Gå till innehåll

Skandia talade om hållbarhet i FN

I somras var Skandias VD och koncernchef Frans Lindelöw i FN, inbjuden av Internationella Handelskammaren och United Nations Global Compact. Som enda huvudtalare från svenskt näringsliv berättade han om Skandias hållbarhetsarbete och vikten av att näringslivet är med och bidrar till ett hållbart samhälle.

Inför de 1 500 åhörarna i FN-högkvarterets största sal, talade Frans Lindelöw om Skandias förebyggande arbete inom hälsoområdet och våra alternativa investeringar inom bland annat förnybar energi och sjukvård.

– Jag talade även om de ökade förväntningar som kunder och samhälle ställer på näringslivet, berättar Frans Lindelöw. Att man agerar med hög moral och har med hållbarhetsaspekten i sin verksamhet är en grundförutsättning idag. Skandia har självklart vår bas i att leverera avkastning, och det kan vi göra på ett sätt som både är bra för ekonomin och för ett hållbart samhälle.

Varje år hålls ett forum i FN där det högsta politiska ledarskapet samlas med fokus på hållbar utveckling. I samband med detta hölls även – för andra året i rad – ett ”Business Forum”, med syftet att stärka dialogen mellan regeringar och näringslivet, diskutera gemensamma frågor och vägen framåt. Frans Lindelöw var inbjuden som talare av Internationella Handelskammaren som uppmärksammat att Skandia är framgångsrika inom hållbarhet. Utgångspunkten var att följa upp hur företag runt om i världen arbetar för att nå de mål som är satta i Agenda 2030, det vill säga FNs globala hållbarhetsmål.

Förutom att hålla ett tal var Frans Lindelöw även inbjuden som representant i den svenska regeringens officiella delegation för uppföljning av hållbarhetsmålen under civilminister Ardalan Shekarabi.

– Att Skandia får representera Sverige tillsammans med regeringen i FN visar verkligen att vi är en aktör med hög trovärdighet. Vårt hållbarhetsarbete har fått ytterligare ett starkt erkännande, säger Frans Lindelöw.

Inför mötet hade ett fyrtiotal länder tagit fram hållbarhetsrapporter på landsnivå och i den svenska regeringens rapport är Skandia dessutom, som ett av få svenska bolag, representerade genom stiftelsen Idéer för livet.

 

Vad är Idéer för livet?

Genom att dela ut stipendier och som Think tank inom social hållbarhet verkar Skandias stiftelse Idéer för livet som en katalysator för innovation, utveckling och kunskapsspridning i syfte att bidra till rikare liv och ett tryggare, socialt hållbart samhälle. Idéer för livets verksamhet består av tre ben; forskning, utveckling av metoder och vår beräkningsmodell av utanförskapets kostnader, samt stöd till lokala ideella projekt för barn och unga.

Växande psykisk ohälsa bland barn och unga, en kraftig ökning av långtidssjukskrivningar och ungdomsarbetslöshet är några av de stora utmaningar som Sverige står inför. Förebyggande arbete är nödvändigt för att stoppa en negativ utveckling som kan leda till ohälsa och utanförskap. För att lyckas krävs innovativa, socialt hållbara lösningar som involverar hela samhället: civilsamhället, staten och näringslivet.

Skandias kunder som sparar i fonden Skandia Idéer för livet stödjer Idéer för livets arbete. Varje år delas två procent av fondens värde ut till stiftelsen Idéer för livet, som arbetar för att förebygga ohälsa och utanförskap hos barn och unga.