Gå till innehåll

Information om PUL

Information om behandling av personuppgifter hos Skandia enligt PUL 

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende bankprodukter är Skandiabanken Aktiebolag (publ). Personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende försäkringsprodukter är antingen Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) eller Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, beroende på vilken typ av försäkringsprodukt som avses. Personuppgiftsansvarigt bolag benämns nedan för "Skandia".

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL). Personuppgifter som lämnas till Skandia, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget för att kunna fullgöra ingångna avtal, förbereda för avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Med personuppgift avses enligt PuL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person t.ex. uppgifter som du för din egen eller för din huvudmans räkning lämnar när du öppnar ett konto eller ansöker om ett lån,som registreras i samband med förberedelser till kreditupplysning eller som du lämnar under affärsförbindelsens gång. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan dig och Skandia t.ex. noteringar och klagomål. Skandia kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med bolaget.

Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, statistik samt riskhantering och beslutsfattande. Med riskhantering och beslutsfattande avses exempelvis bedömning av kreditvärdighet för kapitaltäckningsändamål och beslut att bevilja ett lån.. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för finansiell rådgivning eller för att informera om Skandiakoncernens och dess samarbetspartners tjänster och produkter.

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området, t.ex. Bankgirocentralen, Swift, Privatgirot och kortorganisationer (Visa). Transaktioner via Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) medför att personuppgifter i uppdraget behandlas i Swifts centrala transaktionsbaser såväl inom EES som i USA. Information i uppdraget kan därmed också komma att lämnas ut till myndigheter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning. Vidare är Skandia i vissa fall skyldig att lämna ut personuppgifter till t.ex. Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Vid transaktioner kommer Skandia kontrollera mottagare mot sanktionslistor och dina personuppgifter kommer också regelbundet screenas mot s.k. PEP (politically exposed person) listor. Detta har Skandia en skyldighet att göra enligt lag.

Personuppgifterna kan även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta Skandias kundtjänst och begära s.k. reklamspärr.

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivare eller annan. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Skandia komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret, SPAR.

Skandia kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda din personliga integritet. Den kundinformation Skandia får behandlas konfidentiellt. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för ovan angivna syften.

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per kalenderår begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas av Skandia.. Sådan begäran framställs skriftligen och undertecknad till Skandias personuppgiftsombud, Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm. Till samma adress kan kunden även skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.