Gå till innehåll

Ett steg framåt för konjunkturen

MAKROPERSPEKTIV. Under sommarmånaderna har den globala konjunkturen tagit ett försiktigt steg i rätt riktning. Dessutom har nya stimulanser sjösatts för att stötta tillväxten. Sammantaget gör det att riskbilden har förbättrats och vi räknar med att tillväxten stärks under andra halvåret. Det för amerikanska Fed närmare en ny räntehöjning, men för övriga centralbanker är det fortsatt full gas som gäller.

FILMEN: Skandias ekonom Johan Lundqvist tycker att man bör se över riskspridningen i sin portfölj.

Tillväxtrekyl i sikte
Trögheten i den globala konjunkturen har varit ett återkommande tema under de fem år som tillväxten i världsekonomin har mattats av. Ständigt sjunkande lånekostnader, växande sysselsättning och en påtaglig minskning av energikostnader har inte räckt för att få fart på de ekonomiska hjulen. Sedan en tid tillbaka har även en oro för att avmattningen ska övergå i recession gjort sig påmind med jämna mellanrum. Svaghetstecken – framförallt från de ekonomiska jättarna USA och Kina – har eldat på oron och satt tydliga avtryck på börser och andra marknader. Den senaste tidens signaler tyder dock på att avståndet till recession har ökat och att konjunkturen står på stadigare ben.

USA växlar upp
Viktiga styrketecken kommer ifrån USA där industrin visar tecken på bottenkänning. Även om produktionen fortfarande sjunker på årsbasis, blir nedgången allt mindre och framåtblickande indikatorer som inköpschefsindex tyder på den samlade industriproduktionen börjar växa i höst igen. Även investeringarna, som har tyngt tillväxten under de senaste kvartalen ser ut att vara på väg tillbaka under andra halvåret. Samtidigt fortsätter den konsumtionsrelaterade delen av ekonomin att växa starkt. I andra kvartalet ökade konsumtionen med över 4 procent – den högsta siffran sedan 2014. Historiskt tenderar förvisso industrin att leda den generella konjunkturen. Men mot bakgrund av att industrisvackan ser ut att mildras samtidigt som hushållens finansiella position fortsätter att stärkas talar mycket för att spridningsriskerna härifrån torde vara begränsade och att den samlade ekonomin istället växlar upp under andra halvåret.

Kinas stabilisering håller i sig
I Kina har tillväxten stabiliserats under året – delvis drivet av stimulansåtgärder som genomfördes under förra året. Effekten av dessa kommer dock att klinga av så småningom. Försiktiga tecken på det märks redan på kredittillväxten som växer i något långsammare takt. Det rör sig dock fortfarande om höga siffror som kommer att fortsätta stimulera ekonomin även om det blir i gradvis lägre takt. Samtidigt stärks tillväxten av att valutan har försvagats. Sedan förra året uppgår försvagningen till omkring 7 procent i handelsviktade termer, vilket märks på att exporten växer i yuantermer, medan den minskar i dollar. En nytillkommen förändring som stärker utsikterna, inte bara för den inhemska ekonomin utan även den globala bilden, är att nominell BNP växer snabbare i takt med att deflationstrycket i producentledet har avtagit. Eftersom företagsvinster som bekant är nominella är det en välkommen utveckling då det har potential att driva investeringar och stärka ekonomin även i reala termer.

