Gå till innehåll

Information om ersättningar

Information om ersättning

Du som kund har rätt att få information om ersättningar som Skandiabanken erhåller från, eller utbetalar till, tredje part i samband med att vi tillhandahåller investeringstjänster till dig som kund. Skandiabanken har valt att lämna sammanfattande information om sådana ersättningar och de grundläggande villkoren. Om du önskar mer detaljerad information om de ersättningar som Skandiabanken får av respektive betalar till tredje part ber vi dig kontakta vår kundservice.

Med distributör menas nedan Skandiabankens anknutna ombud samt de övriga parter som Skandiabanken samarbetar med vilka säljer, marknadsför eller på annat sätt förmedlar produkter såsom exempelvis strukturerade placeringar och fondandelar till dig som kund vilket ofta sker i samband med att du som kund får investeringsrådgivning.

Förmedling av fondandelar

De fonder som Skandiabanken erbjuder handel i förvaltas av olika fondbolag. Skandiabanken får en ersättning, som normalt beräknas och betalas ut månadsvis eller kvartalsvis, för förmedling och administration av fondandelar från respektive fondbolag. Ersättningen beräknas som en procentsats av förvaltningsavgiften på det förvaltade kapitalet och den varierar ofta mellan olika fondbolag och mellan olika fonder förvaltade av samma fondbolag. Fondens förvaltningsavgift framgår exempelvis av fondens faktablad. I genomsnitt erhåller Skandiabanken en ersättning motsvarande cirka 0,65 procent per år på det hos Skandiabanken förvaltade kapitalet i fonder. Skandiabankens ersättning för förmedling av en särskild fond kan vara såväl högre som lägre än genomsnittet. Det finns olika fondtyper såsom bl.a. aktiefonder, blandfonder, hedgefonder, indexfonder, Fond i Fond och räntefonder. För dessa fondtyper så varierar förvaltningsavgiften och räntefonder har typiskt sett en lägre förvaltningsavgift än vad en aktiefond har.

Förmedling av strukturerade placeringar

De strukturerade placeringar som Skandiabanken tillhandahåller ges ut av olika emittenter/arrangörer. Skandiabanken får ersättning för förmedling av de strukturerade placeringarna från respektive arrangör. Ersättningen beräknas som en procentsats av det nominella beloppet och den varierar mellan olika arrangörer samt mellan olika strukturerade placeringar tillhandahållna av samma arrangör. Ersättningen beräknas som en procentsats per löptidsår och ersättningen betalas vanligvis ut i förskott i samband med att den strukturerade placeringen emitteras. En längre löptid innebär således att Skandiabanken erhåller en högre total ersättning från arrangören. Eftersom ersättningen vanligtvis erhålls vid placeringens start påverkas inte Skandiabankens totala ersättning om placeringen skulle förfalla innan ordinarie återbetalningsdag. I genomsnitt uppgår Skandiabankens ersättning, under förutsättning att placeringen löper till ordinarie återbetalningsdag, till cirka 0,6 procent per löptidsår. Denna ersättning ska täcka kostnader för distribution, produktion, administration och riskhantering.

I genomsnitt utbetalar Skandiabanken cirka 25 procent av den totalt erhållna ersättningen till distributören av den strukturerade placeringen. Exempelvis, vid förmedling av en femårig strukturerad placering erhåller Skandiabanken typiskt sett cirka 3 procent av nominellt belopp från arrangören, varav cirka 0,75 procent av nominellt belopp (0,25 x 3,0) betalas till distributören.

Exempel på strukturerade placeringar är kapitalskyddade placeringar, aktieindexobligationer, autocalls, indexbevis/sprinter, kreditindexbevis, räntebevis, kreditcertifikat och råvaruobligationer.

Marknadsföring av finansiella instrument

De finansiella instrument som Skandiabanken vid var tid erbjuder sina kunder marknadsförs i vissa fall av Skandiabanken på uppdrag av t ex emittent. För denna marknadsföring kan Skandiabanken erhålla ersättning under tiden då marknadsföring sker vilket kan vara en procentsats på den tecknade volymen.

