Gå till innehåll

Portfölj: Hur stor är potentialen i aktier?

Efter en mycket stark börsutveckling sedan botten i fjol är frågan nu hur stor potentialen framåt ser ut. Även om vi räknar med att börsen går in i en lugnare fas framöver, så är våra förväntningar inte låga. Med långsamt sjunkande värderingar bör ett globalt börsindex kunna ge en årlig avkastning som är i nivå med historiska genomsnitt under de kommande åren. I relation till alternativen får det ses som en god potential, anser vi. Utsikterna styrs dock i hög grad av vad som händer med aktievärderingarna.

Wall street

Värderingsökning bakom stark avkastning senaste 10 åren

Bolagens vinsttillväxt är det som ska styra utvecklingen på aktiemarknaden över tid. Men även förändringar i värderingen på aktier kan ha mycket stor påverkan på avkastningen. Särskilt tydligt har det varit under de senaste 10 åren. Sedan hösten 2011 har ett globalt börsindex stigit drygt 200 procent (mätt i amerikanska dollar). Av denna avkastning kommer knappt 70 procentenheter från utdelningar och 36 procentenheter från stigande vinster. Resten – omkring 100 procentenheter – kommer från att värderingarna har stigit under perioden.

Placeringsutsikter okt 2021 - Portfölj 1.png

Exemplet ovan är förvisso aningen extremt. För 10 år sedan var aktievärderingarna nedtryckta och låg en bra bit under historiska genomsnittsnivåer. Men det visar likväl på att förändringar i värderingen på aktier kan ha en betydande inverkan på avkastningen.

Räkna inte med stöd från värderingar kommande år

I dag gäller som bekant det omvända. Värderingarna ligger kvar på höga nivåer även om de har minskat något sedan förra årets toppnoteringar. Faktum är att värderingarna på ett globalt börsindex endast har varit högre än de är idag vid två perioder tidigare; i fjol och i anslutning till IT-bubblan vid millennieskiftet.

Vårt huvudscenario är att värderingarna sjunker svagt under kommande år. Till skillnad från den gångna tioårsperioden innebär det alltså att vi tror att värderingarna kommer tynga avkastningen framöver istället för att stötta den.

”Svagt positiv till +25 procent”

Vad innebär då det mer konkret för avkastningspotentialen för de kommande åren? För enkelhets skull kan vi utgå ifrån aktuella prognoser för bolagsvinsterna, som väntas växa omkring 7-9 procent per år under de kommande åren. Om värderingarna ligger kvar på dagens nivåer, ger det en teoretisk förväntad avkastning om 21,5 procent mellan oktober 2021 och december 2023. Därtill kommer utdelningar varför den förväntade totalavkastningen snarare blir omkring 25 procent

Om vi istället antar att värderingarna normaliseras, och gradvis sjunker till genomsnittet för de senaste 10 åren, så ger det en teoretisk förväntad avkastning om -1,2 procent. Även till den siffran behöver vi lägga utdelningar, och totalavkastningen blir därför 2-3 procent.

Det är alltså någonstans i det spannet (+2-3 procent till +25 procent) som vi tänker oss att avkastningspotentialen på aktier är fram till utgången av 2023 (två år och ett kvartal).

Placeringsutsikter okt 2021 - Portfölj 2.png

Det bör betonas att räkneövningen ovan är ytterst teoretisk. Dels ändras vinstprognoserna kontinuerligt, dels sker oförutsedda händelser längs vägen som påverkar vilken värdering som accepteras av marknaden. Sannolikheten för att vi hamnar utanför vårt spann är därför stor. Men det ger ändå en teoretisk fingervisning om hur potentialen på aktier kan se ut kommande år, allt annat lika.

God potential relativt alternativen

Som vi ser kommer avkastningen under de närmaste åren i hög grad påverkas av vad som händer med värderingarna. Om de håller sig kvar på nuvarande nivåer kan aktier ge hög avkastning, medan en normalisering av värderingarna skulle ”äta upp” merparten av uppgången. I vårt huvudscenario med mer långsamt sjunkande värderingar bör ett globalt börsindex kunna ge en årlig avkastning som är i nivå med historiska genomsnitt under de kommande åren. Det får betraktas som en god potential – särskilt i relation till alternativen. Med det sagt, så innebär den höga prislappen på aktier i utgångsläget vissa begränsningar på vad vi kan förvänta oss framgent.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.