Gå till innehåll

Teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

  • Börshandlad investering med exponering mot kommersiella fastigheter
  • 6,25 % i årlig ränta med kvartalsvis utbetalning och möjlighet till vinstdelning
  • Kapitalanskaffning sker för att finansiera ytterligare fastighetsinvesteringar


Informationen på denna sida är framtagen av Estea Sverigefastigheter 3 AB i egenskap av förvaltare. Aktier kan tecknas via Skandia. 

För marknadsföring av detta erbjudande erhåller Skandias bank en fast ersättning från Estea Sverigefastigheter 3 AB.

Detta är ett erbjudande från Estea Sverigefastighter 3 AB (publ) att teckna aktier i samband med bolagets nyemission.

Teckna Estea Sverigefastigheter 3 direkt

Om Estea Sverigefastigheter 3

Fonden Sverigefastigheter 3 har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker.

Fonden har genomfört sex emissioner och äger (30 juni 2019) sju fastigheter i Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 45 300 kvm. Fastigheternas samlade marknadsvärde uppgick den 30 juni 2019 till ca 1,3 miljarder kronor. Estea anser att ytterligare diversifiering och tillväxt av fondens fastighetsportfölj medför positiva synergi- och förvaltningseffekter, vilka över tid kommer att komma investerare (ägarna av fondens kapitalandelsbevis) tillgodo genom bl.a. förbättrat kassaflöde, diversifiering samt förbättrade utvecklingsmöjligheter.

Fondens andelar handlas sedan 2015 dagligen på NDX (kortnamn ESTEA KAPBEVIS3) och lämnar en årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalningar, vilket genereras från driftöverskottet i fastigheterna. Den slutgiltiga återbetalningen, som sker senast 30 dagar efter att fondens tillgångar avyttrats senast år 2022, ska uppgå till det totala lånebeloppet per förfallodagen och 75 % av låntagarkoncernens resultat, för det fall detta är positivt, eller 100 % av låntagarens resultat för det fall resultatet är negativt. Fondens NAV-värde* uppgick den 30 juni 2019 till 109,9 %.

Om Estea

Estea är ett oberoende fastighetsbolag med drygt 17 år av framgångsrik förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter.

Sedan starten 2002 har Estea genomfört fastighetstransaktioner för över 6 miljarder. Verksamheten är fokuserad på att i olika underliggande verksamhetsbolag, tillika investeringsfonder, äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige. Förvaltning har genom åren skapat god avkastning till investerarna i fonderna, dels via löpande kupongbetalningar, dels via aggregerade resultat i fonderna som realiserats.

Estea förvaltar idag fyra investeringsfonder med olika fastigheter. Esteas årliga avkastningsmål (IRR) på sina fonder är 7-15% beroende på vald investeringsstrategi. Historiskt har Estea levererat en årlig avkastning som överskridit målet och har aldrig realiserat en förlust.

Tilldelning

Besked om tilldelning beräknas kunna ges omkring den 7 oktober. Eventuell tilldelning visas under Lämnade uppdrag när du har loggat in.

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen för Bolaget. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att helt utebli eller ske med ett lägre antal kapitalandelsbevis än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval.

Teckna Estea Sverigefastigheter 3

För att teckna aktier måste du vara inloggad, tryck på knappen nedan för att logga in och teckna aktier i vår internetbank.

Teckna Estea Sverige Fastigheter 3 direkt

Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.

Tänk på

En placering i finansiella instrument som t.ex. aktier är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Du ska därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Läs mer om egenskaper och risker med aktier och andra finansiella instrument.

Informationen på denna sida är inte finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation. 

Läs också gärna mer om hur Skandia undviker intressekonflikter, hanterar s.k. tredjepartsersättningar och om de olika bolagen på Att handla på skandia.se.