Gå till innehåll

Sveriges första Svanenmärkta fonder

Åtta av tio sparare vill placera delar av sitt innehav i en hållbar fond, visar en ny undersökning från Miljömärkning Sverige. Sveriges första Svanenmärkning av fonder, med två hållbarhetsfonder från Skandia, gör det nu enklare för svenska folket att välja ett hållbart sparande.

Skandias portföljförvaltare Stephanie Gabrielsson tar emot Svanenmärkningen av finansmarknads- och konsumentminsiter Per Bolund.
Skandias portföljförvaltare Stephanie Gabrielsson tar emot Svanenmärkningen av finansmarknads- och konsumentminsiter Per Bolund.

Trenden är tydlig för svenska sparare.

Våra sparpengar ska inte bara växa och gynna oss själva – de ska samtidigt göra gott för vårt samhälle.

Svanenmärket har i snart 30 år använts av konsumenter som vägledning för att kunna välja produkter som lever upp till allt tuffare krav på miljö-, hälsa och kvalitet och som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Nu har turen kommit till finansmarknaden.

Krav på tydlighet och transparens

Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden finns med bland de första  Svanenmärkta hållbarhetsfonderna. Den nya märkningen ska hjälpa svenska fondsparare att hitta fonder som kan uppvisa ett långsiktigt systematiskt hållbarhetsarbete i sin förvaltning.

– Vi ser ett ökat intresse kring ett hållbart sparande, säger Helena Larson, hållbarhetsanalytiker på Skandia.

– Många efterfrågar en oberoende hållbarhetsmärkning och Svanenmärkningen kan då fungera som en bra vägledning för spararna. Det är en välkänd kvalitetsstämpel som fungerat väl i andra branscher.

Svanenmärket står för transparens och är ett verktyg för fondbolag för att visa att de lever upp till Nordisk Miljömärknings krav. Det innebär att fonden ska välja bort kontroversiella bolag och branscher, välja in bolag med ett aktivt och trovärdigt hållbarhetsarbete och arbeta för att påverka bolag i en hållbar riktning.

– Ansvarsfulla investeringar är inget nytt för Skandia utan är något vi jobbat med i under lång tid i alla våra fonder, säger Stephanie Gabrielsson, ansvarig förvaltare av Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden.

– Det som är nytt nu, förutom själva Svanenmärket, är att vi lägger större tonvikt på hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen och att vi ökat fokus på våra två tematiska områden miljö och hälsa.

Skandia kommer årligen att presentera en rapport över hur Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden väljer bort, väljer in och påverkar bolag.

–  Fonderna kommer också att utvärderas  med hjälp av modellen ”Sustainable Energy Investment Metrics”. Att öka transparensen kring effekten av sparandet är ytterligare ett led i vår ambitionshöjning vad gäller hållbarhetsfonder, säger Helena Larson. 

Vid årsskiftet kommer Skandia att lansera ytterligare en hållbarhetsfond – Skandia Sverige Hållbar. Även denna fond kommer att ansöka om Svanenmärkning.

– Svanen kommer successivt att skärpa sina krav för att följa utvecklingen och fortsätta driva på för hållbara investeringar. Vi ser därför detta som början på ett utvecklingsarbete.

Varför ska jag som sparare investera i hållbara fonder?

– De senaste åren har det varit ett fortsatt stort fokus på hållbarhetsfrågor, inte minst i och med klimatavtalet i Paris och antagandet av FN:s globala hållbarhetsmål. Hållbarhets fonder premierar investeringar i bolag med ett aktivt hållbarhetsarbete och bolag vars affärsidé tydligt bidrar till en hållbar utveckling, t ex bolag som erbjuder lösningar för minskad klimatpåverkan eller förbättrad hälsa, säger Helena Larson.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.