Gå till innehåll

Teckna aktier i Smart Eye AB (publ)

  • Kapitalanskaffning och ägarspridning inför listning på Nasdaq First North.
  • Ledande position inom Eyetracking i fordonsindustrin.
  • Förestående erbjudande förväntas tillföra bolaget 80,5 miljoner kr.

Informationen på denna sida är framtagen av Erik Penser Bank i egenskap av finansiell rådgivare och Smart Eye AB (publ) i egenskap av emittent. Aktier kan tecknas via Skandiabanken.

Detta är ett erbjudande från Smart Eye AB (publ) att teckna aktier i samband med bolagets notering på Nasdaq First North.

Teckna Smart Eye direkt

Om Smart Eye AB 

Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions.

Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

Bakgrund och motiv

Smart Eye har under de senaste 15 åren etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom avancerad eyetracking med ett särskilt fokus på fordonsindustrin. Eyetracking är en framväxande teknologi inom fordonsindustrin som används till säkerhetsfunktioner, komfortfunktioner och, framför allt, möjliggör självkörande bilar...


Fortsätt läs om bakgrund och motiv

De flesta stora aktörerna inom fordonsindustrin satsar betydande resurser för att under de närmaste åren kunna lansera bilar med funktioner för autonomt körande och Smart Eye har noterat ett stigande intresse för bolaget och dess teknologi.

Under de senaste fem åren har Smart Eye genomfört ett stort antal förutvecklingsprojekt och pilotstudier tillsammans med fordonsindustrin och under 2015 skedde ett viktigt genombrott då bolaget erhölls två design wins avseende eyetracking för bilmodeller som går i serieproduktion under 2017 och 2018.

En design win är en vanligt förekommande form av leverantörsförhållande i fordonsindustrin och brukar definieras som ett beslut från en tillverkare att utveckla en produkt med avsikten att inkludera vissa komponenter från andra leverantörer. Noterbart är att en design win inte är samma sak som order eller leveransavtal.

De erhållna design wins har ytterligare stärkt Smart Eyes position inom fordonsbranschen och bolaget deltar i ytterligare upphandlingar samt får ett ökande antal förfrågningar från potentiella kunder. För att möta det intresse som finns behöver Smart Eye tillföras ytterligare resurser inom utveckling och försäljning.

För att säkerställa ytterligare finansiering avser Smart Eye att genomföra förestående erbjudande som förväntas tillföra bolaget 80,5 MSEK före transaktionskostnader, vilket ger bolaget tillräckliga resurser att genomföra tillväxtsatsningar.

Emissionslikviden skall till cirka 75 procent användas till att expandera verksamheten inom affärsområde Applied Solutions där bolaget behöver anställa ytterligare utvecklingsingenjörer, men även försäljning och marknadsföring. Resterande likvid kommer användas för tillväxtsatsningar inom affärsområde Research Instruments och övrig affärsutveckling.

Utöver ökade tillväxtsatsningar kommer emissionslikviden att stärka Smart Eyes finansiella ställning och position som en långsiktig och stabil leverantör, vilket är viktigt i relationen med fordonsindustrin.

Genom erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North skapas en likviditet i bolagets aktie. Listningen av Smart Eyes aktie ger bolaget tillgång till aktiemarknaden. Listningen möjliggör också att Smart Eye, över tiden, tillförs nya aktieägare som stärker bolagets utveckling.

En marknadsnotering av Smart Eye bedöms dessutom ha en positiv effekt på bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och, inte minst, potentiella kunder.

Erbjudandet i sammandrag

Allmänheten och institutionella investerare inbjuds härmed att anmäla intresse att teckna högst 1 750 000 aktier inom ramen för erbjudandet i Smart Eye. Vid fullteckning i erbjudandet kommer bolaget att tillföras cirka 80,5 MSEK före emissionskostnader.

Vid full anslutning i erbjudandet kommer antalet aktier i bolaget att öka från 8 160 892 aktier till 9 910 892 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 175 000,00 SEK från 816 089,20 SEK till 991 089,20 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 17,7 procent.

Tilldelning


Information om tilldelning

Tilldelning av aktier i Smart Eye beslutas av styrelsen för bolaget i samråd med Erik Penser Bank, varvid målet är att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktien på Nasdaq First North samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. De som ingått teckningsförbindelser, institutionella investerare, kunder till Skandiabanken samt depåer hos förvaltare kommer att prioriteras i tilldelningshänseende. Vidare kan anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till Smart Eye närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank komma att särskilt beaktas.

 

Teckna Smart Eye direkt

För att teckna aktier måste du vara inloggad, tryck på knappen nedan för att logga in och teckna aktier i vår internetbank.

Teckna Smart Eye direkt

Har du frågor om erbjudandet?

Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.