Gå till innehåll
Två män diskuterar

Skandia avvecklar strukturerade produkter

Vi har beslutat att inte längre erbjuda nyteckning av strukturerade produkter. Du som i dag har strukturerade produkter i ditt innehav kommer kunna behålla dessa.

Vill du ställa frågor om strukturerade produkter eller ditt innehav? Kontakta din rådgivare eller kundservice på telefon 0771-55 55 00.

Så fungerar Strukturerade placeringar

Strukturerade produkter, eller Strukturerade placeringar som vi kallar dem, är ett samlingsnamn för placeringar som kombinerar olika finansiella instrument, vanligen obligationer och optioner. De är flexibla placeringar som kan utformas på många olika sätt och ha många olika egenskaper. De går t.ex. att anpassa efter löptid, marknadssyn, riskprofil och individuella investeringsbehov.

Avkastningen i en strukturerad placering är knuten till utvecklingen i en eller flera tillgångar eller marknader, som t.ex. aktier, valutor, råvaror, räntor, krediter eller fonder. 


  • Möjlighet till avkastning från intressanta marknader till begränsad risk
  • Ett sätt att investera i annars svåråtkomliga marknader och tillgångslag
  • Du placerar utifrån din egen syn på risk och avkastning
  • Egenskaperna och avgifterna är tydliga och förutbestämda – du vet vad du får
  • Marknadsplacering som t ex autocalls kan bidra till ökad riskspridning i en portfölj med aktier och obligationer eftersom avkastningsvillkoren ofta skiljer sig från andra investeringsformer
  • Ett alternativ eller komplement till fonder och aktier

Vanliga frågor om strukturerade placeringar

 • Det finns många strukturerade placeringar att välja mellan med varierande risk- och avkastningspotential. Vi kan grovt dela in dem i tre olika typer utifrån risk: kapitalskyddade placeringar, marknadsplaceringar och hävstångsplaceringar. Vi kan också dela in dem utifrån olika underliggande tillgångsslag, det vill säga vilken marknad placeringarna ger exponering mot. Tillgångsslagen för strukturerade placeringar delas ofta in i aktier, valutor, råvaror, räntor, krediter och hybrider.

  Nedan beskrivs de vanligaste typerna av strukturerade placeringar. Gemensamt för alla är att de löper över en bestämd tid. De kan trots det enkelt säljas under löptiden, de är börsnoterade och handlas dagligen – löptid är alltså inte lika med bindningstid.

  Kapitalskyddade placeringar

  Kapitalskyddade placeringar, som exempelvis aktieindexobligationer, är en trygg sparform tack vare kapitalskyddet - som gör att minst det nominella beloppet återbetalas vid löptidens slut. Dessutom finns det en möjlighet till en god avkastning. Placeringen består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationen står för kapitalskyddet oavsett utvecklingen av den underliggande marknaden. Optionen ger möjlighet att ta del av eventuell uppgång på underliggande marknad. Fördelar med en kapitalskyddad placering är att investeraren på ett enkelt sätt kan placera på spännande marknader med på förhand känd risk. Du får alltså både trygghet och möjlighet i en och samma placering. Såväl kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten förutsätter att emittenten kan återbetala detta på förfallodagen (läs mer under avsnittet om risker).

  Marknadsplaceringar

  Marknadsplaceringar utan kapitalskydd påminner om en direktinvestering (såsom köp av aktier eller fonder) i den underliggande marknaden. Placeringen innebär en risk att investeraren förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Många Marknadsplaceringar har dock ett visst kursfallsskydd. Konstruktionen innebär oftast att placeringen innehåller en riskbarriär. Om underliggande marknad faller ner till riskbarriären är investeraren skyddad mot förlust, vid större marknadsnedgångar riskeras en förlust.

  Indexbevis

  Påminner till stor del om kapitalskyddade placeringar, men ett indexbevis saknar fullt kapitalskydd. Genom att ge upp en del av kapitalskyddet ger indexbevis vanligen möjlighet till högre avkastning än underliggande marknad. Placeringen innehåller vanligen en riskbarriär som ger ett visst kursfallskydd.

  Autocall

  Autocalls ger möjlighet till en på förhand fastställd avkastning i form av kupongutbetalning under löptiden. Ofta kan en autocall ge positiv avkastning vid nedåtgående eller stillastående marknad. Placeringen har en maximal löptid men kan lösas in/förfalla i förtid. Kupongutbetalning samt inlösen är beroende av om ett eller flera villkor i produkten uppfylls, t.e x. att ingen tillgång har fallit under en viss nivå. Vanligen kollas dessa villkor av årligen. I likhet med indexbevis har autocalls oftast ett kursfallsskydd som delvis skyddar mot förluster vid negativ marknadsutveckling.

