Gå till innehåll

"Vi var tidigt ute med att investera i infrastruktur"

Roger Johanson, chef för Skandias infrastrukturinvesteringar, har med sitt team lyckats skapa en 27-procentig avkastning på europeiska infrastrukturinvesteringar per den 30 september 2016. Vi undrar givetvis vad som ligger bakom.

Vad ligger bakom den höga avkastningen på infrastruktur och specifikt europeisk infrastruktur?
En huvudsaklig anledning till den höga avkastningen är att mycket pengar sökt sig till infrastruktur när räntorna är låga och investerare söker med ljus och lykta efter möjligheter till avkastning. Asiatiska investerare och då främst kinesiska har varit beredda att betala höga priser för tillgångar inom infrastruktur med stabila kassaflöden. Vi var tidigt ute med att investera i infrastruktur. Nu har intresset ökat markant, vilket gör att vi har kunnat ta del av de försäljningar som skett med goda vinster.

Så det råder ingen byggboom?
Behovet av investeringar inom infrastruktur är fortsatt högt i många länder och det gör att det finns relativt gott om investeringsmöjligheter. Men det går inte att tala om en ”boom” vilket i grund och botten är bra. Infrastruktur är en väldigt bred tillgångsklass som innefattar många olika sektorer och det bidrar till att det finns många goda investeringsmöjligheter.

Vilka typer av infrastruktur investerar Skandia i?   
Vår portfölj består av förnyelsebar energi, konventionell energi, transport, telekommunikation, miljöservice och socialt. I kategoring socialt ingår bland annat sjukhus, idrottsanläggningar och äldreboenden. Geografiskt investerar vi i Europa och USA. Man ska komma ihåg att vi har ambitionen att bygga en portfölj av tillgångar som kan avkasta väl när marknaden förändras och därför är det viktigt att vi inte har en för koncentrerad portfölj inom någon sektor eller region. Riskspridning är viktigt men också hållbara investeringar är mycket centralt i vårt arbete. 

Hur görs investeringarna?
Vårt fokus är investeringar via fonder och förvaltare enligt samma modell som vi använder för våra andra onoterade innehav. Direktinvesteringar är resurskrävande och därför blir det ett mindre antal sådana i vår portfölj. Vi behöver alltid hitta en operationell partner som kan sköta driften av tillgångarna. Ett exempel på det är vårt gemensamma projekt med Vattenfall där vi bygger fyra vindkraftsparker i Sverige.

Hur ser du på infrastrukturinvesteringar framöver när det kommer till avkastning?
I fjol och i år ligger vi över avkastningsmålet men det är viktigt att komma ihåg att detta är långsiktiga investeringar som är tänkta att ge avkastning över 15 – 25 år. Därför ska man vara försiktig med att dra för stora växlar på enskilda år. Men det är väldigt glädjande att tillgångsklassen avkastar över förväntan. I år har den hittills levererat 12,7 procent och europeisk infrastruktur har levererat 25 procent.

Kommer Skandia att utöka andelen infrastruktur i portföljen?
Vårt mandat är 4 procent av de totala tillgångarna i den traditionella livportföljen och vi har i dagsläget nått halva den volymen så vi är fortsatt mycket aktiva investerare. Min bedömning är dock att totala målet om 4 procent inte kommer att öka i närtid.  

Fakta avkastning infrastruktur
2011: 11,7 %
2012: 11, 2 %
2013: 5,9 %
2014: 12,2 %
2015: 16, 3 %
2016: 14,9 % (per den 30/9)

LÄS MER: Skandia delårsrapport januari-juni 2016

 

 

Tänk på
En investering i finansiella instrument såsom t.ex. aktier eller fonder, är alltid förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument såsom t.ex. aktier eller fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. Faktablad, informations­broschyr, senaste årsberättelse och halvårsredogörelse, finns på skandia.se/fonder och kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00. Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placerings­rekommendationer. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare. Boka rådgivning.