Gå till innehåll

Under 2018 håller vi ett extra öga på Kina

Johan Lundqvist | 2017-12-14

När vi nu håller på att stänga böckerna för 2017 kan vi blicka tillbaka på ett år då tillväxten i världsekonomin tog fart. Sammantaget ser det ut som att global BNP växte ungefär en halv procentenhet snabbare i år jämfört med i fjol. Men hur ser det ut inför nästa år – fortsätter ekonomin att förbättras? Nja, högkonjunkturen fortsätter och recessionsriskerna är fortsatt låga, men så mycket högre tillväxt blir det sannolikt inte.

Stabiliseringen och förbättringen av Kinas konjunktur de senaste åren är en central förklaring till uppsvinget i den globala ekonomin.

Något av det mest otacksamma med att göra framtidsspaningar är att man redan på förhand vet att chansen att få rätt är mindre än risken att ha fel. Det finns helt enkelt för mycket som kan hända som vi omöjligtvis kan förutse. Och än mindre kan vi förutse vilken av alla händelser under ett år som kommer sätta störst avtryck i börskurserna. Med jämna mellanrum finns det dock skäl att vara tacksam när man har fel. Vi tillhörde till exempel skaran som för ett år sedan trodde att politik – i form av ny amerikansk president, Brexit-förhandlingar och multipla europeiska val – skulle orsaka osäkerhet på marknaderna i år. Facit blev det rakt motsatta: 2017 blev ett av de lugnaste börsåren på länge – någonsin kanske till och med. Det får vi som sagt vara tacksamma för – farhågorna var trots allt större än förhoppningarna inför förra årsskiftet.

2017: Prognoserna höll

Den uteblivna politiska oron är dock bara en delförklaring till styrkan på börsen. För fram till i år har världsekonomin betett sig lite som Sverige runt månadsskiftet mars/april. Vi får en varm dag, tar fram vårskorna och ser fram emot vårsolen för att nästa morgon vakna upp till snöblandat regn. I världsekonomins fall handlar det om att vi får några positiva konjunktursignaler och skriver upp våra prognoser, för att nästa kvartal inse att det var för tidigt – lyftet dröjer ytterligare ett tag. Den här gången växlade dock konjunkturen upp på riktigt och drog med sig bolagsvinsterna upp. Men precis som vi av erfarenhet vet att det finns en inte helt försumbar risk att den svenska sommaren blir en regnig historia, vet vi också att en konjunkturförstärkning riskerar att skapa inflation. Men när inflationshotet vi såg runt förra årsskiftet visade sig vara falskt alarm – då fanns det ingenting som kunde stoppa börsen längre – ett ihållande högtryck hade parkerat sig över aktiemarknaden.

Inför 2018: Urstarka barometrar, men merparten av lyftet bakom oss

Så hur ser då utsikterna för 2018 ut? Jo, riktigt bra faktiskt. Framåtblickande indikatorer av olika slag tecknar en osedvanligt stark bild av konjunkturen. Faktum är att om vi endast ser till konjunkturbarometrarna, så finns det goda skäl att tro att tillväxten kommer öka lika mycket även nästa år. Vår bedömning är dock litet mer konservativ. Någon eller ett par tiondelars högre tillväxt är förvisso möjligt, men mycket mer än så räknar vi inte med. Anledningen är dels att flera av de stora ekonomierna redan växer över sin potential – det kan de fortsätta göra ett bra tag till, men att öka ytterligare blir desto svårare. Den andra anledningen är att Kina har siktet inställt på lägre tillväxt nästa år. Tillsammans gör det att det är svårt att se utrymme för ett substantiellt lyft i global BNP under 2018.

Ökat fokus på Kina 2018

Under det senaste året har världen varit upptagen med Donald Trump, europeiska val och det outtröttliga fokuset på penningpolitiken. Nästa år kan dock Kina hamna i rampljuset. För stabiliseringen och förbättringen av Kinas konjunktur under 2016– 2017 är en central förklaring till uppsvinget i den globala ekonomin. Under hösten har vi dock fått allt fler signaler från Kina på att myndigheterna kommer prioritera arbetet med att minska de finansiella riskerna i ekonomin, med lägre BNP-tillväxt till följd. Att de kinesiska prioriteringarna håller på att skifta illustrerades kanske tydligast när centralbankschefen Zhou Xiaochuan i samband med partikongressen i oktober varnade för ett Minsky moment – dvs. ett läge där den finansiella ekonomin kollapsar efter att en förlängd period av lugn har skapat övermod och överdrivet risktagande. Lehman Brothers kollaps och finanskrisen för nio år sedan är ett träffsäkert exempel på ett Minsky moment.

