Gå till innehåll

Till dig som fått sänkt tjänstepension 2018

Under 2018 får många som varit anställda inom kommun eller landsting en sänkning av sin tjänstepension. Nedan förklarar vi vem som påverkas och anledningen till det sänkta tjänstepensionsbeloppet.

Vilka påverkas?

De pensionsavtal och reglementen som berörs är de äldre så kallade bruttoplanerna där kollektivavtal för anställda samt reglementen och bestämmelser för förtroendevalda finns. Gemensamt för dessa pensionsplaner är att de samordnas med den allmänna pensionen. Den totala tjänstepensionen räknas fram och den allmänna pensionen dras av från denna. Den del som blir kvar betalas ut som tjänstepension.

I huvudsak påverkas de som är födda 1937 och tidigare, men det kan även påverka de som är födda mellan 1938 och 1953. De yngre pensionärerna påverkas mindre eftersom de i den allmänna pensionen har mindre andel från tidigare ATP-system

Vad är bakgrunden till varför vissa tjänstepensioner sänks?

Fram till 2002 räknades både den allmänna pensionen och tjänstepensionen om likadant vid årsskiften, de följde prisutvecklingen. År 2003, när det nya allmänna pensionssystemet infördes, började den allmänna pensionen istället följa inkomstutvecklingen. Eftersom de båda pensionerna inte längre räknades om med samma värde sågs en risk att tjänstepensionen inte skulle förändras i samma takt som den allmänna pensionen. För att förhindra detta kom Sveriges kommuner och landsting tillsammans med de fackliga organisationerna överens om att ett frilagt belopp skulle beräknas och undantas från samordning.

Bestämmelsen om detta frilagda belopp tillämpas de år uppräkningen av allmän pension har varit större än prisutvecklingen i samhället. Det år som ett frilagt belopp uppstår får pensionärerna ett något högre belopp i tjänstepension än vad de ursprungliga kollektivavtalen utlovat.

Varför sänks beloppet 2018?

För 2018 är förutsättningarna för det frilagda beloppet inte uppfyllda då prisutvecklingen istället varit högre än uppräkningen av allmän pension. Det innebär att det inte blir något frilagt belopp som undantas från samordning vilket kan göra att tjänstepensionen sänks.

Kan sänkningen inträffa igen?

De år som prisutvecklingen är större än uppräkningen av allmän pension kommer det inte att bli något frilagt belopp som tillägg till tjänstepensionen. De år som uppräkningen av allmän pension är större än prisutvecklingen kommer bestämmelsen om frilagt belopp återigen att tillämpas.

Kan jag vara berättigad till annan kompensation?

Vid sänkt total pension kan du vara berättigad till bostadstillägg eller ett höjt sådant. Du vänder dig till pensionsmyndigheten om du har frågor kring bostadstillägget.

Om du har frågor