Gå till innehåll

Information om PUL och penningtvätt

1. Information om behandling av personuppgifter hos Skandia

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende bankprodukter är Skandiabanken Aktiebolag (publ). Personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende försäkringsprodukter är antingen Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) eller Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, beroende på vilken typ av försäkringsprodukt som avses. Personuppgiftsansvarigt bolag benämns nedan för "Skandia".

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL). Personuppgifter som lämnas till Skandia, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget för att kunna fullgöra ingångna avtal, förbereda för avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Med personuppgift avses enligt PuL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person t.ex. uppgifter som du för din egen eller för din huvudmans räkning lämnar när du öppnar ett konto eller ansöker om ett lån,som registreras i samband med förberedelser till kreditupplysning eller som du lämnar under affärsförbindelsens gång. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan dig och Skandia t.ex. noteringar och klagomål. Skandia kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med bolaget.

Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, statistik samt riskhantering och beslutsfattande. Med riskhantering och beslutsfattande avses exempelvis bedömning av kreditvärdighet för kapitaltäckningsändamål och beslut att bevilja ett lån.. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för finansiell rådgivning eller för att informera om Skandiakoncernens och dess samarbetspartners tjänster och produkter.

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området, t.ex. Bankgirocentralen, Swift, Privatgirot och kortorganisationer (Visa). Transaktioner via Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) medför att personuppgifter i uppdraget behandlas i Swifts centrala transaktionsbaser såväl inom EES som i USA. Information i uppdraget kan därmed också komma att lämnas ut till myndigheter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning. Vidare är Skandia i vissa fall skyldig att lämna ut personuppgifter till t.ex. Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Vid transaktioner kommer Skandia kontrollera mottagare mot sanktionslistor och dina personuppgifter kommer också regelbundet screenas mot s.k. PEP (politically exposed person) listor. Detta har Skandia en skyldighet att göra enligt lag.

Personuppgifterna kan även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta Skandias kundtjänst och begära s.k. reklamspärr.

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivare eller annan. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Skandia komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret, SPAR.

Skandia kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda din personliga integritet. Den kundinformation Skandia får behandlas konfidentiellt. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för ovan angivna syften.

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per kalenderår begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas av Skandia.. Sådan begäran framställs skriftligen och undertecknad till Skandias personuppgiftsombud, Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm. Till samma adress kan kunden även skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.

2. Penningtvätt och terrorism

Säkerheten är väldigt viktigt för oss som bank, vad gäller flera aspekter. En är penningtvätt och terroristfinansiering.

Vad är penningtvätt och penningtvättslagen?

Kriminella verksamheter försöker använda banksystemen för att göra så att pengar tjänade på illegal verksamhet kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, smuggling, rån, bedrägerier, barnsexhandel, vapenhandel med mera.

Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Den svenska penningtvättslagen grundar sig på ett EU-direktiv. Penningtvättslagen innebär att Skandia måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. Skandia ska ha god kunskap om sina kunder och deras affärer, banken ska dessutom förstå syftet med affärsförhållandet och med kundens transaktioner.

Vi måste ställa frågor till dig

För att leva upp till penningtvättlagen måste vi ibland ställa kompletterande frågor till dig. Här beskriver vi olika förhållanden eller händelser som gör att vi måste vara mer uppmärksamma.

Kundkännedom

En del i vårt säkerhetsarbete är att du som kund alltid måste vara identifierad när du gör bankärenden hos oss. Då vi är en internetbank innefattar detta att du alltid måste vara identifierad med Bank-ID eller certifikat när du gör ärenden via internet/bankapp och med din pin-kod när du gör bankärenden över telefon. Pinkod kvitteras ut på posten där kund får visa upp sin legitimation och skriva under kvittensen. När du gör bankärenden via internet eller telefon sker det genom att du använder din PIN-kod. Vid rådgivning görs också alltid ID-kontroll. Om du vill genomföra en transaktion eller när du efterfrågar en ny tjänst kan du som är befintlig kund bli ombedd att uppvisa giltig ID-handling och svara på ytterligare frågor.

Du som företräder ett företag eller är egen företagare måste kunna visa upp giltig id-handling och visa att du har rätt att företräda företaget. Skandia behöver också veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att använda Skandias tjänster.

Transaktioner

När du vill teckna en produkt, göra en inbetalning eller annan transaktion kan du behöva svara på frågor och visa id-handling om din handläggare/rådgivare frågar efter det. Om en handläggare/rådgivare inte förstår syftet med en transaktion eller inte förstår varifrån pengarna kommer så är han eller hon skyldig att fråga. Du som kund ska även vara beredd att uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Politically exposed person (PEP)

Enligt penningtvättlagen måste vi som bolag känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, ingår i ledningen i en internationell organisation, eller om du är närstående (familj eller nära medarbetare) till någon som har en sådan tjänst. Med anledning av detta krav kommer vi att behöva ställa ett antal frågor i samband med att du tecknar en produkt.

I vissa fall får Skandia inte utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltig ID-handling eller inte kan identifiera dig på telefon eller internet så kan Skandia i många fall inte utföra den önskade tjänsten. Om handläggaren/rådgivaren hos oss inte följer penningtvättslagen kan Skandia drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Det är också viktigt för Skandia att göra allt i vår makt för att undvika att vår verksamhet utnyttjas för brottsliga aktiviteter.

Om Skandia misstänker penningtvätt kommer detta rapporteras till Finanspolisen, en särskild enhet inom Polismyndigheten.

För att minska penningtvätt och finansiering av terrorism behöver vi samarbeta och hjälpa varandra. Om du har frågor är du alltid välkommen att ringa vår kundservice på telefon 0771-55 55 00, vi har öppet från kl 06.00-24.00, alla dagar.

Skandia har fattat ett principbeslut kopplat till Bitcoin och andra virtuella valutor, vilket innebär att vi i dagsläget inte tillåter våra kunder att handla med virtuell valuta i affärsverksamhet på konton i Skandia. Detta beror på att vi anser att risken för penningtvätt är för stor för att vi ska kunna tillhandahålla konton med sådan verksamhet. Möjligheten finns i sådan valuta att anonymisera mottagare samt avsändare, vilket bland annat Finansinspektionen och European Bank Association uppmärksammat genom att utfärda en varning för Bitcoin.
Läs mer på FI.