Gå till innehåll

Risker i Strukturerade placeringar

En investering i en strukturerad placering är förknippat med vissa risker som man som investerare ska vara medveten om. Nedan beskrivs översiktligt de risker som kan vara förenade med strukturerade placeringar. Vänligen se mer information i respektive produkts marknadsföringsmaterial, utgivarens grundprospekt och slutliga villkor.

Strukturerade placeringar är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer överens med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Investerare bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Dessutom bör investerare noggrant överväga investeringen mot bakgrund av egna förhållanden och informationen i erbjudandets fullständiga prospekt.

Riskindikator för strukturerade placeringar

Riskindikatorn som illustrerar risk för våra placeringar följer principer som medlemsföretagen i SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige) inom Fondhandlareföreningen har enats om. Riskklassificeringen grundar sig på en kvantitativ metod som baseras på simulerade utfall och tar hänsyn till placeringens löptid och underliggande tillgång.

Den strukturerade placeringen graderas utifrån en sjugradig skala där 1 är lika med lägst risk och 7 är lika med högst risk. Riskindikatorn visar, utöver kreditrisk, två möjliga fall av marknadsrisk i en placering.

Genom att använda två mått i riskindikatorn kan investeraren få en bättre uppfattning inte bara om hur risken ser ut i ett normalutfall utan också vid ett extremt negativt utfall. De olika risktyperna beskrivs nedan. 

Ovanstående bild är ett exempel på hur riskindikatorn visas i respektive produkts broschyr. För mer information se Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida www.strukturerade.se

Risknivå normalutfall – Hur stor är risken i placeringen?

  • Måttet beskriver risken i placeringen om denna behålls till återbetalningsdagen.
  • Måttet tar hänsyn både till hur sannolika förluster är samt deras storlek och beskriver således nedsidesrisken, som översatts till skalan 1 – 7.
  • Placeringens risknivå fastställs vid emissionstillfället och kan förändras under placeringens löptid beroende på utvecklingen.

Risknivå extremutfall – Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?

  • Måttet beskriver risken i placeringen vid extrema utfall om denna behålls till återbetalningsdagen.
  • Måttet baseras på den nivå av kapitalförlust som inte överskrids i 99 fall av 100 och översatts till 
    skalan 1 – 7.
  • Måttet visar hur robust placeringen är vid extrema utfall – en placering som innehåller ett kapitalskydd och därmed begränsar förlusten även i ett sådant scenario tilldelas en lägre risk, medan en placering där en stor andel av det investerade kapitalet riskeras får en högre risk.

Kreditrisk

En strukturerad placering ges ut av en bank eller ett finansiellt institut som kallas emittent. Det är emittenten som står för återbetalning av placeringen, avkastningen och det eventuella kapitalskyddet. Det finns alltid en risk att emittenten hamnar på obestånd eller går i konkurs och därmed inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Detta kan innebära att hela eller delar av investeringen går förlorad oavsett hur underliggande exponering har utvecklats, även om placeringen har ett kapitalskydd.

Ett kreditvärderingsinstitut analyserar emittenter och sätter kreditbetyg som ska spegla emittenternas långsiktiga betalningsförmåga. Kreditrisken speglas av emittentens kreditbetyg som ges av oberoende kreditvärderingsinstitut som Standard & Poor’s och Moody’s. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa, medan D och Caa3 är lägst.

En investerare kan på egen hand se aktuellt kreditbetyg på respektive emittents hemsida.

Överkurs, ökad risk – större möjlighet till avkastning

En strukturerad placering med överkurs innebär att investeraren köper en post till ett högre pris än det nominella beloppet. En strukturerad placering som handlas till överkurs ger en högre deltagandegrad och därmed möjlighet till högre avkastning. Dock är även risken högre i produkter med överkurs då ett eventuellt kapitalskydd enbart gäller det nominella beloppet.

Andrahandsmarknad och förtida avveckling

Strukturerade placeringar har en förutbestämd löptid och är framtagna för att i första hand innehas fram till slutdagen. Under normala marknadsförhållanden är det dock möjligt att sälja placeringarna i förtid. Beroende på placeringens konstruktion och den underliggande marknaden kan det ibland till och med vara mer lämpligt att sälja eller omstrukturera placeringen i förtid. Läs mer om försäljning av strukturerade placeringar under löptiden bland frågor och svar på första sidan.

Om placeringen säljs före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än det nominella beloppet. Vanligen är det större sannolikhet att värdet på den strukturerade placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet ju närmare emissionsdagen förtida avveckling sker. Courtage kan utgå enligt vid var tid gällande prislista.

Läs mer om priser, avgifter och kostnader i prislistan.

Exponeringsrisk

Utvecklingen för den underliggande marknaden är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen i den strukturerade placeringen. Hur den underliggande marknaden kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitet, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i den strukturerade placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande marknaden. För mer information om underliggande exponering hänvisas till utgivarens prospekt och slutliga villkor.

Valutarisk

En strukturerad placering kan antingen vara valutaskyddad eller beroende av utvecklingen i en annan valuta i förhållande till den svenska kronan. Om placeringen inte är valutaskyddad kan växelkursutvecklingen påverka placeringens avkastning i såväl positiv som negativ riktning.

Konstruktionsrisk

I samtliga placeringar finns även en konstruktionsrisk. Denna är produktspecifik och beskrivs närmare i respektive produkts marknadsföringsmaterial, utgivarens prospekt och slutliga villkor.