Gå till innehåll

Bästa orderutförande på Skandiabanken

Bästa orderutförande

Val av handelsplatser

Uppföljning och granskning

Följande riktlinjer beskriver Skandiabankens process för att säkerställa bästa möjliga resultat vid orderläggning. Banken strävar alltid att agera utifrån att ge kunden bästa möjliga resultat på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt. Banken väljer ut och analyserar marknadsplatser för utförande, säkerställer att det finns tillämpliga riktlinjer, rutiner och processer för att uppnå bästa kvalitet och resultat för kunderna. Utgångspunkten för Skandiabankens bästa orderutförande är bästa möjliga resultat med hänsyn till den totala ersättningen.

Skandiabankens riktlinjer för bästa

orderutförande

1. Inledning

För att kunna uppnå bästa möjliga resultat när Skandiabanken Aktiebolag (publ) (Skandiabanken eller Banken) utför eller vidarebefordrar kundorder avseende finansiella instrument, såsom instruktioner för att köpa eller sälja aktier, ska Skandiabanken följa denna instruktion. Flera av metoderna som anges i denna instruktion kan användas för att hantera en enda order.

 

Innan Skandiabanken utför en kundorder ska kunden ha godkänt Bankens riktlinjer för utförande av order.

 

Då kunden ger en specifik instruktion, antingen en generell instruktion eller en instruktion som avser en specifik order (till exempel att Skandiabanken ska utföra ordern på en specifik handelsplats för utförande eller på ett särskilt sätt), ska en sådan instruktion från kund ha företräde framför riktlinjerna i denna instruktion. En specifik instruktion från kund innebär således att riktlinjerna i denna instruktion inte är tillämpliga.

 

2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran

av order

För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden ska Skandiabanken vidta de åtgärder som behövs för att ta hänsyn till följande faktorer när order utförs/vidarebefordras: orderns storlek och typ, utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i ordern, pris, kostnader (såsom kostnader för utförande och kostnader för avveckling som överförs på kunden), handelsplatsens egenskaper dit en order kan skickas rörande snabbhet, sannolikhet för att ordern leder till en transaktion och att transaktionen kan avvecklas, kundens egenskaper och kategorisering samt övriga överväganden som Skandiabanken bedömer vara relevanta med hänseende till en särskild order.

 

Skandiabanken lägger normalt den högsta vikten vid priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförandet, inbegripet kundens alla utgifter som hänför sig direkt till utförandet av ordern. I bedömningen av bästa möjliga resultat beaktas Skandiabankens egna ersättningar och avgifter som tas ut av kunden för utförandet av ordern på var och en av de platser som kan komma i fråga för att utföra den. I vissa fall, till exempel vid stora order eller order med särskilda villkor och bestämmelser, kan Skandiabanken lägga större vikt vid andra faktorer, såsom om – på grund av orderns storlek eller egenskaper – Skandiabanken anser att ordern kan ha en väsentlig prispåverkan eller en påverkan på sannolikheten att den kan utföras eller kan avvecklas eller om det, av andra skäl, är relevant att lägga större vikt vid andra faktorer än priset.

 

3. Principer för utförande av order

Beträffande finansiella instrument som handlas på flera handelsplatser som Skandiabanken är elektroniskt ansluten till, kommer Skandiabanken att hantera kunders order på följande sätt:

 • Om ordern är limiterad på så sätt att den kan gå till avslut direkt kommer den att läggas på den marknad som erbjuder bäst pris.
 • Om flera handelsplatser erbjuder samma pris eller om ordern inte kan gå till direktavslut kommer primärmarknaden (Nasdaq OMX Stockholm) prioriteras.
 • Om det visas ett matchande pris, på hela ordervolymen, på en annan handelsplats än den som kundens order ligger på kommer Skandiabanken att flytta den aktuella ordern till den andra handelsplatsen.

 

Mot bakgrund av ovanstående kommer varje individuell order därför inte nödvändigtvis att utföras på den handelsplats som har den bästa likviditeten för instrumentet från tid till annan. Skandiabanken kommer årligen, eller vid stora förändringar, att utvärdera denna instruktion och antalet utvalda handelsplatser och göra korrigeringar vid behov.

