Gå till innehåll

Asien i topp när vi summerar 2017

Skandia | 2017-12-14

Samtliga världens aktiemarknader ser ut att avsluta börsåret på plus. Bäst har det gått i Asien, delvis tack vare stora uppgångar i kinesiska teknikbolag. Inför 2018 ser vi fortsatt potential i Europa, men har svårt att hitta argument för bottenfiske i Latinamerika och EMEA. I Sverige har bostadsmarknaden länge funnits med bland potentiella risker, men det är först under hösten den aktualiserats på allvar.

Under året som gått har allt mer gått Japans väg. Tillväxten ökar och bolagsvinsterna har vuxit till den högsta nivån sedan 80-talet.

Asien briljerar

Bäst i år har Asien utvecklats med en uppgång på över 25 procent i svenska kronor. Att Asien har gått så bra beror bland annat på att den kinesiska börsen stigit kraftigt till följd av stora uppgångar i teknikbolag som Tencent och Alibaba, bolag som nu handlas till höga värderingar. Mer om teknikbolagen i Kina och USA samt (o)likheterna med It-bubblan vid millennieskiftet finns att läsa på sidan 13 i marknadsbrevet. Långsiktigt anser vi att Asien, med hög tillväxt och växande medelklass, är en region att övervikta i portföljen. Men det finns också risker kopplade till den allt större kinesiska ekonomin, som vi skrev om på förra sidan. 

Europa växlar upp 2018

Även Europabörserna har presterat väl i år. Konjunkturen i euroområdet har stärkts under året, och under det fjärde kvartalet har tillväxtprognoserna höjts på bred front. Den allt starkare tillväxten kombinerat med låga räntor och fortsatt likviditetsflöde från ECB utgör goda förutsättningar för aktier. Värderingarna av europeiska bolag är inte lika ansträngda som för amerikanska, och konjunkturcykeln befinner sig i ett tidigare skede. Europeiska aktier har därmed potential att prestera väl under 2018. På längre sikt finns det dock utmaningar för Europa, vilket vi också pekade på i höstens Placeringsutsikter.

Allt ljusare i Japan

Vi har länge ansett att Japan är en av de aktiemarknader som har högst långsiktig potential, och under året som gått har allt mer gått Japans väg. Landets nominella tillväxt ökar och bolagsvinsterna har vuxit till den högsta nivån sedan 80-talet. Såväl japanska företag som privatpersoner sitter på stora kassor och när framtidstron nu ökar, ökar också chansen att tillgångarna spenderas och investeras vilket gynnar tillväxten. Den japanska börsen har stigit 15 procent i svenska kronor i år, men eftersom bolagsvinsterna också ökat har inte värderingarna stigit utan japanska aktier fortsätter att vara relativt sett lågt värderade. Samtidigt är yenen billig till följd av de starka stimulanserna från den japanska centralbanken och det är positivt för japanska exportbolag.

Medvind i USA, men avskräckande värderingar

Amerikanska aktier har stigit med cirka10 procent i svenska kronor sedan årsskiftet. I dollar är uppgången nästan dubbelt så stor, men för svenska sparare tyngs avkastningen av kronans förstärkning mot dollarn sedan årsskiftet. Amerikanska aktier fortsätter att vara historiskt dyra vilket begränsar potentialen på längre sikt. Kortsiktigt är dock trenden på den amerikanska börsen stark.

En av de faktorer som triggat den amerikanska aktiemarknaden i år är Donald Trumps löften om skattesänkningar. Det har tagit ett år, men nu finns ett förslag på bordet som mycket väl kan godkännas den närmaste tiden. I förslaget ligger bland annat sänkta bolagsskatter från 35 till 20 procent. Reformen innebär en möjlighet till högre ekonomisk tillväxt, men på längre sikt är den också en risk. Arbetslösheten i USA är redan mycket låg och med sänkta bolagsskatter följer inte bara potentiellt högre tillväxt och ännu lägre arbetslöshet, utan även en ökad risk för inflation. Förslaget är kortsiktigt gynnsamt för amerikanska aktier, men på sikt kan det få Fed att gå (betydligt) snabbare fram med räntehöjningar än väntat, och det kan bli utmanande för såväl den amerikanska ekonomin som börsen.

