Gå till innehåll

Teckna aktier i I-Tech AB (publ)

 • Utvecklat Selektope som förhindrar marin påväxt
 • Kapitalanskaffning och ägarspridning inför listning på Nasdaq First North
 • Prioriterad tilldelning för Skandiabankens kunder


Informationen på denna sida är framtagen av Erik Penser Bank i egenskap av finansiell rådgivare och I-Tech AB (publ) i egenskap av emittent. Aktier kan tecknas via Skandiabanken. 

För marknadsföring av detta erbjudande erhåller Skandias bank en fast ersättning från Erik Penser Bank.

Detta är ett erbjudande från I-Tech AB (publ) att teckna aktier i samband med bolagets notering på Nasdaq First North.

Teckna I-Tech direkt

Om I-Tech

När ett fartyg drabbas av marin påväxt uppstår ett motstånd på grund av den vattenturbulens som skapas. För att fartyget skall upprätthålla samma hastighet som vid ett rent skrov är det nödvändigt att öka motorvarvtalet, med ökad bränsleförbrukning som följd. Hård marin påväxt kan resultera i att bränsleförbrukningen och därmed utsläppen ökar med upp till 40 procent, vilket för ett stort oceangående fartyg kan innebära en merförbrukning på över tio ton bunkerolja om dagen. Utöver kostnaden för ökad bränsleförbrukning medför marin påväxt att fartyg regelbundet måste rengöras av dykare eller undervattensrobotar vilket, för redaren, medför en betydande direkt kostnad samt uteblivna fraktintäkter. Oceangående fartyg dockas normalt mellan var tredje och femte år. I många fall krävs dock förtida dockning pga påväxten och kan detta undvikas, genom ett bättre skydd, innebär det en betydande besparingspotential.


 • I-Tech har utvecklat Selektope som är en substans som, genom att integreras i marin färg, motverkar påväxt på fartygsskrov och andra marina installationer vilket är ett betydande problem för sjöfarten. Flera testmålningar har genomförts på fartyg inklusive stora oceangående fartyg. Resultaten visar att Selektope har goda påväxthämmande egenskaper även i så låga koncentrationer som 0,1 procent och vid statisk exponering i osedvanligt tuffa förhållanden. Selektope kan ersätta koppar i marina färger som skydd mot hård påväxt. Koppartillsatser i färg, ofta 40-50 viktprocent, syftar till att döda påväxtorganismer och på grund av negativa miljöeffekterna existerar ett tilltagande regulatoriskt tryck att reducera utsläppen av koppar i världshaven. Genom att enstaka gram av Selektope kan ersätta upp till ett halvt kilo koppar i en liter färg blir det möjligt för färgbolagen att ta fram nya färgformuleringar. Kopparinnehållet kan därmed ersättas med tillsatser som förbättrar färgens övriga egenskaper såsom färgbeständighet, ytfinish, hårdhet, etc. Vidare förbättras möjligheterna att förbättra och variera ingående komponenter i övrigt för en totalt sett bättre prestanda även mot mjuk påväxt.

  Kunder

  Under åren 2013 till 2016 genomförde Chugoku Marine Paints (CMP), vilka är en av de tre största marina färgtillverkarna i världen, fullskaliga tester där ett flertal kustgående fartyg i Japan målades med Selektope-baserad färg. Testerna föll väl ut och redan under 2015 lanserades regionala produkter i Japan specifikt för kustgående fartyg. Under 2017 lanserade CMP ytterligare två produkter med Selektope som adresserar hela den globala underhålls- och nybyggnadsmarkanden. I mars 2018 ingicks ett omfattande leveransavtal med CMP som innehåller volymåtagande motsvarande omkring 50 MSEK under avtalets första 24 månader. I-Tech bedömer att det finns potential för en ytterligare betydande volymökning från 2019 och framåt till CMP i takt med att de genomför bredare lansering av Selektope-baserade färger. Under andra halvan av 2017 presenterade danska Hempel som andra färgtillverkare sin första marina färg med Selektope, Globic 9500S, som är en premiumprodukt avsedd för användning vid nybyggnation.

