Gå till innehåll

Star for Life vill stärka elevers motivation

Mer än var tionde elev klarar inte grundskolan. Anledningarna är många, bland annat bristande motivation och dålig självkänsla. Den trenden måste brytas. Skandias stiftelse Idéer för livet stöttar därför Star for lifes skolprogram ”Motivationslyftet”.

Varje år går ca 14 000 elever i Sverige ut grundskolan utan fullständiga betyg. Det motsvarar en mellanstor kommuns hela befolkning och innebär en stor risk för andra problem senare i livet. Risken för framtida arbetslöshet, ekonomisk otrygghet och psykisk ohälsa är markant högre för dem som inte klarar skolan. Det är ett stort problem att barn lämnar skolan utan att klara kunskapskraven och viktigt att vända trenden.

I 30 års tid har Skandias stiftelse Idéer för livet arbetat förebyggande för att stärka barn och unga med fokus på trygghet och hälsa. Stiftelsens rapporter framtagna tillsammans med forskare visar även på vikten av sociala insatser som förebygger risker innan de blivit ett problem.

Idéer för livet stödjer organisationen Star for Lifes arbete för att fler barn ska klara skolan och känna meningsfullhet att gå dit. Star for Lifes metod ”Motivationslyftet” är ett treårigt skolprogram med koppling till skolans läroplan och syftar till att stärka elevers engagemang och framtidstro. Det man vill uppnå är ökad studiemotivation, mindre mobbning och bättre arbetsmiljö för både för lärare och elever.

- Det ses ofta som en självklarhet att tala om vikten av motivation på arbetsplatser. Lika viktigt är det med motivation i skolan, vilket kan vara avgörande för en ung människas framtida möjligheter till jobb, trygg ekonomi och välmående. Förebyggande insatser borde värderas högre. De kan ofta skapa både mänskliga och även samhällsekonomiska vinster, säger Lena Hök verksamhetschef Stiftelsen Idéer för livet.

Under mars har Star for life genomfört konserter runt om i landet tillsammans med elever på lokala skolor och Tripple & Touch. Med elevkonserterna vill Star for life visa på värdet av att öka elevers motivation, framtidstro och även kunskapsutbyte med andra länder.