  Hävstångsplaceringar

  Hävstångsplaceringar består enbart av optioner vilket ger spararen möjlighet till hög avkastning men som samtidigt är förknippat med hög risk.

 • Egenskaperna och avgifterna är tydliga och förutbestämda – Du vet vad du får. På investeringen tillkommer ett teckningscourtage, vanligen 2 % av placerat likvidbelopp.

  Inkluderat i en strukturerad placerings teckningskurs finns ett så kallat arrangörsarvode. Arrangörsarvodet beräknas utifrån antagandet att placeringen löper till sin ordinarie återbetalningsdag. Storleken på arrangörsarvodet bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Exakta nivåer för respektive placerings arrangörsarvode framgår av marknadsföringsmaterialet men generellt kan sägas att för Skandias egna placeringar uppgår arvodet till cirka 0,5 – 1,2 % av nominellt belopp per år.

 • Grundtanken med strukturerade placeringar är att de ska behållas till förfall eller förtida inlösen, eftersom beräkningar av återbetalningsbeloppet endast kan tillämpas fullt ut på återbetalningsdagen. Om investeraren väljer att sälja den aktuella placeringen före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än det nominella beloppet.

  Det kan vid vissa förhållanden ändå finnas skäl att sälja en placering i förtid, innan löptiden är slut. Placeringarna ändrar karaktär när marknaden rör sig varför de med jämna mellanrum bör ses över. När marknaden rör sig eller tiden går förändras risk- och avkastningsprofil vilket lägger grunden för att ta ställning om en eventuell vinstsäkring, omvänd vinstsäkring eller omstrukturering.

  För en investerare är det alltid bra att se över sin portfölj med jämna mellanrum och vissa placeringar kan vara lämpliga att sälja av olika anledningar. Det kan röra sig som att ändra placeringshorisont, marknadsinriktning, risknivå eller liknande.

  Positiv marknadsutveckling

  Kapitalskyddade placeringar

  Om en placerings aktuella marknadsvärde är högt över den nivå som är kapitalskyddad kan det finnas skäl att säkra hem en vinst. Genom att avyttra placeringen i förtid och återinvestera kapitalet i en ny kapitalskyddad placering kan nivån för det kapitalskyddade beloppet höjas och därigenom sänks risken. Samtidigt som ett högre belopp skyddas möjliggörs en fortsatt tillväxtpotential. Genom kontinuerlig vinsthemtagning kan det skyddade kapitalet stegvis höjas i takt med en marknadsuppgång.

  En strukturerad placering som har haft en positiv utveckling under löptiden, t.ex. från 100 000 kr till 135 000 kr kan vara bra att vinstsäkra eftersom det endast är det nominella beloppet som är kapitalskyddat, i detta fall 100 000 kr. Om marknaden skulle sjunka kan hela uppgången gå förlorad. Ett sätt att skydda den uppgång som varit, är att sälja placeringen för 135 000 kr och köpa en ny kapitalskyddad produkt. Det nya skyddade beloppet är då 135 000 kr istället för 100 000 kr som var fallet innan vinstsäkringen genomfördes (ingen hänsyn tagen till eventuell reavinstskatt eller courtage).

  Marknadsplaceringar med kursfallsskydd (indexbevis/sprinter)

  Även en strukturerad placering utan kapitalskydd kan i vissa fall vara bra att vinstsäkra. En investerare kan då omplacera t.ex. i en produkt med kapitalskydd eller en produkt med högre kursfallsskydd och därmed sänka sin risknivå och/eller realisera en vinst.

  Negativ marknadsutveckling

  Att ta hem vinst från sina placeringar som gått bra känns intuitivt för de flesta - däremot att ta en förlust är inte lika självklart. Om en placerings marknadsvärde fallit kan det ändå finnas skäl att sälja den i förtid och återinvestera i en ny placering – ”omvänd vinstsäkring”. Vid en kraftig nedgång i en marknad har värdet på en kapitalskyddad placering fallit avsevärt mycket mindre än de underliggande marknaderna tack vare kapitalskyddet i placeringen. Kapitalskyddet har med andra ord har fyllt sin funktion.

