Gå till innehåll

Teckna aktier i Asarina Pharma AB (publ)

 • Bedriver medicinsk forskning och utveckling av läkemedel inom kvinnohälsa
 • Kapitalanskaffning och ägarspridning inför listning på Nasdaq First North
 • Prioriterad tilldelning för Skandiabankens kunder


Informationen på denna sida är framtagen av Erik Penser Bank i egenskap av finansiell rådgivare och Asarina Pharma AB (publ) i egenskap av emittent. Aktier kan tecknas via Skandiabanken. 

För marknadsföring av detta erbjudande erhåller Skandias bank en fast ersättning från Erik Penser Bank.

Detta är ett erbjudande från Asarina Pharma AB (publ) att teckna aktier i samband med bolagets notering på Nasdaq First North.

Teckna Asarina Pharma direkt

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma bildades den 5 december 2005 och har säte i Solna. Bolaget bedriver medicinsk forskning och utveckling av läkemedel inom kvinnohälsa.  Asarina Pharma utvecklar läkemedlet Sepranolon för behandling av premenstruella besvär hos kvinnor, så kallad premenstruell dysforiskt syndrom (PMDS). Bolaget utvecklar även läkemedel för övriga indikationer med högt medicinskt behov, såsom behandling av migrän i samband med menstruation.


 • Asarina Pharma är verksamt inom kvinnohälsa med fokus på läkemedelsutveckling för behandling av PMDS. PMDS bedöms drabba 4-5 procent av kvinnor i fertil ålder över hela världen vilket innebär att marknaden bedöms växa i takt med att befolkningen ökar. Eftersom det i dagsläget inte finns en behandling som direkt riktar sig mot de underliggande mekanismerna bakom PMDS bedömer Asarina Pharma att det finns goda möjligheter att nå en stor andel av de drabbade vid en lyckad utveckling av läkemedelsprodukt. Det är Bolagets bedömning att kraven på studier i läkemedelsutveckling, såväl prekliniskt som kliniskt, är mycket rigorösa och att det i dagsläget kan vara svårt att bedöma omfattningen av kommande kliniska studier.

Erbjudandet

Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt inbjuds härmed att anmäla intresse att teckna högst 6 800 000 aktier inom ramen för Erbjudandet i Asarina Pharma under perioden 28 augusti - 13 september 2018 till en teckningskurs om 21 SEK per aktie. Courtage utgår ej.


 • Asarina Pharma har under de senaste åren tagit viktiga steg i utvecklingen av Sepranolon där en fas IIb-studie inom Premenstruell Dysforisk Syndrom (PMDS) pågår. Studien har potential att påvisa att Sepranolon är en effektiv behandling av PMDS som är en allvarlig och svårbehandlad sjukdom där det idag saknas tillräckliga behandlingsalternativ. Den pågående studien beräknas slutföras före utgången av 2019.

  Utöver PMDS kan Sepranolon potentiellt användas för att behandla menstruell migrän som, likt PMDS, är ett betydande indikationsområde där det idag saknas effektiva behandlingsmetoder som specifikt riktar sig mot menstruell migrän. Asarina Pharma planerar att inleda en klinisk fas IIa proof of concept-studie inom menstruell migrän under första halvan av 2019.

  Utöver kliniska studier med Sepranolon utvecklar Asarina Pharma en Sepranolon-analog, det vill säga en liknande substans som möjliggör alternativ administration, genom till exempel tablett, intravaginal ring eller gel, vilket bedöms öka den potentiella marknaden för produkten. För att förbereda inför framtida större kliniska studier och slutlig kommersiell produktion avser Bolaget att investera resurser i processutveckling samt uppskalning av produktionen av Sepranolon.

  Den pågående fas IIb-studien inom PMDS och den planerade fas IIa-studien inom menstruell migrän innebär viktiga potentiellt värdeökande händelser för Asarina Pharma under de kommande två åren. För att möjliggöra ytterligare kliniska studier samt övriga aktiviteter som stödjer Sepranolon genomför Asarina Pharma det förestående Erbjudandet som, vid full teckning, förväntas tillföra Bolaget 142,8 MSEK före emissionskostnader.

  Nettolikviden om 130 MSEK avses användas till följande områden som anges i prioritetsordning; fas IIa proof of concept-studie inom menstruell migrän (cirka 70 MSEK), processutveckling och produktionsuppskalning (cirka 30 MSEK) och utveckling av alternativa administrationsformer (cirka 20 MSEK). Resterande del avses användas till löpande kostnader i Bolaget. I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet tillförs Bolaget ytterligare 7,4 MSEK. Det ytterligare kapitaltillskottet avses användas som förstärkning av Bolagets rörelsekapital.

  Asarina Pharma befinner sig i ett läge med tydliga potentiellt värdeskapande aktiviteter under de kommande åren och genom Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North möjliggörs att Bolaget tillförs finansiering samt breddar sin aktieägarbas. Noteringen innebär vidare att Bolaget får tillgång till aktiemarknaden och därmed förutsättningar för framtida finansiering. Asarina Pharma har för avsikt att, vid utvalda tillfällen, ingå kommersiella relationer med större läkemedelsbolag och en listning på Nasdaq First North bedöms ha en positiv effekt på Bolagets kommersiella möjligheter.

  För ytterligare information hänvisas till det Prospekt som Asarina Pharmas styrelse har upprättat med anledning av Erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North.

Tilldelning

Besked om tilldelning meddelas omkring den 18 september 2018. Du kan se ditt besked under Lämnade uppdrag när du har loggat in.


 • Tilldelning av aktier beslutas av bolagets styrelse i samråd med Erik Penser Bank AB. Primärt syfte är att uppnå god spridning av ägandet för att uppfylla Nasdaq First Norths spridningskrav och uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt samt uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningsperioden som anmälningssedeln inges.

  I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälningssedeln avser eller helt utebli. Personer som ingått teckningsförbindelser, institutionella investerare och depåinnehavare hos förvaltare kan komma att prioriteras. Även affärskontakter, medarbetare och andra till bolaget närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank AB kan komma att prioriteras.

Teckna Asarina Pharma direkt

För att teckna aktier måste du vara inloggad, tryck på knappen nedan för att logga in och teckna aktier i vår internetbank.

Teckna Asarina Pharma direkt

 • Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.