Gå till innehåll
Två ballonger

Teckna aktier i Codemill

  • Techbolag från Umeå som bland annat erbjuder molnbaserat videoverktyg
  • Amazon, Disney m.fl. som kunder

 

Detta är ett erbjudande från Erik Penser Bank, i egenskap av finansiell rådgivare, och CodeMill AB (publ), i egenskap av emittent, om att teckna aktier i samband med Codemills notering på Nasdaq First North via Skandias bank. Skandias bank får fast ersättning från Erik Penser Bank.

Teckna Codemill direkt

Om Codemill

Codemill är ett svenskt techbolag som grundades i Umeå 2008. Codemill startade som ett konsultbolag som erbjöd olika tekniska tjänster och byggde videoprodukter till några av världens största video- och mediebolag.

Under de senaste åren har Codemill utvecklat en egen, modulär och molnbaserad mjukvara - Accurate Video, för att effektivisera produktion och distribution av video och flm, allt från redigering, klippning, kvalitetskontroll av video, ljud, undertexter m.m. Bolaget integrerar även AI i sin programvara för att effektivisera och förenkla olika arbetsströmmar inom videoproduktion och distribution.

Codemill har idag ramavtal med några av världens största mediebolag såsom Amazon, ViacomCBS, Disney och Warner Brothers. Codemill erbjuder kundvärde i form av sparad tid och sparade pengar.

Bolaget erbjuder idag den molnbaserade programvaran som en licens- eller prenumerations tjänst, serviceavtal samt tillhörande konsulttjänster efter kundernas behov. Den första egna produkten, Accurate Player, levererades till Sony Pictures i Los Angeles 2016.

Codemills affärsmodell är uppdelad i fyra delar: produkterbjudande till stora företag (SaaS Large Enterprises), konsulttjänster till stora företag (Professional Services Large Enterprises), partnersamarbeten och integrationer (partnerstrategi) samt produkterbjudande till små och medelstora bolag (SaaS SME).

Mer information om Codemill finner du i prospektet.

Erbjudandet

Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds att teckna högst 2 500 000 aktier i Codemill. Skandias kunder kan teckna under perioden 7 juni – 14 juni till teckningskurs 19 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Erbjudandet och en notering ger Codemill tillgång till de svenska kapitalmarknaderna och möjliggör en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare samt ökad varumärkeskännedom, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. I samband med Erbjudandet har Erik Penser Bank, för kunders räkning, ingått teckningsåtaganden om totalt 24,0 MSEK, motsvarande 50,5 procent av Erbjudandet. Ingen ersättning utgår i samband med ingångna teckningsförbindelser. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Den 2 maj 2021 ingick Codemill ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Cantemo. Cantemo är ett svenskt techbolag som erbjuder tjänster och produkter inom mediahantering. Bolaget har i dagsläget cirka 6 anställda och justerade intäkter 2020 om cirka 16 MSEK. Efter tillträdet av Cantemo kommer Codemill ha intäkter om cirka 60 MSEK i årstakt varav cirka 20 MSEK är återkommande intäkter från licens och programvara.

Förvärvet är villkorat av, bland annat, att Erbjudandet genomförs. Köpeskillingen består dels av en kontant del om cirka 10,8 MSEK, dels av i en apportemission 612 146 nyemitterade stamaktier i Codemill värderade till kursen 17,70 SEK per aktie. Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras genom det förestående Erbjudandet.

Vid full teckning tillförs Bolaget 47,5 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 4,5 MSEK. Nettolikviden om cirka 43 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • Kontant del av köpeskilling för Förvärvet, cirka 11 MSEK motsvarande cirka 26 procent av emissionslikviden
  • Utökad internationell försäljning, både direkt- och partnerförsäljning, cirka 16 MSEK motsvarande cirka 37 procent av emissionslikviden
  • Fortsatt produktutveckling, cirka 16 MSEK motsvarande cirka 37 procent av emissionslikviden

Mer information om Erbjudandet finner du i prospektet.

Tilldelning

Besked om tilldelningmeddelande omkring den 16 juni. Du kan se ditt besked under Lämnade uppdrag när du har loggat in.

Beslut om tilldelning av aktier i Erbjudandet fattas av styrelsen för Codemill i samråd med rådgivare, varvid målet är att uppnå en stark ägarbas och bred spridning av aktierna bland allmänheten, för att möjliggöra regelbunden och likvid handel i Codemills aktier på Nasdaq First North Growth Market.

De Cornerstone Investors som ingått teckningsåtaganden i samband med Erbjudandet är garanterad full tilldelning. En sammanställning över de investerare som ingått teckningsåtaganden återfinns under ”Teckningsåtaganden” i prospektet. I övrigt kommer tilldelningen att beslutas helt diskretionärt och någon garanti för tilldelning lämnas inte. Tilldelningen är inte beroende av när ansökan lämnas in under ansökningsperioden. I händelse av överteckning kan tilldelning ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan ske genom slumpmässigt urval eller komma att helt utebli. Närstående parter till Bolaget samt kunder i Erik Penser Bank kan komma att särskilt beaktas vid tilldelning.

Logga in och teckna Codemill direkt

Teckna Codemill direkt

Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.