Emissioner

Skandiabanken kan medverka vid emissioner, noteringar och andra företagshändelser. Vid hantering av emissioner får vi ersättning från emittenten eller emittentens finansiella rådgivare. Denna ersättning utbetalas normalt i form av en fast ersättning eller som en engångsersättning bestående av en procentsats på det belopp som våra kunder har valt att teckna för.

Premieobligationer

Skandiabanken får ersättning av Riksgälden för förmedling av premieobligationer. Ersättningen beräknas som en procentsats på den tecknade nominella volymen och baserar sig även på löptiden. För premieobligationer med en löptid upp till och med fyra år så erhåller Skandiabanken 0,4 procent av den tecknade nominella volymen och för premieobligationer med en löptid om fem år eller längre så erhåller Skandiabanken 0,5 procent av den tecknade nominella volymen. Ersättningen utbetalas till Skandiabanken efter teckningsperiodens utgång.

Övriga obligationer

Vid emissioner av andra obligationer än premieobligationer kan Skandiabanken erhålla ersättning som baseras på tecknad volym eller ersättning i form av courtage på tecknat belopp.

Free to Trade (t.ex. warranter)

Under kampanjer där kunder kan handla emittenters produkter courtagefritt får Skandiabanken ersättning från emittenten. Ersättningen kan antingen utgå i form av en fast ersättning i kronor per avslut eller som procentuell ersättning beräknad på omsättningen. Ersättningen kan uppgå till hela eller delar av det courtage som du som kund hade betalat till Skandiabanken om handeln inte hade varit courtagefri för dig som kund.

Investeringssparkonto och Värdepappersdepå Rådgiven

Om du är kund hos Skandiabanken och har ett rådgivet Investeringssparkonto eller en rådgiven Värdepappersdepå så delas rådgivningsavgiften du betalar till Skandiabanken med vissa distributörer. Skandiabanken betalar ut en del av den erhållna rådgivningsavgiften till distributörer löpande månadsvis och ersättningen uppgår till mellan 0 - 0,75 procent per år på det totala kapitalet på investeringssparkontot eller värdepappersdepån. Skandiabanken betalar även ut ersättning till distributörer löpande månadsvis för de förmedlade fondandelar som finns på investeringssparkontot eller på värdepappersdepån. Av den genomsnittliga ersättningen som Skandiabanken erhåller från samtliga fondbolag för förmedling och administration av fondandelar betalas cirka 50 procent årligen till distributörer. Ersättningen varierar beroende på distributör och kan vara såväl högre som lägre än 50 procent per år.

Kapitalförvaltning

Om du är kund hos en kapitalförvaltare som samarbetar med Skandiabanken finns din depå hos Skandiabanken. Skandiabanken har avtal med de kapitalförvaltare som Skandiabanken samarbetar med. Skandiabanken har i ett fall avtal med en kapitalförvaltare där Skandiabanken erhåller en del av förvaltningsavgiften som kund betalar till kapitalförvaltaren. Skandiabanken har i ett annat fall avtal med en kapitalförvaltare om delning av det courtage som du betalar till Skandiabanken dvs. Skandiabanken utbetalar en del av courtaget till kapitalförvaltaren.

Investeringsrådgivning

Vid investeringsrådgivning erhåller rådgivaren och Skandiabankens anknutna ombud ersättning utifrån vilken produkt (depå- respektive värdepapperstyp) rådgivningen avser. En broschyr med mer detaljerad information lämnas vid rådgivningstillfället.

Anvisning av kund

Skandiabanken betalar i vissa fall ut förmedlingsersättning till tredje part som anvisar kund till Skandiabankens diskretionära portföljförvaltning. Ersättningen beräknas som en procentsats på det debiterade förvaltningsarvodet som kund betalar till Skandiabanken för sådan förvaltning. Ersättningen uppgår till mellan 30 och 50 procent och baserar sig även på hur stor förvaltningsvolymen är avseende de kunder som särskild tredje part anvisat till Skandiabanken. Denna ersättning utbetalas till tredje part kvartalsvis.

Mer information

Önskar du ytterligare information ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon 0771-55 55 00.