Sverige – bostadsmarknaden sätter avtryck

Den svenska börsen har stigit med cirka 10 procent i år vilket får betecknas som godkänt. Den svenska bostadsmarknaden har länge funnits med på listan över risker, men det är först när bostadspriserna vände ner under hösten som den orsakat oro på allvar. Förutom att höstens inbromsning redan fått byggaktier och bostadsutvecklare att falla på börsen, innebär en boprisnedgång även risker för svensk ekonomi.

Tillväxten i Sverige är hög i en internationell jämförelse. En viktig parameter i det är just bostadsbyggandet som gått från cirka 20 000 påbörjade bostäder per år historiskt, till 76 000 i år. Förutom att ett högt bostadsbyggande bidrar till BNP stimulerar stigande bopriser också konsumtionen. När bostadspriserna stiger känner sig hushållen rika och öppnar plånboken, och vice versa. När bopriserna under hösten bromsat in innebär det därmed inte bara en risk för enskilda, högt belånade hushåll, utan det är en risk för att tillväxten i hela den svenska ekonomin ska bromsa in till följd av lägre byggande och minskad konsumtion.

En räddare i nöden kan i så fall vara finanspolitiken och det faktum att statsbudgeten går med stora överskott. Bara för 2018 gör regeringen satsningar på 40 miljarder i budgeten, och det kan visa sig vara mer vältajmat än väntat. Som vi tidigare påtalat saknas även de faktorer som verkligen skulle kunna utlösa ett stort boprisfall – väsentligt högre räntor eller lågkonjunktur.

Oron för bostadsmarknaden har tyngt både den svenska börsen och kronan under hösten. Fortsätter bopriserna att vackla och tillväxtprognoserna för Sverige skruvas ner, finns risk att utländska placerare undviker svenska aktier och att det tynger Stockholmsbörsen relativt andra marknader under 2018.

Tillväxten i Sverige är hög i en internationell jämförelse. En viktig parameter i det är just bostadsbyggandet som gått från cirka 20 000 påbörjade bostäder per år historiskt, till 76 000 i år.

Ont om skäl att satsa på EMEA

Svagast utveckling av de sju regionerna har EMEA haft, där Ryssland, Turkiet och Sydafrika väger tyngst i index. Regionen kännetecknas av hög politisk osäkerhet, väpnade konflikter och svagare konjunktur än i de utvecklade delarna av världen. Räntenivåerna är också över lag högre vilket innebär mindre stimulans för risktillgångar som aktier. Vi ser inte att förutsättningarna kommer att förändras väsentligt under 2018, och i ärlighetens namn – varför satsa på en region med så stora utmaningar när det finns andra marknader med betydligt mer gynnsamma förutsättningar?

Latinamerika har större utmaningar än möjligheter

Latinamerika och Brasilien har bjudit på både hopp och förtvivlan i år. Efter en stark start på året till följd av till synes högre politisk stabilitet, drogs även den brasilianska presidenten Michel Temer in i en korruptionsskandal. Det fick landets börs att falla brant i mitten av maj. Sedan dess har marknaden hämtat sig och uppgången i år ser ut att bli dryga 10 procent. Blickar vi framåt kan vi dock konstantera att Brasilien har stora skulder i dollar och att högre amerikanska räntor och starkare dollar därmed är negativt. Den politiska osäkerheten är uppenbarligen hög och beroendet av prisutvecklingen för olja stort. Såväl kortsiktigt som långsiktigt finns både politiska och strukturella utmaningar. Vi väljer därför att undervikta Latinamerika inför nästa år.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.