Gå till innehåll
Kvinna rådgivare diskuterar

Valberedning för fullmäktige- & styrelseval

Valberedningarna nominerar kandidater till fullmäktige, ledamöter till styrelsen och revisor samt föreslår arvoden till dessa.

Skandias valberedning för val av fullmäktige utses årligen av bolagsstämman och är helt fristående från Skandias ledning och styrelse.

Valberedningen för fullmäktigeval

Valberedningen ska säkerställa att fullmäktigekandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Varje år väljs en tredjedel av fullmäktiges ledamöter om. I valberedningens uppgift ingår att presentera ett större antal kandidater än det antal som ska väljas i det aktuella valet.

Valberedningen bestämmer även hur röstningen ska gå till, svarar för rösträkningen samt fastställer och offentliggör resultatet. Valberedningen föreslår arvode och ersättning till fullmäktige.

Anna-Karin Stenberg, representerar företagskunder
Anna-Karin Stenberg 

Representerar företagskunder

Björn Wolrath, representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension
Björn Wolrath
Representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension

Eva Serenhov, representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension

Eva Serenhov
Representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension

Bo Ekman, valberedningens ordförande

Bo Källstrand
Fullmäktiges ordförande

Leif Victorin, fullmäktiges ordförande

Leif Victorin
Ledamot i fullmäktige

Valberedningen för styrelseval

Valberedningens uppgift är att nominera styrelseledamöter och revisor och föreslå arvoden.

Valberedningen ska säkerställa att styrelsens ledamöter uppfyller de formella krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget, och att styrelsen som helhet har god insikt i och förmåga att leva upp till de krav rörande företagsstyrning och riskhantering som ställs på styrelsen i ett moderbolag för ett finansiellt konglomerat där moderföretaget är ett stort livförsäkringsbolag med långsiktiga åtaganden.

Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter och har även fokus på att styrelseutskotten ska ha adekvat bemanning.

Karin Eliasson, ordförande och sammankallande
Karin Eliasson

Ordförande & sammankallande

Leif Victorin
Bo Källstrand

Fullmäktiges ordförande

Stefan Johnsson

Stefan Johnsson

Ledamot i fullmäktige

Kajsa Lindståhl

Kajsa Lindståhl

Ledamot i fullmäktige

Hans-Erik Andersson

Hans-Erik Andersson

Skandias styrelseordförande