  Marknad

  År 2017 fanns det 93 161 registrerade fraktfartyg med ett samlat tonnage om ca 1,9 miljarder dödviktston. Bulklastare utgör ca 43 procent av det totala tonnaget, följt av tankfartyg (29 procent) och containerfartyg (13 procent). Målning av fartyg sker i samband med konstruktion och vid underhåll. Oceangående fartyg dockas mellan vart tredje och femte år då skrovet målas. Den globala fartygsproduktionen är koncentrerad till Asien där Sydkorea (38 procent), Kina (34 procent) och Japan (20 procent) dominerar marknaden och tillsammans står för omkring 92 procent av det totala producerade fartygstonnaget i världen. Asien, med Kina i spetsen, har även en dominerande ställning när det gäller underhåll av fartyg.

  I-Techs kunder utgörs av internationella färgtillverkare som använder Selektope som påväxthämmande medel i sina färger. Slutkunderna utgörs av fartygsägande redare. Under 2017 producerades påväxthämmande marin färg globalt till ett värde av omkring 2,8 miljarder USD. Marknaden förväntas växa med omkring sex procent per år. De vanligaste påväxthämmande substanserna är kopparbaserade föreningar som, enligt I-Techs bedömning, utgör omkring 90 procent av marknaden.

Erbjudandet

Allmänheten och institutionella investerare inbjuds härmed att anmäla intresse att teckna aktier i I-Tech under perioden 3 – 18 maj 2018 till en teckningskurs om 20,50 SEK per aktie. Erbjudandet uppgår till 38,4 MSEK med en möjlig övertilldelning om 5,6 MSEK. Ett antal investerare har åtagit sig att teckna sammanlagt 1 300 000 aktier, motsvarande totalt cirka 26,7 MSEK.


 • För att säkerställa en fortsatt god tillväxt föreligger ett kapitalbehov och därför avser I-Tech att genomföra det förestående Erbjudandet som uppgår till 38,4 MSEK med en möjlig övertilldelning om 5,6 MSEK. Bolaget kommer genom Erbjudandet, vid full anslutning, att tillföras 40,0 MSEK efter emissionskostnader om 4,1 MSEK. De tillförda medlen avses användas till följande områden; industrialisering, inkl ökad rörelsekapitalbinding 12 MSEK, marknadssatsningar 8 MSEK, utvecklingsprojekt 5 MSEK samt regulatoriska processer 5 MSEK. Resterande del av emissionslikviden stärker Bolagets finansiella ställning och därmed Bolagets position som en långsiktig aktör.

  Genom det förestående Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North möjliggörs en likviditet i Bolagets aktie. Dessutom ger listningen tillgång till aktiemarknaden, vilket möjliggör att I-Tech, över tid, tillförs nya aktieägare som stärker Bolaget. En marknadsnotering av I-Tech har även en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och potentiella kunder.

Tilldelning

Besked om tilldelning meddelas omkring den 22 maj 2018. Du kan se ditt besked under Lämnade uppdrag när du har loggat in.


 • Tilldelning av aktier i I-Tech beslutas av styrelsen för Bolaget i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Erik Penser Bank, varvid det primära syftet är att uppnå Nasdaq First Norths spridningskrav och därutöver är målet att tilldelningen ska resultera i en god likviditet i aktien samt en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges.

  I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. De som ingått teckningsåtaganden, institutionella investerare och depåer hos förvaltare kan komma att prioriteras i tilldelningshänseende. Vidare kan anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till I-Tech närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank komma att prioriteras.

Teckna I-Tech direkt

För att teckna aktier måste du vara inloggad, tryck på knappen nedan för att logga in och teckna aktier i vår internetbank.

Teckna I-Tech direkt

 • Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.