Gå till innehåll

Teckna aktier i Iconovo AB (publ)

 • Utvecklar inhalatorer och licensierar ut de patenterade produkterna till läkemedelsbolag
 • Kapitalanskaffning och ägarspridning inför listning på Nasdaq First North
 • Prioriterad tilldelning för Skandiabankens kunder


Informationen på denna sida är framtagen av Erik Penser Bank i egenskap av finansiell rådgivare och Iconovo AB (publ) i egenskap av emittent. Aktier kan tecknas via Skandiabanken. 

För marknadsföring av detta erbjudande erhåller Skandias bank en fast ersättning från Erik Penser Bank.

Detta är ett erbjudande från Iconovo AB (publ) att teckna aktier i samband med bolagets notering på Nasdaq First North.

Teckna Iconovo direkt

Om Iconovo

Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och industridesignföretaget Zenit Design. Bolaget utvecklar inhalatorer som kan användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika. Genom att samarbeta med Iconovo kan generikabolag nå lansering snabbare och riskerna i utvecklingsfasen minskar eftersom generikabolag slipper de dyra och komplicerade tidiga stegen i utvecklingsfasen som Iconovo redan har genomfört.


 • Under 2017 har Bolaget investerat i formuleringskapacitet och erbjuder därmed utveckling av en komplett läkemedelsprodukt som består av både en inhalator och läkemedelsformulering. Under 2016 tecknade Iconovo ett avtal med ett dotterbolag till ett stort amerikanskt läkemedelsföretag och i slutet av 2017 tecknades ett avtal med ytterligare en kund. Iconovo har idag 11 anställda och verksamheten är baserad i Medicon Village i Lund. Under 2017 omsatte Bolaget 20,1 MSEK med ett rörelseresultat om 2,7 MSEK.

  Målsättningen är att ingå minst ett nytt kundavtal per år. Bolaget har som målsättning att projektintäkterna exklusive royaltyintäkter skall motsvara de löpande kostnaderna. Över tiden är ambitionen att, tillsammans med partners, bygga upp en bred portfölj av marknadslanserade produkter och därigenom uppnå betydande och växande royaltyintäkter som resulterar i en hög lönsamhet.

  De främsta anledningarna till att generikabolag vill licensiera inhalationsläkemedel av Iconovo istället för att ta fram läkemedlen själva är reducerad risk, kortare time-to-market samt kostnadseffektivitet. Inhalationsläkemedel skiljer sig från övriga läkemedelssegment eftersom ett läkemedel, utöver själva substansen, även består av inhalatorn. Det är inte substansen i sig som godkänns av myndigheterna utan inhalatorn och dess innehåll. En inhalator är en komplicerad mekanisk konstruktion som både ska vara enkel och intuitiv att använda samtidigt som den ska leverera rätt dos till patienten. Ett generikabolag kan inte använda en befintlig inhalator utan behöver utveckla en egen inhalator för att kunna få ett läkemedel godkänt. En sådan utvecklingsprocess kräver substantiella initiala investeringar, tar många år att genomföra och har ett osäkert utfall.

Erbjudandet

Allmänheten och institutionella investerare inbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier i Iconovo under perioden 6 – 23 mars 2018 till en teckningskurs om 38,50 SEK per aktie. Erbjudandet uppgår till totalt 40,4 MSEK. Ett antal befintliga och externa investerare har åtagit sig att teckna sammanlagt 630 000 aktier, motsvarande totalt cirka 24,3 MSEK.


 • För att säkerställa en fortsatt god tillväxt föreligger ett kapitalbehov och därför avser Iconovo att genomföra det förestående Erbjudandet som uppgår till totalt 40,4 MSEK. Bolaget kommer genom Erbjudandet att tillföras 36,2 MSEK efter emissionskostnader om 4,2 MSEK. Av emissionslikviden skall omkring hälften användas till att finansiera ytterligare anställningar inom affärsutveckling, produktutveckling, formulering och angränsande områden i syfte att stärka produktportföljen och Bolagets leveranskapacitet.

  Vidare bedriver Iconovo en aktiv patentstrategi och omkring 5 MSEK avses att investeras i Bolagets patentportfölj under den kommande femårsperioden. Återstående del av emissionslikviden avses användas för att stärka rörelsekapitalet för fortsatt drift av verksamheten.

  Genom det förestående Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North möjliggörs en likviditet i Bolagets aktie. Dessutom ger listningen tillgång till aktiemarknaden, vilket möjliggör att Iconovo, över tid, tillförs nya aktieägare som stärker Bolaget. En marknadsnotering av Iconovo har även en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och potentiella kunder.

Tilldelning

Besked om tilldelning meddelas omkring den 27 mars 2018. Du kan se ditt besked under Lämnade uppdrag när du har loggat in.


 • Tilldelning av aktier beslutas av bolagets styrelse i samråd med Erik Penser Bank AB. Primärt syfte är att uppnå god spridning av ägandet för att uppfylla Nasdaq First Norths spridningskrav och uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt samt uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningsperioden som anmälningssedeln inges.

  I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälningssedeln avser eller helt utebli. Personer som ingått teckningsförbindelser, institutionella investerare och depåinnehavare hos förvaltare kan komma att prioriteras. Även affärskontakter, medarbetare och andra till bolaget närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank AB kan komma att prioriteras.

Teckna Iconovo direkt

För att teckna aktier måste du vara inloggad, tryck på knappen nedan för att logga in och teckna aktier i vår internetbank.

Teckna Iconovo direkt

 • Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.