Gå till innehåll
Natur berg motljus vandrare

Så styrs Skandia

Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. I toppen finns Skandias livbolag, som är ett kundägt och kundstyrt bolag. Vi är oberoende av andra finansiella institutioner och olika intresseorganisationer.

Vi satsar hela vår energi på att skapa trygghet och långsiktigt värde för våra kunder.

Skandias bolagsstyrning

Skandia är en koncern med ett antal bolag som bedriver finansiell verksamhet. Det som skiljer oss från en del andra aktörer är vårt långsiktiga perspektiv – vi tänker längre. För att säkerställa det har vi skapat en modell för bolagsstyrning som hjälper oss att

  • sätta kundnyttan i centrum
  • ha en sund, ansvarsfull och effektiv företagskultur
  • ha en öppenhet mot kunder, myndigheter och andra intressenter
  • följa våra etiska värderingar och ha en god standard i fråga om hållbarhet

Skandias bolagsstyrning utgår från vår ägarinstruktion som har beslutats av bolagsstämman.

Illustration över Skandias bolagsstyrning Skandias ägarinstruktion Bolagsordning i Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Våra kunder äger

Skandias livbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Det innebär att det är våra kunder som äger bolaget och att bolaget styrs av representanter för våra kunder, valda av våra kunder.

Skandia är ett vinstdrivande bolag, och allt överskott som skapas går till kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. Vi tillåts vara långsiktiga i vårt tänkande, oavsett om det är goda tider eller tider av turbulens.

Värde för kunderna

Vår bolagsform ger oss unikt goda förutsättningar att vara en ansvarsfull och stabil finansiell partner inom pension och annat försäkringssparande och därigenom leverera både trygghet och god avkastning till våra ägare – våra kunder.

Vi satsar hela vår energi på att skapa trygghet och långsiktigt värde för våra kunder. Ett konkret exempel på det är att vi under 2015 fördelade hela 42 miljarder kronor till våra kunder med traditionella försäkringar.

Läs mer om hur du kan påverka

Kunderna väljer representanter

I Skandias livbolag är det ett kundvalt fullmäktige som håller bolagsstämma och är bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktige utser Skandias styrelse, som sedan väljer vd. Fullmäktige utövar ägarfunktionen och pekar ut riktning och mål för företaget. Styrelsen bestämmer hur strategin för att nå målen ska se ut. 

Läs mer om vårt kundvalda fullmäktige

Vanliga frågor om kundägda Skandia

Kundägda Skandia – varför kundägt?

Att vi är ett ömsesidigt bolag gör att ägar- och kundperspektivet sammanfaller (till skillnad från bolag som delar ut vinst till externa aktieägare) – vi kan alltså alltid fokusera på det som är bäst för våra kunder. 

Vi sätter våra kunder i framsätet för att säkra att vi alltid är på väg åt rätt håll och inte glömmer vem som är vår uppdragsgivare. Vi vill också säkra att använder de resurser vi har till vårt förfogande till att skapa största möjliga värde för våra kunder. Det är därför vi valt att bli ett kundägt bolag. 

Kundägda Skandia – hur bidrar det till ökad avkastning?

För att vi i alla lägen kan fokusera på det som är långsiktigt bäst för våra kunder. Vi behöver inte jaga kortsiktiga kvartalsklipp – i stället kan vi investera våra kunders sparpengar i tillgångar som vi bedömer ger avkastning på sikt, t.ex. investeringar i vägar, broar och hamnar.

Som kundägt bolag blir vi också mer träffsäkra i att utveckla de produkter inom banktjänster, sparande och försäkringar som våra kunder har behov av, vilket i förlängningen bidrar till högre avkastning för kunderna. 

Kundägda Skandia – påverkas alla kunder?

Alla våra kunder påverkas av de fördelar som det innebär att vara kund i en kundägd koncern, framför allt vad gäller transparens, öppenhet och långsiktighet.

De kunder som får rösta är alla våra försäkringstagare, alla med tjänstepension hos oss, alla som har gruppförsäkring och alla med löpande utbetalningar från efterlevandeskydd.

Vissa av våra kunder har inte rösträtt vid fullmäktige. Det gäller t.ex. dig som enbart har bolån, transaktionskonto, fondförsäkring eller privatvård hos oss och beror på att du i så fall inte är kund i Skandias livbolag som är moderbolag i Skandia.

Du kan enkelt bli ägare och röstberättigad genom att t.ex. starta ett sparande i vårt livbolag – du får då också möjlighet att vara med och dela på överskottet.

Kundägda Skandia – hur skiljer sig Skandia från andra kundägda bolag?

Vår modell för ett kundägt Skandia skiljer sig från andra kundägda bolag. Här är de främsta anledningarna som särskiljer oss: 

Kunderna utser ledamöterna

Vi särskiljer oss från många andra kundägda bolag på marknaden genom att ledamöterna i fullmäktige utses direkt av våra kunder, och inte av olika intresseorganisationer eller andra indirekta konstruktioner.

Rösträtten brett spridd

Till skillnad från andra kundägda försäkringsbolag är rätten att rösta på kandidater till fullmäktige hos oss mycket brett spridd och avser hela fullmäktige, alla kunder som har en försäkring i Skandias livbolag har rösträtt.

Effektiv och stabil ägarstyrning

Samtidigt som alla röstberättigade kunder får möjlighet till insyn på ordinarie bolagsstämma, låter vi en relativt liten och kompetent fullmäktigefunktion (bolagsstämma) säkerställa en effektiv och stabil ägarstyrning – det gör oss snabba och effektiva, till skillnad från mer kommittéstyrda organisationer.

Sammantaget präglas modellen alltså av en långsiktighet och en tydlig tonvikt på stabilitet och kompetens.