Gå till innehåll
Två ballonger

Teckna aktier i Bubbleroom

  • Nordens största nischaktör i segmentet glamoröst, kvinnligt och feminint mode
  • Prioriterad tilldelning för Skandias kunder
  • Kapitalanskaffning och ägarspridning inför listning på Nasdaq First North

Detta är ett erbjudande från Erik Penser Bank, i egenskap av finansiell rådgivare, och Bubbleroom AB (publ), i egenskap av emittent, om att teckna aktier i samband med Bubblerooms notering på Nasdaq First North via Skandiabanken. Skandiabanken får fast ersättning från Erik Penser Bank.

Teckna Bubbleroom direkt

Om Bubbleroom

Bubbleroom är ett onlinemodehus och Nordens största nischaktör i segmentet glamoröst, kvinnligt och feminint mode. Sedan 2016 har Bubbleroom genomgått en expansiv tillväxt, pådrivet av en ny positioneringsstrategi med tydligare varumärkespositionering.

Utbredningen av covid-19 och den därav avtagande marknadsefterfrågan på festmode inverkade negativt på Bubbleroom under 2020 och för att hantera de negativa effekterna av pandemin vidtog Bolaget kraftiga åtgärder, vilka har resulterat i att Bolaget blivit mer kostnadseffektivt och agilt.

Bubbleroom har under 2021, i takt med att samhällen återöppnats och alltfler människor vaccinerats, sett en god återgång i försäljningen av Bolagets produkter inom festmode. Lanseringen via marknadsplatsen Zalando som initierades i juli 2021 har mottagits väl på samtliga marknader och möjliggör för en än mer expansiv tillväxt fortsättningsvis.

I mitten av september 2021 började Bubbleroom även sälja genom Zalando på de tyska och nederländska marknaderna. Efterfrågan på Bubblerooms produkter på den tyska marknaden visade sig vara enorm och efter endast en vecka motsvarade den dagliga bruttoförsäljningen på den tyska marknaden bruttoförsäljningen i Bubblerooms egen online-butik.

Mer information om Bubbleroom finner du i prospektet.

Erbjudandet

Allmänheten i Sverige samt institutionella investerar i Sverige och internationellt erbjuds att teckna 4 200 000 aktier i Bubbleroom. Skandias kunder kan teckna under perioden 8 november - 16 november till teckningskurs 36 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

I syfte att accelerera den geografiska expansionen och tillvarata tillväxtmöjligheter på Bolagets befintliga marknader i Norden, har styrelsen för Bubbleroom beslutat att genomföra Erbjudandet med efterföljande listning, vilket sammantaget bedöms ge Bolaget tillgång till de svenska kapitalmarknaderna samt möjliggöra en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare.

Listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare vara en kvalitetsstämpel samt medföra en stärkt varumärkeskännedom kring Bubbleroom, vilket sammantaget främjar Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genom bland annat stärkta kund- och leverantörsrelationer samt i att attrahera och bibehålla personal.

Erbjudandet omfattar 4 200 000 aktier i Bubbleroom, innebärande att Bolaget, vid full teckning, beräknas tillföras 150 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Bolagets kostnader relaterade till Erbjudandet förväntas uppgå till cirka 10 miljoner kronor, vilket innebär att nettolikviden uppgår till cirka 140 miljoner kronor om Erbjudandet fulltecknas.

Vasastaden, FE Fonder, Aktia Bank, Modelio Equity, Nordic Cross Asset Management och Jack Weil har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 96,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 64 procent av aktierna i Erbjudandet.

Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer ytterligare 630 000 nya aktier i Bubbleroom emitteras, motsvarande.

Mer information om Erbjudandet finner du i prospektet.

Tilldelning

Tilldelningsbesked kommer visas på hemsidan under ”lämnade uppdrag” under respektive depå från vilken ansökan gjorts, omkring den 18 november. Skandiabankens kunder kommer erhålla prioriterad tilldelning.

Tilldelningen kommer beslutas helt diskretionärt och någon garanti för tilldelning lämnas inte, undantagsvis för samtliga som ingått teckningsåtaganden och därmed är garanterade full tilldelning i enlighet med respektive åtagande. Tilldelningen är inte beroende av när ansökan lämnas in under ansökningsperioden. I händelse av överteckning kan tilldelning ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan ske genom slumpmässigt urval eller komma att helt utebli.

Logga in och teckna Bubbleroom

Teckna Bubbleroom direkt

Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.