Gå till innehåll

Teckna aktier i CAG Group AB (publ)

 • Konsultbolag verksamt inom bland annat IT, Vård & Omsorg.
 • Kapitalanskaffning och ägarspridning inför listning på Nasdaq First North Premier
 • Prioriterad tilldelning för Skandiabankens kunder


Informationen på denna sida är framtagen av Erik Penser Bank i egenskap av finansiell rådgivare och CAG Group AB (publ) i egenskap av emittent. Aktier kan tecknas via Skandiabanken. 

För marknadsföring av detta erbjudande erhåller Skandias bank en fast ersättning från Erik Penser Bank.

Detta är ett erbjudande från CAG Group AB (publ) att teckna aktier i samband med bolagets notering på Nasdaq First North Premier.

Teckna C.A.G direkt

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar.


 • Med stor passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med både små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på 11 operativa dotterbolag men under ett gemensamt varumärke.

Erbjudandet

Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt inbjuds härmed att anmäla intresse att teckna högst 1 060 000 aktier inom ramen för Erbjudandet i C.A.G under perioden 13 - 29 november 2018 till en teckningskurs om 66 SEK per aktie. Courtage utgår ej.


 • Bolagets ambition är att fortsätta växa och aktivt ta del av den pågående konsolideringen inom konsultmarknaden. För att ge Bolaget möjlighet att delta i potentiella affärer behöver kapitalbasen stärkas. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat om genomförandet av Emissionen, vilken uppgår till sammanlagt cirka 70,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fulltecknad Emission efter avdrag för emissionskostnader om 5,0 MSEK tillförs Bolaget 65 MSEK. Motivet för Emissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning samt adressera och dra nytta av de strategiska tillväxtmöjligheter som har identifierats av styrelsen. Nettolikviden kommer i sin helhet att användas för strategiska förvärv. I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,5 MSEK. Det ytterligare kapitaltillskottet avses också användas för strategiska förvärv.

  Bolagets nuvarande aktieägare bedömer, i samråd med C.A.Gs styrelse, att det är rätt tidpunkt att stärka C.A.Gs varumärke genom att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Bolaget har etablerat en stabil plattform för framtida tillväxt och nuvarande aktieägare bedömer, med stöd av C.A.Gs styrelse, att en noterad miljö skulle ha en positiv inverkan på Bolagets igenkänningsgrad, verksamhet och profil gentemot investerare, kunder, potentiella medarbetare och samarbetspartners. Det ger vidare Bolagets medarbetare möjligheten att investera i Bolaget och på så sätt skapa ytterligare incitament för medarbetare att högprestera och ger även Bolaget tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden.

  För ytterligare information hänvisas till det Prospekt som C.A.Gs styrelse har upprättat med anledning av Erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier.

Tilldelning

Besked om tilldelning meddelas omkring den 3 december 2018. Du kan se ditt besked under Lämnade uppdrag när du har loggat in.


 • Tilldelning av aktier i C.A.G beslutas av styrelsen för Bolaget i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Erik Penser Bank, varvid det primära syftet är att uppnå Nasdaq First North Premiers spridningskrav och därutöver är målet att tilldelningen ska resultera i en god likviditet i aktien samt en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom  slumpmässigt urval. De som ingått teckningsåtaganden, institutionella investerare och depåinnehavare hos förvaltare kan komma att prioriteras i tilldelningshänseende. Vidare kan anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till C.A.G närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank komma att prioriteras.

Teckna C.A.G direkt

För att teckna aktier måste du vara inloggad, tryck på knappen nedan för att logga in och teckna aktier i vår internetbank.

Teckna C.A.G direkt

 • Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.