Ljusglimtar på andra håll
Trots stabiliseringen i Kinas ekonomi gäller fortfarande det faktum att tillväxten kommer fortsätta att mattas av under kommande kvartal och år. Vi räknar dock med att det – delvis eller fullt ut – kompenseras av förbättringar på andra håll. Dels handlar det om att många andra asiatiska länder utanför Kina väntas växa starkt under kommande år. En annan bidragande orsak är att det värsta stålbadet för Ryssland och Brasilien ser ut att vara över. I närtid innebär det att ekonomierna krymper i långsammare takt, men under nästa år ser båda länderna ut att få till positiv tillväxt. När två stora ekonomier går från kraftiga minustal till svagt plus ger det ett starkt bidrag till världskonjunkturen. Vidare kommer det nyligen beslutade stimulanspaketet i Japan att ge en tillväxtimpuls. Storleken ska förvisso inte överskattas då endast en mindre del av programmet utgörs av nya utgifter, men det ger alltjämt ett välkommet stöd till den tröga konjunkturen. Den främsta ljusglimten står dock sommarens indiska skattereform för, som har potential att höja tillväxttakten i landet påtagligt. Effekterna kommer dock först nästa år då en del förarbete återstår, men potentialen är påtaglig. Av de större regionerna i världen är det endast i Europa som tillväxten ser ut att mildras framöver. Även om Brexit-effekten ser ut att bli måttlig, och trots det massiva penningpolitiska stödet, så lyckas den europeiska kontinenten inte få fart på konjunkturen.

Fed höjer, övriga gasar vidare
Vår sammanlagda bedömning är alltså att världsekonomin får något högre styrfart framöver med start under andra halvåret. Det rör sig dock fortfarande om en ganska försiktig förbättring och ändrar inte vårt huvudscenario att tillväxten kommer fortsätta vara dämpad under överskådlig tid. Och undantaget Fed är tanken på penningpolitisk åtstramning bland de stora centralbankerna i euroområdet, Storbritannien och Japan utesluten. Om någon förändring i penningpolitiken blir aktuell är det snarare i mer expansiv riktning som kommer bli fallet. Däremot har de hinder som har stått i vägen för Feds nästa höjning försvunnit. Den internationella osäkerheten i form av Kinas konjunktur och Brexit har lagt sig, vilket centralbanken också har bekräftat. Och i takt med att den inhemska statistiken dessutom förbättras, så stärks argumenten för en ny höjning. Detta har även bekräftats av såväl Janet Yellen som andra Fed-ledamöter de senaste veckorna, vilket får ses som en tydlig signalering. Mest sannolikt höjs styrräntan i december, när presidentvalet är avklarat. Det som kan ändra den bilden är framför allt påtagliga bakslag för arbetsmarknaden och marknadsturbulens som Fed har visat sig vara känslig för.

Ekonomin redo för höjning – men marknaderna är rädda
I grund och botten är den amerikanska ekonomin redo för en ny räntehöjning. Arbetsmarknaden befinner sig i full sysselsättning och olika mått på löneutveckling visar att takten ökar. Stigande löner i kombination med återhämtningen i oljepriser och stabiliseringen av dollarn bör också förstärka inflationstrycket. Och lite högre räntekostnader kommer knappast vara det som knäcker investerings- och konsumtionslustan i ekonomin. Ändå är räntehöjningen en oerhört laddad fråga – inte minst eftersom det är just penningpolitiska stimulanser som har hållit konjunkturen, förtroendet och framför allt de finansiella marknaderna uppe under lång tid. Vi tror därför att Fed kommer därför att gå försiktigt fram. En höjning kommer följas av mjuka framtidsutsikter om mycket glesa fortsatta räntehöjningar. Dels för att (återigen) inte behöva backa från inslagen strategi.Vidare för att inte skrämma de finansiella marknaderna (på nytt). Dessutom är den så kallade neutrala räntan, dvs. den räntenivå som varken stimulerar eller stramar åt den ekonomiska aktiviteten, sannolikt betydligt lägre nu än historiskt. Det innebär att utrymmet för framtida räntehöjningar rimligtvis har minskat. Men även om ekonomin är redo, så räknar vi med att det kommer bli skakigt på marknaderna i takt med att räntehöjningen närmar sig. Vi tror dock att fortsatt bekräftelse på att den inhemska efterfrågan är stark i kombination med en vändning uppåt för bolagsvinsterna i slutet av året kommer öka acceptansen för ytterligarene en räntehöjning. För om ekonomin klarar det, ska marknaderna också göra det.

Johan Lundqvist,
Ekonom

2016-08-30