Gå till innehåll

Information om PUL och penningtvätt

1. Information om behandling av personuppgifter hos Skandia enligt PUL 

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende bankprodukter är Skandiabanken Aktiebolag (publ). Personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende försäkringsprodukter är antingen Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) eller Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, beroende på vilken typ av försäkringsprodukt som avses. Personuppgiftsansvarigt bolag benämns nedan för "Skandia".

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL). Personuppgifter som lämnas till Skandia, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget för att kunna fullgöra ingångna avtal, förbereda för avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Med personuppgift avses enligt PuL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person t.ex. uppgifter som du för din egen eller för din huvudmans räkning lämnar när du öppnar ett konto eller ansöker om ett lån,som registreras i samband med förberedelser till kreditupplysning eller som du lämnar under affärsförbindelsens gång. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan dig och Skandia t.ex. noteringar och klagomål. Skandia kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med bolaget.

Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, statistik samt riskhantering och beslutsfattande. Med riskhantering och beslutsfattande avses exempelvis bedömning av kreditvärdighet för kapitaltäckningsändamål och beslut att bevilja ett lån.. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för finansiell rådgivning eller för att informera om Skandiakoncernens och dess samarbetspartners tjänster och produkter.

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området, t.ex. Bankgirocentralen, Swift, Privatgirot och kortorganisationer (Visa). Transaktioner via Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) medför att personuppgifter i uppdraget behandlas i Swifts centrala transaktionsbaser såväl inom EES som i USA. Information i uppdraget kan därmed också komma att lämnas ut till myndigheter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning. Vidare är Skandia i vissa fall skyldig att lämna ut personuppgifter till t.ex. Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Vid transaktioner kommer Skandia kontrollera mottagare mot sanktionslistor och dina personuppgifter kommer också regelbundet screenas mot s.k. PEP (politically exposed person) listor. Detta har Skandia en skyldighet att göra enligt lag.

Personuppgifterna kan även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta Skandias kundtjänst och begära s.k. reklamspärr.

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivare eller annan. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Skandia komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret, SPAR.

Skandia kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda din personliga integritet. Den kundinformation Skandia får behandlas konfidentiellt. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för ovan angivna syften.

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per kalenderår begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas av Skandia.. Sådan begäran framställs skriftligen och undertecknad till Skandias personuppgiftsombud, Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm. Till samma adress kan kunden även skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.


2. Skandias ansvar att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska bl.a. banker motverka att dess produkter och tjänster missbrukas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism. Utöver att vara ett lagstadgat krav är arbetet viktigt för Skandia eftersom det är en del av det samhällsansvar vi har att motverka brottslig verksamhet. Regler för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering finns i stort sett i hela världen och de svenska reglerna grundar sig på EU-direktiv.

I korthet innebär ansvaret att Skandia alltid måste bedöma risken för att produkter och tjänster används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det ställs därmed höga krav på att vi har god kunskap om våra kunder och deras affärer, vilket leder till att vi behöver inhämta uppgifter innan en kundförbindelse inleds och även fortlöpande under hela avtalsrelationen.

Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?

Penningtvätt kan i korthet beskrivas som ett sätt att få olagligt förvärvad egendom att framstå som att den är legitimt förvärvad. Illegala förtjänster från exempelvis bedrägeri, stöld eller droghandel byter skepnad och ser ut att komma från hederligt arbete eller schysta affärer. Genom penningtvätten döljer man pengarnas ursprung genom att man försvårar spårningen tillbaka till dess ursprung.

I korthet är terrorismfinansiering att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom till stöd för terrorism. Det handlar om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från vanliga inkomster och från brottslig verksamhet.


Vi måste ställa frågor till dig

Både du som vill bli ny kund och du som är befintlig kund i Skandia behöver besvara kundkännedomsfrågor. Uppgifterna ska uppdateras med viss frekvens och vi kommer att begära att du uppdaterar dina uppgifter när det är dags för det. I Skandiabanken kan du alltid själv se till att hålla dina uppgifter uppdaterade i internetbanken. Alla uppgifter vi inhämtar om dig omfattas av sekretess.

I vissa fall behöver vi ställa kompletterande frågor och även begära olika typer av underlag från dig.

De frågor som Skandia ställer och de underlag eller verifikationer som vi begär in kan skilja sig åt från vad andra företag efterfrågar eftersom varje företags tillvägagångssätt har sin utgångspunkt i interna bedömningar och regelverk.

Om du inte identifierar dig eller besvarar kundkännedomsfrågorna kan Skandia inte erbjuda dig sina produkter och tjänster. Är du befintlig kund och inte lämnar uppdaterade uppgifter när Skandia begär det kan det hända att produkter eller tjänster spärras och din kundrelation kan helt avslutas om du trots påminnelser inte lämnar oss efterfrågade uppgifter. Detta grundar sig i att vi inte får tillhandahålla tjänster utan att ha kundkännedom.

Vi hoppas på din förståelse för vårt arbete att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. Om du har frågor är du alltid välkommen att ringa vår kundservice på telefon 0771-55 55 00, vi har öppet från kl 06.00-24.00, alla dagar. 

I vissa fall får Skandia inte utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltig ID-handling eller inte kan identifiera dig på telefon eller internet så kan Skandia i många fall inte utföra den önskade tjänsten. Om handläggaren/rådgivaren hos oss inte följer penningtvättslagen kan Skandia drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Det är också viktigt för Skandia att göra allt i vår makt för att undvika att vår verksamhet utnyttjas för brottsliga aktiviteter.

Om Skandia misstänker penningtvätt kommer detta rapporteras till Finanspolisen, en särskild enhet inom Polismyndigheten.

Skandia har fattat ett principbeslut kopplat till Bitcoin och andra virtuella valutor, vilket innebär att vi i dagsläget inte tillåter våra kunder att handla med virtuell valuta i affärsverksamhet på konton i Skandia. Detta beror på att vi anser att risken för penningtvätt är för stor för att vi ska kunna tillhandahålla konton med sådan verksamhet. Möjligheten finns i sådan valuta att anonymisera mottagare samt avsändare, vilket bland annat Finansinspektionen och European Bank Association uppmärksammat genom att utfärda en varning för Bitcoin.
Läs mer på FI.