Gå till innehåll

Placeringsutsikter oktober 2017

Publicerad: 2017-09-27 | Maria Landeborn

Fina förutsättningar – men sällsynt ont om köplägen

Förutsättningarna för att aktiemarknaderna ska kunna klättra vidare uppåt har förbättrats i takt med att den globala konjunkturen stabiliserats i år. För första gången sedan finanskrisens slut ökar tillväxten i flera stora regioner i världen samtidigt, och samtidigt ökar bolagsvinsterna. Något gyllene köptillfälle är det trots det inte fråga om.

De ljusare förutsättningarna speglas nämligen mer än väl i prissättningen på såväl aktier som obligationer. Redan
i våras konstaterade vi att aktiemarknaderna generellt var dyra – och sedan dess har värderingarna stigit ytterligare. Samma sak har hänt på räntemarknaden. Dyrt har blivit dyrare och förhållandet mellan risk och avkastning ser allt mer ansträngt ut.

Dyrt eller inte – något ska man placera i och att ha alla pengar på sparkontot är inget lockande alternativ. Givet att förutsättningarna ser bättre ut än på länge är det rimligt att äga aktier, men hur stor del de ska utgöra av det totala sparandet måste anpassas efter sparhorisont och riskvilja. Det blir en avvägning mellan att skapa avkastning i det fall börsen fortsätter uppåt, och att ha kapital som behåller sitt värde om börsen istället vänder ner.

En långt ifrån riskfri värld

Den molnfria himlen över realekonomin har gjort att centralbankerna nu har möjlighet att börja runda av den stora stimulansfesten. I USA har Fed redan påbörjat processen, och i Europa väntas ECB följa efter det närmaste halvåret. När det sker banar det även väg för Riksbanken att höja styrräntan. Frågan är bara hur marknaden kommer att reagera när centralbankernas samlade balansräkning så småningom börjar krympa.

Att det ständigt ökande utbudet av likviditet har varit positivt för priset på aktier, bostäder och obligationer är det få som invänder emot. Frågan är om det går att göra det motsatta, det vill säga minska utbudet av kapital, utan att det får motsatt effekt på marknaden. En annan risk som också är kopplad till de senaste årens ultralåga räntor, är den att centralbankerna inte hinner normalisera penningpolitiken före nästa lågkonjunktur kommer. Konsekvenserna av en global inbromsning när centralbankerna sitter med en uttömd penningpolitisk arsenal är svåra att överblicka. 

Aktiemarknader: håll koll
på värderingen

Medan konjunkturbilden är mer samstämmig än på länge har börserna gått desto mer i otakt de senaste månaderna. En av de marknader som utvecklats sämst är den svenska, och en faktor som spelat en viktig roll är de stora rörelser som skett på valutamarknaden. Dollarn har försvagats kraftigt på kort tid och det får negativa effekter för många stora svenska exportbolag. Bäst i år har det gått för börserna i tillväxtregionerna. Vi listar världens sju aktiemarknader och väger samman värderingar och vinsttillväxt med en kvalitativ bedömning av framtidsutsikterna. Resultatet är en bedömning av om marknaden bör ha en över-, under- eller neutral vikt i portföljen. Bland de köpvärda aktiemarknaderna hittar vi Asien och Sverige, medan potentialen bedöms vara lägre i USA på grund av höga värderingar.

Aktier är dyra, obligationer dyrare

Även om många aktiemarknader kan tyckas högt värderade finns det en annan marknad som är ännu dyrare
– räntemarknaden. Räntorna på statsobligationer är som bekant mycket låga. I penningmarknadsfonder, som investerar i korta statspapper, är avkastningen nära noll eller till och med svagt negativ efter avgifter. För att öka den möjliga avkastningen är ett alternativ obligationsfonder som ger en liten positiv avkastning. Problemet med dem är att om räntan stiger faller de initialt i värde.

Det kanske mest anmärkningsvärda på räntemarknaden just nu är att ränteskillnaden mellan företagsobligationer och statsobligationer har krympt till nivåer som bara skådats strax före finanskrisen.

Det innebär att man idag får väldigt lite extra betalt för att ta betydligt högre risk. Så länge ekonomin utvecklas väl och inga oväntade chocker inträffar är det inga problem – men i händelse av en konjunktur- eller börsnedgång kommer även företagsobligationer att ta stryk.

Tre konjunkturscenarion
och tre portföljer

Den enskilt viktigaste faktorn för börsens utveckling på lång sikt är konjunkturen. Sannolikheten för en lågkonjunktur i närtid bedömer vi är låg, men att det kommer en sådan inom fem år är närmast säkert. Vad som kommer att utlösa den är mer osäkert. Förutom den nedtrappning av stimulanserna som kommer allt närmare i tiden finns också andra risker att förhålla sig till. Geopolitisk oro, en svällande kinesisk skuldbörda eller en ny kollaps i oljepriset riskerar att få långtgående effekter på ekonomin.

I det här numret av Placeringsutsikter skissar vi även på tre möjliga vägar för världsekonomin framöver och vad de betyder för sparandet. Vi har dessutom tagit fram tre portföljer att utgå ifrån beroende på konjunktursyn, riskaptit och sparhorisont.

Maria Landeborn är sparekonom på Skandia. Hon kommenterar aktuella omvärldshändelser och hur de påverkar våra placeringar och lånsiktiga sparande.

Twitter: @marialandeborn 

Tänk på

Detta material har tagits fram av Skandia i informationssyfte. Det är inte ett erbjudande eller en förfrågan om erbjudande om att köpa eller sälja någon finansiellt instrument. Även om skäliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande så lämnas inga garantier om riktigheten eller fullständigheten och inget ansvar kan göras gällande på grund av förlust som åsamkats med förlitande på detta material.

De eventuella förslag om placeringar i finansiella instrument som presenteras i detta material utgör inte investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förut sättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare. Skandia har inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta material.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder eller andra finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Materialet i denna presentation riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.