Gå till innehåll

Teckna aktier i Surgical Science (publ)

  • Nyemission om 70 MSEK med planerad efterföljande notering på Nasdaq First North 19 juni
  • Surgical Science säljer nyckelfärdiga simuleringssystem som anväds för utbildning av kirurger
  • Teckningstid 22 maj - 8 juni 2017

Informationen på denna sida är framtagen av Erik Penser i egenskap av finansiell rådgivare och Surgical Science (publ) i egenskap av emittent. Aktier kan tecknas via Skandiabanken. 

Detta är ett erbjudande från Surgical Science (publ) att teckna aktier i samband med bolagets planerade notering på Nasdaq First North.

Teckna Surgical Science direkt

Om Surgical Science

 

Surgical Science grundades 1999 och är ett simuleringsföretag. Grunden i Bolaget är den egenutvecklade mjuk- och hårdvara för simulering av anatomi. Baserat på den egenutvecklade tekniken, utvecklar och säljer Surgical Science nyckelfärdiga simuleringssystem som används för utbildning av kirurger. Systemen utbildar kirurger i grundläggande kirurgisk motorik, endoskopi och laparoskopi (titthålskirurgi). Systemen består dels av hårdvara, dels av mjukvara. Systemen levereras med grundläggande motoriska övningar men där kunden har möjlighet att köpa till ytterligare moduler såsom olika laparoskopiska och endoskopiska ingrepp. 

Bakgrund & Motiv

Genom det förestående Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North skapas en likviditet i Bolagets aktie. Dessutom ger listningen tillgång till aktiemarknaden, vilket möjliggör att Surgical Science, över tiden, tillförs nya aktieägare som stärker Bolaget. En marknadsnotering av Surgical Science har även en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och potentiella kunder.


  •  

    Allmänheten och institutionella investerare inbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier i Surgical Science under perioden 22 maj – 9 juni 2017 till en teckningskurs om 35 kronor per aktie. Erbjudandet uppgår till totalt 70 mkr. Befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna 19 mkr genom kvittning av utestående lån. Därtill har Swedbank Robur Fonder AB och HealthInvest Partners AB åtagit sig att teckna 425 000 aktier vardera, motsvarande totalt cirka 30 mkr. Totala teckningsåtaganden uppgår till cirka 49 mkr.

Erbjudandet i sin helhet

För att säkerställa en fortsatt god tillväxt och täcka underskott i rörelsekapital föreligger ett kapitalbehov. Bolaget genomför därför förestående Erbjudande som uppgår till totalt 70,0 mkr, varav 19,3 mkr kommer att tecknas av Bolagets befintliga huvudägare genom kvittning av utestående lån. Bolaget kommer genom Erbjudandet och efter kvittning av aktier att tillföras cirka 45 mkr efter emissionskostnader. Emissionslikviden kommer i första hand att användas för tillväxtsatsningar, dels inom den etablerade verksamheten med kirurgisimulatorer, dels för att utveckla verksamheten relaterad till robotassisterad kirurgi och andra industriella samarbeten.

Här kan du se en företagspresentation om Surgical Science: Surgical Science presentation

Tilldelning


  • Tilldelning av aktier i Surgical Science beslutas av styrelsen för Bolaget i samråd med Erik Penser Bank, varvid målet är att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktien på Nasdaq First North samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. De som ingått teckningsförbindelser, institutionella investerare och depåer hos förvaltare kommer att prioriteras i tilldelningshänseende. Vidare kan anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till Surgical Science närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank komma att särskilt beaktas.

Teckna Surgical Science direkt

För att teckna aktier måste du vara inloggad, tryck på knappen nedan för att logga in och teckna aktier i vår internetbank.

Teckna Surgical Science direkt

  • Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.