Gå till innehåll
Kvinna under paraply

Nu blir ditt kundskydd ännu starkare – med PSD2, GDPR, MiFID 2, IDD & PRIIP

Under 2018 implementerades flera nya EU-direktiv i svensk lag. Dessa innefattar olika typer av regelverk som vi på Skandia och andra bolag på finansmarknaden har anpassat oss till. Syftet med regelverken är att öka skyddet för dig som kund på olika sätt.

I Sverige har vi sedan länge haft ett starkt kundskydd inom bank och försäkring genom befintliga regelverk. Nu har skyddet för dig som kund bara blivit ännu starkare.

MiFID2 och IDD

Dessa förkortningar är namnen på två direktiv som innebär en utökad styrning för hur vi ska ge dig som kund tydlig och transparent information och rådgivning, om erbjudanden och produkter, utifrån vad som passar dig och dina behov.

 • Direktivet om marknader för finansiella instrument MiFID2 trädde i kraft 3 januari 2018
 • Direktivet om försäkringsdistribution IDD träder i kraft 1 juli 2018. Den svenska implementeringen av direktivet, Lagen om försäkringsdistribution, träder ikraft 1 oktober 2018. 

Så här förstärks lagstiftningen genom MiFID2 och IDD - några exempel

 • Du som vill handla med värdepapper ska förstå riskerna som kan vara förknippade med värdepapperen. Därför kommer vi ställa frågor kring de erfarenheter och kunskaper du har om de aktuella värdepapperna.

 • Med början 2018 kommer vi på ett tydligare och mer standardiserat sätt än tidigare före ditt köp, redovisa de kostnader och avgifter som är förknippade med en viss produkt eller tjänst.

  Med början 2019 kommer en ny årlig rapport ge dig en klarare bild av vilka kostnader och avgifter som varit förknippade med dina produkter och tjänster under föregående år. Denna kommer finnas tillgänglig i januari varje år när du är loggat in på skandia.se

 • Med början 2018 kommer du varje kvartal få en översikt som visar värdet av dina placeringar i värdepapper. Denna översikt kommer finnas tillgänglig när du är loggat in på skandia.se

 • Företag som handlar med börshandlade värdepapper behöver skaffa en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI-kod). Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper genom att behöriga myndigheter ska kunna identifiera vilka parter som köper, säljer och fattar beslut i en värdepappersaffär. Efter 3 januari 2018 kan företag inte handla med börshandlade värdepapper utan en LEI-kod. Berörda kunder får ett brev från oss med mer information om detta.

 • Du som ansöker om en sparförsäkring, till exempel en kapitalförsäkring, ska förstå riskerna som kan vara förknippade med produkten. Du ska också enklare kunna konstatera om en försäkring passar dig utifrån dina behov. Det gäller både om du ansöker om en sparförsäkring eller till exempel en privatvårdsförsäkring, sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring. Redan idag säkerställs detta, men kraven på dokumentation har ökat. Det är vårt ansvar att dokumentera och säkerställa att du förstår och kan hantera egenskaperna för de aktuella produkterna.

 • Vi kommer på ett tydligare och mer standardiserat sätt än tidigare redovisa de kostnader och avgifter som är förknippade med en sparförsäkring - både före ditt köp och årligen därefter.

  Den årliga redovisningen kommer finnas i ditt årsbesked med början 2019. Årsbeskeden framställs under februari/mars och finns tillgängliga när du loggat in på skandia.se/arsbesked. Om vi har din e-postadress kommer vi att meddela dig när du har ett nytt årsbesked att läsa.  

 • Du som vill ansöka om en privatvårdsförsäkring, sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring kommer på ett enklare sätt än idag kunna jämföra olika bolags försäkringar genom att faktabladen för varje försäkringstyp kommer se likadana ut. Det kommer bli tydligare för dig vad som ingår och inte ingår i försäkringarna.

Alla frågor och svar

GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur alla organisationer och branscher sparar eller på något sätt hanterar personuppgifter om EU-medborgare. För Skandia rör det till exempel uppgifter om våra kunder och anställda . I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen, PUL.

 • Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla 25 maj 2018.

