Gå till innehåll

Teckna aktier i OssDsign AB (publ)

  • Utvecklar innovativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter
  • Kapitalanskaffning och ägarspridning inför listning på Nasdaq First North
  • Prioriterad tilldelning för Skandias banks kunder


Informationen på denna sida är framtagen av Erik Penser Bank i egenskap av finansiell rådgivare och OssDsign AB (publ) i egenskap av emittent. Aktier kan tecknas via Skandias bank. 

För marknadsföring av detta erbjudande erhåller Skandias bank en fast ersättning från Erik Penser Bank.

Detta är ett erbjudande från OssDsign AB (publ) att teckna aktier i samband med bolagets notering på Nasdaq First North.

Teckna OssDsign direkt

Om OssDsign

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför innovativa implantat för förbättrad läkning och behandling av bendefekter. Grunden i bolaget är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad. OssDsign designar, tillverkar och säljer patientspecifika implantat för behandling av skador och defekter i skallen och ansiktet.

Bolaget har i dagsläget tre produktlinjer: OssDsign® Cranial för skallbensimplantat, OssDsign® Facial för ansiktsimplantat och OssDsign® Cranioplug för lagning av borrhål i skallbenet, det vill säga hål som speciellt borras i skallbenet för att möjliggöra kirurgisk åtkomst till hjärnan. Bolaget är för närvarande verksamt på de globala marknaderna för dessa tre produktområden. Dock krävs att bolaget erhåller marknadsgodkännanden för respektive land för att få tillstånd att sälja sina produkter. För närvarande har bolaget erhållit marknadsgodkännanden i ett antal länder i Europa samt i USA. OssDsign har även en pågående regulatorisk process i Japan.

OssDsign grundades av Thomas Engstrand, plastik- och ansiktsrekonstruktionskirurg på Karolinska universitetssjukhuset och Håkan Engqvist, professor i materialvetenskap vid Uppsala Universitet. I sitt arbete som kirurg hade Thomas Engstrand upplevt bristerna med befintlig implantatteknologi som använder sig av titan eller plastmaterial. Vanligt förekommande problem var bristande läkningsprocess med hål och infektioner som följd. Tillsammans med Håkan Engqvist inleddes ett utvecklingsarbete i syfte att finna ett material med bättre egenskaper och därmed möjliggöra bättre behandlingsalternativ för patienter med svåra ansikts- och skallskador eller defekter.

Samarbetet resulterade i att ett nytt biokeramiskt material utvecklades som visade sig ha flera positiva egenskaper varav den mest banbrytande är att materialet över tiden omvandlas till naturligt ben. Vad OssDsign känner till finns det inget annat bolag som för denna typ av indikation utvecklat ett implantat av ett material som är benomvandlande. Baserat på det nya materialet utvecklades ett patientspecifikt implantat och 2010 opererades den första patienten med patientsamtycke. Operationen var framgångsrik och för att vidareutveckla teknologin grundade Thomas och Håkan Bolaget år 2011 under namnet Oss-Q AB. I samband med starten investerade Karolinska Development i Bolaget.

Erbjudandet

Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt inbjuds härmed att anmäla intresse att teckna högst 5 500 000 aktier inom ramen för Erbjudandet i OssDsign under perioden 3 – 17 maj 2019 till en teckningskurs om 27,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

OssDsign har genomfört lyckade marknadsetableringar och noterat ett betydande intresse för bolagets produkter som manifesteras i snabbt stigande försäljning över de senaste åren. OssDsign bedömer att det finns goda förutsättningar att etablera bolagets patientspecifika implantat som standard vid behandlingar av skall- och ansiktsskador till följd av trauma, strålbehandling, tumörer, stroke eller medfödda defekter. OssDsigns målsättning är att uppnå en världsledande position inom patientspecifika ansikts- och skallbensimplantat. OssDsigns målsättning är vidare att uppnå en rullande årsomsättning som överstiger 200 MSEK under inledningen av 2023.

För att uppnå bolagets målsättningar behöver betydande marknadssatsningar genomföras under de kommande åren och för att finansiera dessa har OssDsign beslutat genomföra det förestående erbjudandet som vid full teckning tillför 139,6 MSEK efter transaktionskostnader. Det förestående erbjudandet och efterföljande notering vid Nasdaq First North skapar förutsättningar för OssDsign att tillvarata de tillväxtmöjligheter som bolaget besitter och därmed över tid bygga betydande aktieägarvärden.

Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

  • Försäljnings- och marknadsaktiviteter i USA – 45 procent
  • Försäljnings- och marknadsaktiviteter på övriga marknader – 20 procent
  • Investeringar för ökad produktionskapacitet – 15 procent
  • Regulatoriska processer i Japan - 3 procent
  • Förstudier och produktutveckling inom nya områden – 5 procent
  • Övrig förstärkning av rörelsekapital – 12 procent

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som OssDsign styrelse har upprättat med anledning av erbjudandet och upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North.

Tilldelning

Besked om tilldelning meddelas omkring den 21 maj 2019. Du kan se ditt besked under Lämnade uppdrag när du har loggat in.

Tilldelning av aktier beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Erik Penser Bank. Primärt syfte är att uppnå god spridning av ägandet för att uppfylla Nasdaq First Norths spridningskrav och att uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningsperioden som anmälningssedeln inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälningssedeln avser eller helt utebli. Personer som ingått teckningsförbindelser, institutionella investerare och depåinnehavare hos förvaltare kan komma att prioriteras. Även affärskontakter, medarbetare och andra till OssDsign närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank kan komma att prioriteras.

Teckna OssDsign direkt

För att teckna aktier måste du vara inloggad, tryck på knappen nedan för att logga in och teckna aktier i vår internetbank.

Teckna OssDsign direkt

Kontakta mäklarbordet på nummer 0771-41 16 22.