Gå till innehåll

Teckna aktier i Exsitec

  • Experter på att hjälpa bolag med digitalisering
  • Prioriterad tilldelning för Skandias banks kunder
  • Kapitalanskaffning och ägarspridning inför listning på Nasdaq First North

Detta är ett erbjudande från Erik Penser Bank, i egenskap av finansiell rådgivare, och Exsitec Holding AB (publ), i egenskap av emittent, om att teckna aktier i samband med Exsitecs notering på Nasdaq First North via Skandias bank. Skandias bank får fast ersättning från Erik Penser Bank.

Teckna Exsitec direkt

Om Exsitec

Exsitec är specialister på affärssystem, beslutsstöd, digitalisering och skräddarsydda verksamhetsapplikationer. Vi vill välkomna våra kunder till en effektivare, enklare och roligare vardag genom att erbjuda ett bra IT-stöd. Vi har en idé om att skapa ett bättre verksamhetsstöd genom att använda komponenter som är speciellt gjorda för sin uppgift, istället för att kompromissa och alltid utgå från den tekniken som ERP-leverantören hade valt.
Kort och gott. Vi väljer ut bra programvaror och tjänster, ser till att de fungerar tillsammans i kundens verksamhet och tar ansvar efter leveransen.

Erbjudandet

Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt inbjuds härmed att anmäla intresse att teckna högst 2 000 000 aktier inom ramen för erbjudandet i Exsitec under perioden 25 augusti – 8 september 2020 till en teckningskurs om 35 kr per aktie. Courtage utgår ej.

Styrelsen och ledningen i Exsitec anser att det är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq Stockholm AB har den 21 augusti 2020 bedömt att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market, förutsatt att sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls senast första dag för handel i Bolagets aktier.

Bolagets styrelse avser att fullfölja ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och handeln av Bolagets aktier beräknas påbörjas den 16 september 2020. Erbjudandet och en notering ger Exsitec tillgång till de svenska kapitalmarknaderna och möjliggör en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare samt ökad varumärkeskännedom, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och ledningen anser även att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market blir en kvalitetsstämpel som kan ha en positiv effekt i rekryteringssammanhang samt på relationen gentemot kunder, leverantörer, ägare och kreditgivare.

Under förutsättning att erbjudandet fulltecknas kommer erbjudandet att tillföra Bolaget 52,5 MSEK före kostnader relaterade till erbjudandet. Bolagets kostnader relaterade till erbjudandet förväntas uppgå till cirka 5,0 MSEK, vilket innebär att nettolikviden uppgår till cirka 47,0 MSEK om erbjudandet fulltecknas. Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden för att fortsätta Bolagets tillväxt i enlighet med Exsitecs tillväxtstrategi samt stärka Bolagets finansiella ställning.

Teckningsåtaganden

I samband med erbjudandet har Exsitec erhållit teckningsförbindelser från ett antal privata och institutionella investerare, närmare bestämt Creades, Cliens Småbolag och Syringa Capital. Teckningsåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 45,1 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av erbjudandet.

Tilldelning

Besked om tilldelning meddelas omkring den 10 september. Du kan se ditt besked under Lämnade uppdrag när du har loggat in.

Tilldelning av aktier beslutas av bolagets styrelse i samråd med Erik Penser Bank. Primärt syfte är att uppnå god spridning av ägandet för att uppfylla Nasdaq First Norths spridningskrav och att uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas.

Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningsperioden som anmälningssedeln inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälningssedeln avser eller helt utebli. Personer som ingått teckningsförbindelser, institutionella investerare och depåinnehavare hos förvaltare kan komma att prioriteras. Även affärskontakter, medarbetare och andra till Exsitec närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank kan komma att prioriteras.

Logga in och teckna Exsitec direkt

Teckna Exsitec direkt

Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.