Gå till innehåll

Spara med garanti – Kapitalförsäkring Traditionell

 • En trygg och enkel sparform där du sätter in dina pengar i en försäkring
 • Våra experter förvaltar pengarna och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer

Ett långsiktigt sparande som kan ge både trygghet och möjlighet till god avkastning, utan att du själv behöver vara aktiv. Kan passa som pensionssparande.

Börja spara med garanti

Är du med och delar på 18 miljarder?

I december gör vi något som vi aldrig i vår 160-åriga historia har fått förmånen att göra. På en månad fördelar vi lika mycket överskott till våra sparare som vi normalt sett gör på ett helt år. Vår kapitalförvaltning har gått så bra att den ordinarie återbäringsräntan helt enkelt inte har räckt till. 

Vi är stolta över att vi trots det oroliga läget på finansmarknaderna har så starka nyckeltal att vi kan belöna våra sparare med en så extraordinär julklapp. Samtidigt har vi lägre förväntningar på framtida avkastning och därför har vi valt beloppet med omsorg, för att behålla en långsiktigt ansvarsfull buffert för alla våra sparare. 

Den extra fördelningen motsvarar ungefär en normal årsavkastning, cirka 6 procent, på kapitalet som berörs. Totalt blir det cirka 18 miljarder kronor. 

Det är Skandias sparare med traditionella försäkringar från 1 september 2014 eller tidigare som får del av den extra fördelningen*. Det är framförallt fram till den tidpunkten som det stora överskottet har byggts upp, och i ett ömsesidigt bolag är det därför spararna från den perioden som ska få del av det i form av höjda försäkringskapital. 

* Undantaget de försäkringar som tecknats med en total försäkringstid på under fem år, vilka inte heller förräntas med ordinarie återbäringsränta.

Läs mer om den extra fördelningen på 18 miljarder

Så fungerar Kapitalförsäkring Traditionell

Med Kapitalförsäkring Traditionell får du ett bekymmersfritt sparande. Du sätter in pengar i engångsbelopp eller varje månad i en försäkring, som du tecknar på minst 15 år. Försäkringen betalas sedan ut i ett skattefritt belopp. Du kan avbryta försäkringen och ta ut pengarna tidigare mot en avgift.

Garanti & återbäringsränta

Kapitalförsäkring Traditionell är traditionellt förvaltad, vilket innebär att du är garanterad ett visst belopp när försäkringen betalas ut. Beroende på hur väl vi lyckas med förvaltningen finns det möjlighet till mer pengar – historiskt sett har vi lyckats bra. Du får ränta (så kallad återbäringsränta) på ditt sparande (försäkringskapitalet). 

Återbetalningsskydd

I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd och du kan själv välja vem som får dina pengar vid dödsfall (förmånstagare).

Börja spara direkt

Du kan teckna försäkringen direkt på webben (Kapitalförsäkring Allt i Ett). Om du vill ha hjälp på vägen och fler valmöjligheter kan du boka tid med en rådgivare.

Teckna Kapitalförsäkring direkt

Boka tid för personlig rådgivning


 • Tillsammans går vi igenom din ekonomi och tar fram en sparplan utifrån dina behov och önskemål
 • Vi syr ihop ett sparande som passar din sparplan och du får fler valmöjligheter
 • Tips! Passa på att fråga rådgivaren om Premiebefrielseförsäkring – ett extra skydd vid sjukdom eller olycka.

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (20012015) 5,3 %
Senaste faktablad Skandia i siffror

Dags för utbetalning?

Koppla Skandiakontot till din försäkring så får du ränta på dina utbetalningar. Passar t.ex. för utbetalningar från Kapitalförsäkring Traditionell, Kapitalförsäkring Fond, Kapitalförsäkring Depå och Gåvoförsäkring.

 • Ränta från första kronan
 • Fria uttag
 • Insättningsgaranti
Öppna Skandiakonto

Vanliga frågor om Kapitalförsäkring Traditionell

Kapitalförsäkring Traditionell – hur fungerar det?

Nedan information gäller Kapitalförsäkring Traditionell som du tecknar direkt på webben (Kapitalförsäkring Allt i Ett). 

Försäkringstid

Du sätter in pengar som engångsbelopp eller varje månad i en försäkring, som du tecknar på minst 15 år. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om du vill fortsätta spara. Efter försäkringstiden sker utbetalningarna skattefritt.

Återköp

Du kan göra uttag av kapitalet i din försäkring mot en avgift innan försäkringstiden är slut. Det kallas återköp. Det finns regler för återköp av en kapitalförsäkring, läs mer i Faktablad för Kapitalförsäkring Allt i Ett.

Återbetalningsskydd

I försäkringen ingår också ett återbetalningsskydd på 101 % av försäkringskapitalet som betalas ut till dina förmånstagare vid dödsfall. Du kan enkelt ändra förmånstagare när som helst under försäkringstiden.

Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

Återbäringsränta

Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ambitionen är att de ska vara lika över en längre period. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt sparande. Historiskt sett har vi lyckats bra med kapitalförvaltningen, men det är ingen garanti för framtida avkastning – försäkringskapitalet kan både öka och minska i värde. 

Kapitalförsäkring Traditionell – hur fungerar skattereglerna?
 • Utbetalningen är skattefri
 • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
 • Skandia betalar en avkastningsskatt varje år och din del fördelas med ett avdrag från återbäringsräntan
 • Du slipper deklarationskrångel
Avkastningsskatt

Skandia betalar varje år avkastningsskatt. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Skatten betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat.  Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet och görs med ett avdrag från återbäringsräntan. I det årliga värdebeskedet ser du hur mycket som tagits ut från ditt försäkringskapital.

Kapitalförsäkring Traditionell – vad innebär garantibeloppet?

Garantin byggs successivt upp av dina inbetalningar (premier). För varje premie du betalar beräknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut vad du kommer få i garantibelopp använder vi antaganden om bl.a. garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet. Dessa antaganden kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande inbetalningar. Du kan inte få mindre än vad vi har garanterat dig, däremot kan du få mer.

Kapitalförsäkring Traditionell – hur förvaltas mitt kapital?

Portföljen är uppbyggd så att du ska få ditt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt. Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning. Läs mer om vilka tillgångar portföljen består av under rubriken "Så placeras dina pengar".

Solvensgrad

Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garantibelopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.

Börja spara nu

 • En trygg och enkel sparform där du sätter in dina pengar i en försäkring
 • Våra experter förvaltar pengarna och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
Börja spara med garanti