 

4. Metoder för utförande av order

För att uppnå bästa möjliga resultat kan Skandiabanken utföra en order genom att använda en kombination av följande metoder för orderutförande:

 

4.1 Direkt på reglerad marknad eller MTF (multilateral handelsplattform)

Detta sker genom att Skandiabanken utför ordern direkt genom direktmedlemskap hos Nasdaq och NGM. Skandiabanken köper en tjänst från Nasdaq där kunderna får tillgång till Nasdaqs Smart Order Router (SOR) som innebär att kunderna kan få avslut mot andra handelsplatser om det leder till bästa resultat. En SOR är en teknisk systemlösning som kan användas när ett finansiellt instrument handlas på mer än en handelsplats. En SOR kan användas för att automatiskt välja den handelsplats där det är mest sannolikt att uppnå bäst resultat. En SOR analyserar, baserat på förvalda parametrar, vilken handelsplats en order ska skickas till för att uppnå bästa möjliga resultat.

 

4.2 Utanför en reglerad marknad eller MTF

Detta kan ske genom att matcha en kundorder mot en annan kundorder, ordern genomförs mot Skandiabankens handelslager eller mot en tredje part. För att Skandiabanken ska kunna utföra kundordern så ska kunden ha gett sitt uttryckliga godkännande till utförande av order utanför en reglerad marknad eller handelsplattform innan ordern utförs. Godkännandet kan ges generellt eller avse en enskild order. Genom godtagande av dessa riktlinjer godkänns sådant utförande generellt.

 

5. Utförande av order avseende finansiella instrument som i huvudsak handlas på en extern handelsplats

Detta stycke gäller hanteringen av order avseende sådana instrument som i huvudsak handlas på en reglerad marknad (t.ex. Nasdaq OMX), en MTF eller på en annan handelsplats. Följaktligen inkluderar detta merparten av de instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad

eller MTF såsom:

 • aktier (till exempel aktier som är upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm eller Nordic Growth Market Equity, NGM), samt
 • sådana fondandelar som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF.

 

Skandiabanken kommer normalt att hantera order avseende dessa instrument genom att:

 • omedelbart skicka ordern till den handelsplats som Skandiabanken anser möjliggör bästa orderutförande enligt avsnitt 2 och 3 ovan
 • lägga samman ordern med andra order i enlighet med avsnitt 10 nedan och därefter skicka ordern till den handelsplats som Skandiabanken anser möjliggör bästa orderutförande enligt avsnitt 2 och 3 ovan
 • genomföra ordern genom en eller fler separata transaktioner på marknaden (till exempel när det gäller en relativt stor order)
 • genomföra ordern mot Skandiabankens handelslager eller mot en annan kunds order till ett pris som motsvarar marknadspriset (dvs. vanligtvis ett pris inom den volymviktade spreaden, alltså inom prisintervall mellan köp- och säljkursen för det antal aktier ordern motsvarar).

 

I vissa fall förmedlar Skandiabanken priser, indikativa eller fasta, direkt mot på kunden, t ex efter kontakt med Market Maker. Ett avtal mellan parterna ingås antingen när kunden accepterar ett fast pris förmedlat av Skandiabanken eller, vid indikativa priser, när Skandiabanken bekräftar priset till kunden och kunden accepterar priset. I dessa situationer är riktlinjerna i denna instruktion inte tillämpliga eftersom ett avtal ingås mellan två parter varför Skandiabanken inte utför en order för kundens räkning.

 

6. Handelsplatser som Skandiabanken huvudsakligen använder för utförande av order

Skandiabanken deltar i handel på flera reglerade marknader och andra handelsplatser. Åtminstone en gång per år eller i händelse av stora förändringar gör Skandiabanken en utvärdering av vilka handelsplatser som ska användas för att utföra order. De huvudsakliga handelsplatserna som

Skandiabanken för närvarande använder finns angivna på Skandiabankens hemsida. Varje år offentliggör Skandiabanken en sammanfattning av de fem utförandeplatser där banken främst, i fråga om handelsvolym, utfört kundorder under föregående år.

 

För att kunna genomföra transaktioner avseende instrument som handlas på andra handelsplatser än dem där Skandiabanken deltar i handeln direkt (t.ex. handelsplatser utanför EU), genomför Skandiabanken sådana transaktioner genom att vidarebefordra ordern till företag med direkt tillgång till dessa handelsplatser. Valet av sådana samarbetsföretag sker genom kontinuerlig utvärdering av förmågan hos det berörda företaget att erbjuda bra orderutförande.