Så här förstärks lagstiftningen genom GDPR – en sammanfattning

 • Syftet med GDPR är att stärka din rätt till personlig integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. Det innebär att vi får tydliga regler för hur vi samlar in data och personuppgifter samt hur länge vi lagrar och sparar dessa uppgifter. Dataskyddsförordningen berör alla organisationer som behandlar eller lagrar personuppgifter i sin verksamhet.

  Syftet är också att modernisera befintligt dataskyddsregelverk och att anpassa det till det nya digitala samhället.

  Redan idag ser vi alltid till att behandla personlig information ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet.

 • Det ska bli enkelt för dig som kund att få information om vilka personuppgifter vi har och du har också vissa möjligheter att begära till exempel rättelse eller radering av dina personuppgifter.

  Vi ska på ett tydligare sätt än tidigare informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar och varför. Du ska också veta om vi lämnar ut personuppgifter till någon annan och varför, till exempel om en underentreprenör behandlar vissa uppgifter för vår räkning.

  Det är viktigt för oss att du kan få reda på vilken information vi har om dig och hur vi hanterar den.

 • En personuppgift är all data som kan länkas till en person som är i livet. För oss kan det vara aktuellt att lagra uppgifter som exempelvis personnummer, postadresser, mejladresser, telefonnummer, IP nummer, cookies, försäkringsnummer och kontokortsnummer.

Alla frågor och svar

PSD2

PSD2 är ett EU-direktiv som innebär stärkta regler för betaltjänster. Syftet är att förbättra kundskyddet vid betalningar, öka kundnyttan och gynna konkurrensen i den finansiella sektorn. I samband med att dessa nya regler träder i kraft uppdateras villkoren för konton och betaltjänster.

 • Nya betaltjänstlagen började gälla 1 maj 2018.
 • Ytterligare reglering kring så kallade tredjepartsbetaltjänstleverantörer kommer under hösten 2019.

Det här innebär den nya betaltjänstlagen – en sammanfattning

 • En förändring som den nya betaltjänstlagen innebär är att din självrisk vid obehöriga transaktioner sänks från 1 200 kr till 400 kr.

 • Den stora förändringen i den nya betaltjänstlagen innebär att den kommer att omfatta nya typer av tjänster för att betala och att få kontoinformation, så kallade betalningsinitieringstjänster respektive kontoinformationstjänster via en annan finansiell aktör än banken. I praktiken kommer dessa tjänster vara möjliga att använda med start under hösten 2019.

  Det kan till exempel handla om tjänster för överföringar och betalningar, tjänster för analys av konsumtionsmönster eller sammanställningar av information om betalkonton, saldon eller transaktioner som du har i en eller flera banker.

  Vi som bank ska på ett säkert och reglerat sätt kunna ge finansiella aktörer, som i lagen kallas tredjepartsbetaltjänstleverantörer, åtkomst till dina betalkonton när du som kund önskar och godkänner det. På motsvarande sätt kommer även vi i framtiden kunna agera som en tredjepartsbetaltjänstleverantör och hämta information om betalkonton som du har i andra banker för att erbjuda finansiella tjänster. Det är alltid du som bestämmer vad en tredjepartsbetaltjänstleverantör har rätt att göra.

  Om du inte vill använda dig av betaltjänster via en tredjepartsbetaltjänstleverantör, kan du fortsätta att utföra dina bankärenden precis som vanligt med din bank.

 • Det är nu inkluderat i villkoren på vilket sätt vi som bank ska kontakta dig vid obehörig användning och säkerhetsrisker.

  Tänk på att aldrig lämna ut dina personliga behörighetsfunktioner till någon. Banken kommer aldrig att be dig lämna uppgifter om CVV2-kod, PIN-koder eller liknande.

Alla frågor och svar

PRIIP

PRIIP är en förordning som syftar till en ny standard för produktinformation till dig som ska fatta vissa investeringsbeslut. Syftet är att öka transparensen och jämförbarheten mellan försäkringsbaserade investeringsprodukter.

 • Förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare PRIIP trädde i kraft 1 januari 2018.

Så här förstärks lagstiftningen genom PRIIP

 • I samband med att du ska ansöka om en kapitalförsäkring kommer du att få en standardiserad produktinformation med basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med att investera i produkten. Det ska framgå om du kan förlora pengar eller inte och om produkten bedöms vara komplex och kan vara svår att sätta sig in i.  

Alla frågor och svar