Att en centralbankschef svänger sig med så drastiskt språkbruk är häpnadsväckande och skulle kunna utlösa regelrätt panik på marknaderna. Vad vet han som inte vi vet? Reaktionerna har dock varit förhållandevis dämpade. Kinesiska räntor har förvisso stigit, ränteskillnader mellan stats- och företagsobligationer har ökat och fastlandsbörserna har haft några dagar av nedgång, men det är inga överdrivna rörelser. Marknaderna tycks alltså inte se en nära förestående kollaps i det finansiella systemet och det har de förmodligen rätt i.

Höga risker, men lite perspektiv, tack

Det går förvisso att skissa på ett mardrömsscenario där stigande lånekostnader, till följd av högre räntor och stramare regelverk, i kombination med lägre tillväxt börjar utlösa konkurser som leder till förluster i det finansiella systemet. Det i sin tur utlöser snöbollseffekter med fallande förtroende och i värsta fall panik på de finansiella marknaderna. Investerar-oraklet Warren Buffetts citat Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som vi ser vem som har simmat naken (fritt översatt) är en bra illustration av de risker som uppstår i en ekonomi som under lång tid har eldats på av stimulanser i jakt på de där extra decimalerna på BNP-siffran.

Ett sådant mardrömsscenario, inspirerat av Murphys lag, får dock betraktas som förhållandevis avlägset. Till att börja med är myndigheternas skiftade fokus på de finansiella riskerna inte samma sak som en regelrätt åtstramning. Det rör sig om mer försiktiga och gradvisa åtgärder. Vidare ska storleken på inbromsningen i tillväxten inte överdrivas – det handlar om kanske en halv procentenhet och den nominella tillväxten, som har större koppling till bolagsvinsterna, kommer fortsätta att vara hög. Dessutom: Myndigheternas plan är det enda rätta. Att svaga, ofta halvstatliga, företag går under och lämnar plats för mer produktiva och innovativa bolag är positivt för ekonomin på sikt. Det minskar behovet av statligt stöd och styrning samt skapar en starkare och mer konkurrenskraftig ekonomi. Men vägen dit blir sannolikt inte en spikrak, problemfri resa.

Sensommaren tar vid

Bortsett från de finansiella riskerna i den kinesiska ekonomin återstår frågan hur världsekonomin påverkas av lägre tillväxt i Kina nästa år. Som vi skrev ovan var ju Kinas uppväxling 2016– 2017 en viktig trigger för att få fart på världsekonomin. Innebär då nästa års nedväxling att världsekonomin tappar fart? Nej, vi tror inte det. Kina behövdes som just trigger, men nu tycks världsekonomin vara allt mer självgående. Konjunkturen har tagit ett ytterligare steg och investeringarna ökar. Den inhemska efterfrågan i andra stora ekonomier har också stigit, och den är mindre känslig för utvecklingen i Kina. Världen står helt enkelt på stadigare fötter inför 2018 än för några år sedan.

Om vi återknyter till väderanalogin i början av texten ser det ut som att världsekonomin går in i någon slags sensommar under 2018 i takt med att konjunkturen blir allt mer mogen. Möjligen blir tillväxten någon eller ett par tiondelar högre, men det stora lyftet skedde i år. Huvudscenariot blir därmed en fortsättning på 2017, vilket inte är fy skam. Sensommar tenderar förvisso att följas av höst, vilket i det här fallet betyder lågkonjunktur, men vi är av uppfattningen att hösten dröjer. Recessionsriskerna är fortfarande ganska små och eftersom inflationen ännu lyser med sin frånvaro är räntehotet än så länge avlägset även om volymen på stimulansfesten skruvas ned nästa år. 

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.