåller både internationella och svenska aktier från olika verksamhetsområden.

Onoterade tillgångar kan överträffa förväntningarna

En liten del av Skandias portfölj utgörs av onoterade tillgångar. Onoterade tillgångar är mindre bolag som är under utveckling och som ännu inte är noterade på börsen. Vi stöttar med finansiering i olika utvecklingsskeden för bolagen, eftersom vi är övertygade om att det kommer att generera en god avkastning på lång sikt. Många gånger har också dessa bolag vida överträffat våra förväntningar.

Ägarpolicy

Ytterst är det Skandias styrelse som ansvarar för såväl strategin som investeringsbesluten. 

Skandias ägarpolicy styr hur Skandia ska agera i de bolag som Skandia äger aktier i. Skandia ska aktivt och ansvarsfullt utöva de rättigheter och skyldigheter som följer med ägande i ett börsbolag för att öka avkastningen på våra kunders investeringar och värna om en väl fungerande aktiemarknad.

Arbetet med ägarfrågor är delegerat till Skandias kapitalförvaltning. Ägarstyrningen ska bidra till att Skandias investeringar är ansvarsfulla och hållbart värdeskapande. Skandia ingår inte i någon fast ägargruppering, men om det främjar ett aktivt och effektivt ägarutövande samverkar vi ibland med andra aktieägare.

Bolagen ska aktivt arbeta för miljö och etik

Styrelsen i de bolag Skandia äger aktier i ska ha ett ansvarsfullt förhållningssätt i etiska frågor och arbeta aktivt med miljö- och etikfrågor. Bolagen ska följa kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat, främst FN:s barnkonvention och konventionerna om mänskliga rättigheter, barnarbete samt mutor och korruption.