  Tänkvärt är att en aktie som sjunkit med 50 procent måste stiga igen med 100 procent från den nya nivån för att återta det gamla värdet. För den som tror på en fortsatt marknadsuppgång de närmaste åren kan det vara klokt att sälja av - och ta en liten förlust - och återinvestera i en ny produkt som utgår från en lägre kurs. På så sätt får investeraren möjlighet att vara med i en eventuell uppgång direkt. Alternativet är att vänta löptiden ut och få tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen. En bedömning görs därmed om det kapital som frigörs har bättre förutsättningar till avkastning i en ny placering. Det är dock viktigt att notera att det kapitalskyddade beloppet blir lägre genom en omvänd vinstsäkring.

  Att tänka på vid omstrukturering av strukturerade placeringar

  Vid en omstrukturering är valet av den underliggande marknaden av betydelse – vid en omplacering av en produkt med samma underliggande marknad behålls den geografiska fördelningen i portföljen, t.ex. aktieindexobligation Sverige mot en ny aktieindexobligation Sverige.

  Om den underliggande marknaden skiljer sig åt vid en omstrukturering bör investeraren tänka på att den geografiska fördelningen kommer att ändras i portföljen och att avkastningspotentialen kanske inte är den samma. Om en underliggande marknad byts mot en annat, till exempel aktier mot valutapar kan den förväntade avkastningen förändras avsevärt.

  Vid en omstrukturering är det också viktigt att tänka på att förfallodagen eventuellt ändras – investeraren har kanske behov av det kapitalskyddade beloppet om exempelvis ett år. Eventuella skatteeffekter som kan uppstå vid försäljningen skall också tas med i beaktning. Vid försäljning under löptiden kan det utgå courtage enligt vid var tid gällande prislista.

 • När du sparar i strukturerade placeringar kan du själv välja vilken grad av risk du vill ha på ditt sparande. Risk låter kanske som något du bör undvika, men är en förutsättning för högre avkastning på lång sikt.

  Ju större risk desto större svängningar. En placerings värde kan svänga kraftigt kortsiktigt, men ge hög avkastning på längre sikt. Det är därför ett långsiktigt sparande kan ha högre risk än ett kortsiktigt.

  Att tänka på kring risk:
  • Risk ger dig möjligheter, men innebär också att dina investeringar kan variera i värde.
  • Är det viktigt för dig att veta att du har ett visst belopp på en bestämd dag i framtiden? Då kan det vara läge att välja en kapitalskyddad placering.
  • Hur skulle du reagera om dina placeringar minskade med 10 % på en månad? Om du skulle ligga sömnlös kanske du inte lockas av spänning och högre risk.
  • Lockas du av möjligheterna till god avkastning och har is i magen? Då är en högre risk något som förmodligen passar dig bra. Kolla t.ex. närmare på våra Autocalls eller Indexbevis, oavsett val får du tillgång till spännande marknader, vanligen i kombination med ett kursfallsskydd.
  • Hur stor blir avkastningen om du sparar långsiktigt (t.ex. till pensionen) med en riktigt låg risk?
 • Antag att du köper en kapitalskyddad strukturerad placering för 1 000 kr. Först beräknas hur stor del av de 1 000 kronorna som måste investeras i obligationen för att värdet på denna åter ska bli 1 000 på slutdagen. Låt oss anta att 900 kr investeras i obligationen. Resterande belopp (100 kronor minus arrangörsarvode) placeras samtidigt i en option. Värdet på optionen påverkas av den underliggande marknaden. Om optionen är knuten till Stockholmsbörsen, så stiger värdet på optionen om Stockholmsbörsen stiger.

  I det här exemplet återbetalas hela det nominella beloppet om 1 000 kr i den strukturerade placeringen på slutdagen. Dessutom får investeraren avkastning knuten till Stockholmsbörsen om denna har utvecklats positivt under perioden.

  I respektive placerings marknadsföringsmaterial finns räkneexempel enligt just den placeringens aktuella villkor.

  Hur beräknas utvecklingen?

  Utvecklingen på underliggande tillgång beräknas för de flesta produkter som den procentuella skillnaden mellan startvärde och slutvärde [(Slutvärde-Startvärde)/Startvärde]. Startvärdet för underliggande tillgång fastställs vanligen på produktens startdag. Slutvärdet på beräknas oftast som ett genomsnitt av ett antal månadsvisa avläsningar under slutet av produktens löptid.

  Vad innebär deltagandegrad?

  Deltagandegraden anger hur stor andel av uppgången i underliggande marknad som investeraren får ta del av vid löptidens slut. Exempelvis om underliggande marknad vid löptidens slut haft en avkastning på 20 % och deltagandegraden är 1,5 så kan investeraren ta del av 1,50 x 20 % = 30 %.

Alla frågor och svar

Boka rådgivning

Vill du få rådgivning om dina strukturerade placeringar? Kontakta en rådgivare så hjälper vi dig.

Boka personlig rådgivning