Gå till innehåll
Kvinna rådgivare diskuterar

Valberedning för fullmäktige- & styrelseval

Valberedningarna nominerar kandidater till fullmäktige, ledamöter till styrelsen och revisor samt föreslår arvoden till dessa.

Skandias valberedning för val av fullmäktige utses årligen av bolagsstämman och är helt fristående från Skandias ledning och styrelse.

Valberedningen för fullmäktigeval

Valberedningen ska säkerställa att fullmäktigekandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Varje år väljs en tredjedel av fullmäktiges ledamöter om. I valberedningens uppgift ingår att presentera ett större antal kandidater än det antal som ska väljas i det aktuella valet.

Valberedningen bestämmer även hur röstningen ska gå till, svarar för rösträkningen samt fastställer och offentliggör resultatet. Valberedningen föreslår arvode och ersättning till fullmäktige.

Anna-Karin Stenberg, representerar företagskunder
Anna-Karin Stenberg 

Anna-Karin är chef for Corporate Control på Telia Company. Hon har arbetat i olika befattningar i Sverige och utomlands  inom ABB och Atlas Copco. Anna-Karin har varit CFO i  Vattenfall Norden och inom Praktikertjänst koncernen. Har varit styrelseledamot i Praktikertjänst Försäkringsbolag och är nu styrelseledamot i RISE AB. Hon representerar företagskunder

Björn Wolrath, representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension
Björn Wolrath, valberedningens ordförande
Valberedningens ordförande
Representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension

Eva Serenhov, representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension

Eva Serenhov
Eva är projektledare  på Coor Service Management med inriktning på strategiskt utvecklings- och förändringsarbete. Hon har tidigare haft anställningar på internationella konsultföretag och som egenföretagare med uppdrag både från näringslivet och offentlig verksamhet. Född 1958. Styrelseledamot i ProSkandia. Hon representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension

Bo Ekman, valberedningens ordförande

Bo Källstrand, fullmäktiges ordförande
Bo är styrelseordförande i Sjunde AP-fonden. Tidigare landshövding i Västernorrland, vd i Graninge AB (publ) och Svensk Energi. Född 1949, Stockholm. Han representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Leif Victorin, fullmäktiges ordförande

Leif Victorin, ledamot i fullmäktige
Leif är styrelseproffs inom försäkringsbranschen. Tidigare styrelseledamot i Thulestiftelsen och Skandia Liv. Har gedigen erfarenhet av försäkringsbranschen. Född 1940, Stockholm. Invald 2014. Han representerar privatkunder och försäkrade med tjänstepension.

Valberedningen för styrelseval

Valberedningens uppgift är att nominera styrelseledamöter och revisor och föreslå arvoden.

Valberedningen ska säkerställa att styrelsens ledamöter uppfyller de formella krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget, och att styrelsen som helhet har god insikt i och förmåga att leva upp till de krav rörande företagsstyrning och riskhantering som ställs på styrelsen i ett moderbolag för ett finansiellt konglomerat där moderföretaget är ett stort livförsäkringsbolag med långsiktiga åtaganden.

Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter och har även fokus på att styrelseutskotten ska ha adekvat bemanning.

Karin Eliasson, ordförande och sammankallande
Karin Eliasson, ordförande och sammankallande

Karin är GVP Human Resources på Autoliv (vice ordförande) och styrelseledamot i bl.a. PRI Pensionsgaranti. Tidigare personaldirektör på TeliaSonera. Född 1961, Stockholm. Invald i fullmäktige 2014.

Leif Victorin
Bo Källstrand, fullmäktiges ordförande

Bo är styrelseordförande i Sjunde AP-fonden. Tidigare landshövding i Västernorrland, vd i Graninge AB (publ) och Svensk Energi. Född 1949, Stockholm. Invald i fullmäktige 2015.

Stefan Johnsson

Stefan Johnsson. ledamot i fullmäktige

Stefan är finansman, tidigare CFO och HR-ansvarig på Volvo. Har styrelseuppdrag på bl.a. Chalmers. Född 1959, Göteborg. Invald i fullmäktige 2014.

Kajsa Lindståhl

Kajsa Lindståhl, ledamot i fullmäktige

Kajsa är styrelseproffs med bakgrund från bank- och finansbranschen. Ledamot i Thulestiftelsen och har därmed ingått i Skandias fullmäktige sedan bildandet. F.d. vd och styrelseordförande vid Banco Fonder, samt har haft ledande positioner vid Bonnierkoncernen och revisionsbyrån PwC. Född 1943, Stockholm. Invald i fullmäktige 2016.

Hans-Erik Andersson

Hans-Erik Andersson

Skandias styrelseordförande