 

7. Utförande av order avseende finansiella instrument som inte huvudsakligen handlas på en extern handelsplats

Detta avsnitt gäller hantering av order avseende instrument som handlas direkt gentemot en motpart (OTC), såsom:

 • statsobligationer och andra penningmarknadsinstrument
 • företagsobligationer
 • OTC-derivat eller
 • andra instrument utgivna av Skandiabanken eller annat värdepappersinstitut.

                                                                                           

Normalt kommer Skandiabanken att i dessa fall förmedla priser, indikativa eller fasta, t.ex. efter kontakt med Market Maker, direkt mot kunden. Ett avtal mellan parterna ingås antingen när kunden accepterar ett fast pris förmedlat av Skandiabanken eller, vid indikativa priser, när Skandiabanken bekräftar priset till kunden och kunden accepterar priset. I dessa situationer är riktlinjerna i denna instruktion inte tillämpliga eftersom ett avtal ingås mellan två parter varför Skandiabanken inte utför en order för kundens räkning.

 

8. Utförande av order avseende fondandelar som inte är upptagna till handel

på en reglerad marknad eller MTF

 

Skandiabanken kommer att utföra order avseende fondandelar genom att vidarebefordra ordern till den aktuella fondens fondbolag (eller motsvarande) för utförande enligt fondbestämmelserna (eller motsvarande).

 

9. Diskretionär förvaltning

När Skandiabanken vid tillhandahållande av diskretionär portföljförvaltning utför order eller beslut att handla, alternativt vidarebefordrar order, kommer det att ske i enlighet med dessa riktlinjer.

 

10. Orderhantering, sammanläggning och fördelning

Skandiabanken kommer att utföra kundorder snabbt, effektivt och rättvist. Jämförbara kundorder utförs omgående och i den tidsordning de togs emot såvida detta inte omöjliggörs av orderns egenskaper rådande marknadsförhållandena, eller om kundens intresse kräver något annat.

 

Lämnar kunden en limiterad order ska Skandiabanken informera kunden om att bevakningen av att ordern genomförs ligger på kundens ansvar. Skandiabanken ska också informera kunden om att ordern eventuellt inte kan genomföras enligt kundens instruktion. Lämnar kunden en limiterad order avseende aktier som finns upptagna till handel på en reglerad marknad offentliggörs ordern och är tillgänglig för övriga marknadsaktörer under kontinuerlig handel. Dagsorder förfaller vid stängning och flerdagarsorder offentliggörs återigen nästa handelsdag när handeln startar. Skandiabanken ser därigenom till att ordern offentliggörs och lätt kan utföras om marknadsvillkoren tillåter, dock ansvarar Skandiabanken inte för bevakning att ordern blir genomförd enligt kundens instruktion.

 

Skandiabanken kan lägga samman en kunds order med order från andra kunder och även med transaktioner för Skandiabankens egen räkning om det är sannolikt att sammanläggningen generellt kan ske utan nackdel för en enskild kund vars order ingår i den. Sammanläggningen kan vara till nackdel för en enskild kund med avseende på en enskild order.

 

En sammanlagd order som utförs i sin helhet fördelas på det genomsnittliga priset. Om en sammanlagd order endast kunnat utföras delvis kommer den del som utförts att fördelas proportionellt på det genomsnittliga priset. Om en kundorder sammanlagts med utförandet av en transaktion för Skandiabankens egen räkning och den endast kunnat utföras delvis kommer kunden vid fördelningen normalt att ha företräde framför Skandiabanken.

 

11. Störningar på marknaden eller i handelssystem

I händelse av störningar på marknaden eller i Skandiabankens egna system eller tredje parts system, på grund av exempelvis avbrott eller bristande tillgänglighet i tekniska system kan det enligt Skandiabankens bedömning vara omöjligt eller olämpligt att utföra order på något av de sätt som har angivits i denna instruktion. I sådana fall kommer Skandiabanken att vidta alla rimliga åtgärder för att på annat sätt uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

 

Då Skandiabanken får vetskap om väsentliga svårigheter att genomföra en order korrekt, antingen på grund av störningar på marknaden eller handelssystem eller av annan orsak, så kommer Skandiabanken att informera kund om svårigheten antingen genom direktkontakt eller via Skandiabankens hemsida.

 

12. Ändringar

Skandiabanken kommer regelbundet att se över och vid behov genomföra ändringar i denna instruktion. Sådana ändringar kommer att finnas tillgängliga på Skandiabankens hemsida. Ändringar gäller från det datum de publiceras på hemsidan.

 • safdafddfa