Gå till innehåll
Skandia i Almedalen 2016

Skandia i Almedalen

Vecka 27 går den årliga politikerveckan i Visby av stapeln. Under veckan träffas beslutsfattare, opinionsbildare inom politik, näringsliv, ideella organisationer och övriga samhället för att lyssna till partiledarnas tal, delta på seminarier och skapa nya kontakter. Och med våra 1,2 miljoner ägare, drygt 600 miljarder kronor i förvaltat kapital och 2 400 anställda – är Almedalen en naturlig plats för oss att visa hur vi bidrar till ett bättre samhälle.

Våra seminarier

Liksom tidigare år anordnar vi ett flertal seminarier i vår trädgård samt arrangerar under onsdagen Almedalsloppet.

 • Arrangeras av Skandias stiftelse Idéer för livet

  Datum: 3 juli
  Tid: 8:00-9:00

  Psykisk ohälsa hos unga ökar. Hälften känner någon som blivit utsatt för något mot sin vilja och hälften berättar hellre för en vän än vuxna. Vad händer när unga inte får hjälp? Kan vi bygga in preventiva insatser för god psykisk hälsa?

  Beskrivning

  Värdet av förebyggande insatser är underskattat och kan leda till bortprioriteringar av sociala investeringar som skulle skapat stora mänskliga och samhällsekonomiska värden för framtiden. Ny studie om psykisk ohälsa och bemötande bland unga (12-24 år) visar att psykisk ohälsa ökar, hälften av de unga söker inte hjälp, de som sökt hjälp har inte blivit lyssnade på och en tredjedel har fått kämpa för hjälp. Det är allvarligt att varannan ung känner någon som blivit utsatt för något mot sin vilja. Lika många, pratar med en kompis före en vuxen. Utsatthet i barndomen innebär 2-4 gånger högre risk för ohälsa i vuxen ålder. Bland sjukskrivningar står psykisk ohälsa för ca 50 %. Risker med psykisk ohälsa kan få konsekvenser senare i livet i form av sjukskrivning, arbetslöshet och sämre ekonomi. Vad hade kunnat undvikas om vi agerat på tidiga signaler hos unga? Kan vi genom riktade och förebyggande insatser hos unga förhindra framtida sjukskrivningar?

 • Datum: 3 juli
  Tid: 09:30-10:20

  Sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige. Samhällsförlusterna av sjukskrivningarna är också stora. Kostnaden för uteblivet arbete pga sjukskrivningar uppgick till hela 57 miljarder kronor på ett år. Vad krävs för att samhället ska minska sjukskrivningarna med hjälp av förebyggande arbete?

  Beskrivning

  Bakom de höga sjukskrivningstalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora samhällskostnader. På tio år har vi, tillsammans med våra kunder, halverat sjukfrånvaron genom att inte bara tar hand om de som är sjuka utan även hjälpa till att fånga upp medarbetare redan innan personen riskerar att bli sjukskriven. Vad är det som krävs för att samhället ska minska sjukskrivningarna med hjälp av förebyggande arbete?

 • Datum: 3 juli
  Tid: 10:45-11:30

  Gröna obligationer växer snabbt och nu gör sociala obligationer inträde på marknaden. De sociala obligationerna är dock fortfarande få och främst inriktade på att bidra till lösningar utanför Sverige trots att Sveriges välfärdssystem är i behov av innovation och kapital.

  Beskrivning

  Gröna obligationer växer snabbt och nu gör sociala obligationer inträde på marknaden. De sociala obligationerna är dock fortfarande få och främst inriktade på att bidra till lösningar utanför Sverige trots att Sveriges välfärdssystem är i behov av innovation, kapital och resurseffektivitet. En av Sveriges största utmaningar är ökade kostnader för ohälsa och höga kostnader för sjuk- och hälsovård. Skandia har tydligt arbetat med hälsa i fokus och med innovativa grepp lyckats halvera ohälsan bland sina försäkringskunder. Vi har med goda resultat investerat långsiktigt pensionskapital med hälsa i fokus och ser en möjlighet att utveckla marknaden för sociala obligationer för att bidra till ökad hälsa i samhället och samtidigt få en god avkastning. Vad finns det för möjligheter med sociala obligationer och tillsammans med ledande aktörer diskutera vad som behöver göras för att öka privata investeringar i förebyggande hälsoarbete i Sverige.

 • Datum: 4 juli
  Tid: 10:40-11:30

  De sena examensåldrarna i Sverige minskar pensionerna. Hur ser dagens unga på sin pension? Och hur kan fler komma i arbete i tidigare?

  Beskrivning

  70 är det nya 50. I takt med att vi lever allt längre behöver vi också arbeta fler år. Livsinkomstprincipen består av två ändar men nästan all diskussion utgår idag från att vi behöver arbeta högre upp i åldrarna. Ett sabbatsår som skjuter upp etableringen på arbetsmarknaden ett år innebär till exempel 90 000 kronor i minskat pensionskapital. När Pensionsmyndigheten idag gör sina beräkningar utgår myndigheten från en etableringsålder på 23 år i sina typfall. En ny rapport visar dock att eftersom Sverige har en av de högsta examensåldrarna i världen är det också många som kommer i arbete först vid 30 års ålder. Det minskar den förväntade pensionen och ökar behovet av eget sparande. Hur ser dagens unga på sin pension? Och hur kan fler komma i arbete i tidigare? Ungdomsförbunden debatterar ett viktigt perspektiv på morgondagens pensioner.

 • Datum: 4 juli
  Tid: 12:30-13:20

  Pensionspyramiden ser inte längre ut som förut. Politiker från höger till vänster har de senaste åren attackerat det långsiktiga sparandet i Sverige. Finns det ett incitament för människor att spara till sin pension. Hur höjer vi statusen på långsiktigt sparande?

  Beskrivning

  Under seminariet diskuteras allemanspension – ett nytt politiskt förslag till en ny långsiktig sparform där det åter finns incitament för människor att spara privat till sin pension. I ett samtal diskuterar några av riksdagspartiernas talespersoner möjligheterna att framöver spara privat till pensionen.

 • Daum: 4 juli
  Tid: 13:45-14:30

  500 miljarder. Så stor är den samlade pensionsskulden till tidigare anställda i Sveriges kommuner och landsting. Nu börjar pensionsavgångarna på allvar och pengarna ska betalas ut under lång tid framöver. Vad måste kommunerna och landstingen göra och vilka är alternativen?

  Beskrivning

  Fram till nu har pensionsskulden för många kommuner och landsting varit en siffra i ansvarsförbindelsen och till största delen dold från balansräkningen. Därmed har skulden varit något som man kunnat skjuta framför sig och någon ekonomisk lösningsplan har inte krävts. Nu är det hög tid att ta frågan på allvar. När pensionsavgångarna tätnar framöver och pensionerna ska betalas ut påverkas likviditeten i kommunerna och landstingen direkt. En färsk statlig utredning slår fast att kommuner och landsting redan idag måste skapa utrymme och en plan för framtida pensionsutbetalningar. Än viktigare är det för de kommuner och regioner som minskar i befolkning. 7 av 10 kommuner i Sverige tappar idag invånare gentemot riksgenomsnittet, och de som bor kvar blir äldre och allt mer vårdkrävande. De närmsta 10 åren är avgörande. Framtida satsningar på välfärd står på spel. Vad måste kommunerna och landstingen göra och vilka är alternativen?