Gå till innehåll
Kvinna och man promenerar på strand och ger varandra en hjälpande hand

Därför ställer vi frågor till dig

Enligt penningtvättslagen är alla banker och finansinstitut skyldiga att ställa frågor till sina kunder för att få en bra kännedom om deras kommande affärer.  

Vi förstår att frågorna kan kännas krångliga, men tillsammans kan vi hjälpas åt att förhindra brottslig verksamhet (penningtvätt, finansiering av terrorism, skattefusk, trafficking m.m.).

Vanliga frågor om kundkännedom och penningtvätt

 • Enligt penningtvättslagen behöver alla banker och finansinstitut bra kännedom om sina kunder och deras kommande affärer. Det är en viktig del i vårt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vårt syfte är att minimera risken att du som kund och att vi som bank blir utnyttjade för brottslig verksamhet. 

  Finansinspektionens föreskrifter och lagstiftningen ställer hårda krav på att vi granskar transaktioner. Därför är vi skyldiga att ställa frågor om dig och ditt sparande. Enligt lagen kallas det kundkännedom och är en förutsättning för att vi ska få ingå affärsförbindelser eller genomföra transaktioner. Mer information hittar du på Svenska Bankföreningens webbplats.

  Den information du lämnar till oss behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess och personuppgiftslagen. 

 • Vi förstår att frågorna kan kännas krångliga, men vi ber dig att välja det alternativ som passar dig bäst.

 • Vi förstår att frågorna kan kännas konstiga och ibland svåra att svara på. Men enligt lagen om penningtvätt från 2009 så måste vi ha en bra kundkännedom om dig som kund och och förstå syftet med dina bankaffärer. När du sätter in pengar eller överför värdepapper har vi en skyldighet att ta reda på varifrån pengarna eller tillgångarna kommer.

  När du svarar på våra frågor så hjälper du oss att förhindra brottslig verksamhet. Tack för att du hjälper oss. 

 • Om du väljer att inte svara på frågorna kan det till slut leda till att du inte kan använda våra produkter och tjänster. Det beror på att vi inte får tillhandahålla tjänster utan att ha bra kundkännedom enligt lag.

 • Du kan när som helst ändra dina svar när du har loggat in under fliken Övriga val  > Kundkännedom.

 • Från den 1 augusti 2016 gäller nya regler enligt penningtvättslagen som innebär att vi bland annat måste veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP). 
  En sådan person anses ha en ställning som kan utgöra en risk för att bli utnyttjad för bland annat mutbrott. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.

  En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat:

  • statschefer
  • riksdagsledamöter
  • statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
  • domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
  • riksrevisorerna
  • Riksbankens direktion
  • ambassadörer
  • höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
  • Vd eller styrelseledamot i statsägda företag
  • en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).
  • För att uppfylla lagen om penningtvätt kommer vi behöva ställa en del frågor när du vill bli kund hos oss
  • Vi kan också behöva ställa frågor när du vill ha en ny produkt eller tjänst, eller när en viss transaktion ska genomföras
  • Vi behöver också, med jämna mellanrum, be dig uppdatera dina svar så att de är så korrekta som möjligt
Alla frågor och svar

Vi har ett ansvar att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska bl.a. banker förhindra att deras produkter och tjänster missbrukas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism.

Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och därför är det här en viktig del i vårt arbete att förhindra brottslig verksamhet. Regler för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering finns i stort sett i hela världen och de svenska reglerna grundar sig på ett EU-direktiv. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.


 • Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?

  Penningtvätt kan i korthet beskrivas som ett sätt att få olagligt förvärvad egendom att framstå som att den är legitimt förvärvad. Illegala förtjänster från exempelvis bedrägeri, stöld eller droghandel byter skepnad och ser ut att komma från hederligt arbete eller schysta affärer. Genom penningtvätten döljer man pengarnas ursprung genom att man försvårar spårningen tillbaka till dess ursprung.

  I korthet är terrorismfinansiering att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom till stöd för terrorism. Det handlar om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från vanliga inkomster och från brottslig verksamhet.

  Vi är skyldiga att ställa frågor till dig

  Vi har har ett ansvar att alltid bedöma om det finns en risk att våra produkter och tjänster används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det ställs därför höga krav på att vi har en bra kunskap om våra kunder och deras affärer. 

  Både du som vill bli ny kund och du som är befintlig kund behöver svara på kundkännedomsfrågor.  Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av sekretess. I vissa fall kan vi behöva ställa kompletterande frågor och även begära olika typer av underlag från dig.

  De frågor som vi  ställer och de underlag eller verifikationer som vi begär in kan skilja sig åt från vad andra företag ställer eftersom varje företags tillvägagångssätt har sin utgångspunkt i interna bedömningar och regelverk.

  Vad händer om du inte svarar på frågorna?

  Om du inte vill identifiera dig och om du inte svarar på frågorna om kundkännedom kan vi inte erbjuda dig våra produkter och tjänster. Är du befintlig kund som inte vill svara på våra frågor, när vi ber dig, kan det hända att vi  måste spärra produkter eller tjänster. Vi kan till slut bli tvingade att avsluta din kundrelation med oss om du trots påminnelser inte svarar på frågorna. Det beror på att vi inte får tillhandahålla tjänster utan att ha bra kundkännedom enligt lag.

  Vi hoppas på din förståelse och hjälp

  Vi hoppas på din förståelse för vårt arbete att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. Vi förstår att frågorna kan kännas krångliga men när du svarar på dem hjälper du oss att förhindra brottslig verksamhet. Tack för att du hjälper oss.