Gå till innehåll

Nu höjer vi återbäringsräntan till sju procent

Från och med 1 januari 2017 höjer Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 5 procent till 7 procent före skatt och avgifter. Skandias kapitalförvaltningschef Hans Sterte talar om årets utveckling och pensionsekonom Mattias Munter förklarar skillnaden mellan avkastning och återbäringsränta.

Trots ett stundtals turbulent år med stora marknadsrörelser, Brexit och en otippad amerikansk valutgång har Skandias livportfölj utvecklats väl. 

– Vi har haft turbulens på marknaderna – inte i portföljen, säger kapitalförvaltningschef Hans Sterte.

Spara tryggt och enkelt i kapitalförsäkring traditionell

– Under första kvartalet, när börserna föll, hade vi till och med positiv avkastning tack vare våra investeringar i bland annat private equity och infrastruktur. När börserna sedan dök på nytt efter Brexit-omröstningen tappade vi mindre än en halv procent under de värsta dagarna. Och under hösten har avkastningen stärkts påtagligt i takt med att marknaderna har stigit. 

Andra höjningen
Höjningen av återbäringsräntan är den andra på kort tid. Så sent som i oktober 2016 höjde Skandia den ordinarie återbäringsräntan på våra kunders traditionellt förvaltade försäkringskapital från 3 till 5 procent före skatt och avgifter. 

Efter att Skandias livportfölj utvecklats fortsatt positivt, trots osäkerheten i vår omvärld, kommer nu alltså beskedet om ytterligare höjning – från 5 till 7 procent före skatt och avgifter.

– Vår framgångsrika förvaltning där alternativa investeringar och aktier gått särskilt starkt möjliggör att vi kan höja återbäringsräntan med två procentenheter. Det är ett bevis på vår finansiella styrka och dessutom ett roligt besked att lämna till alla våra kunder som avslut på året, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw i en kommentar. 

God avkastning under turbulent år - läs hela intervjun med Hans Sterte här

Avkastning vs. återbäringsränta
Skandia förvaltar ca 400 Mdr för omkring 1,4 miljoner kunder och placerar dessa i traditionella tillgångsslag som aktier, räntor och fastigheter men även i alternativa investeringar som infrastruktur, onoterade bolag och råvaror.

– Vi brukar kalla den för en allvädersportfölj eftersom riskerna är spridda på så många olika tillgångsslag, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

Avkastningen på den placeringsportföljen är vad som rapporteras som totalavkastning, ungefär på samma sätt som du kan följa utvecklingen på en blandfond eller ett aktieindex i både upp- och nedgång. Totalavkastningen påverkar dock inte värdet på kundernas försäkring omedelbart. Istället jämnas avkastningen ut med hjälp av återbäringsräntan, vilket gör att kortsiktiga svängningar på de finansiella marknaderna blir mindre kännbara för dig som kund.

– Man kan säga att vi sparar lite extra i de gemensamma ladorna i bra tider för att kunna ta av i sämre tider. Det ger en jämnare utveckling av sparkapitalet. I grunden finns dessutom en garanti som försäkrar dig om ett minsta belopp när pengarnas ska betalas ut, förklarar Mattias Munter. 

Bekväm sparform med garantier
För individen handlar traditionell förvaltning enligt Mattias Munter  om en bekväm sparform med garantier där man gör ett enda val och sen sköter Skandia resten och placerar pengarna för att med ett balanserat risktagande ge så bra avkastning som möjligt.

– Det är ett närmast unikt och långsiktigt uppdrag på en sparmarknad där man oftast mäts på hur man presterar relativt ett jämförelseindex över kortare tidsperioder. Dessutom är det en väl beprövad sparform för just pension. Skandia har exempelvis levererat privat pensionsförsäkring i den formen sedan 1919, säger Mattias Munter.

– Den stora fördelen med att använda det för just pensionssparande är att tack vare återbäringsräntan blir variationerna i utbetalningsbeloppen mindre men utan att minska möjligheterna till avkastning.

LÄS ÄVEN: Nya sparåret 2017 – så bör du tänka

Fakta om traditionell förvaltning i Skandia

  • Traditionell förvaltning innebär att kunden ger Skandia förtroendet att placera sparkapitalet.
  • Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter, råvaror och infrastruktur.
  • Avkastningen fördelas ut till kunderna löpande genom återbäringsräntan, men den fördelningen är inte garanterad.
  • Garantiräntan, som används för att beräkna premier och garanterade förmåner, är för närvarande 1,25 procent före avdrag för skatt och avgifter (gäller ej produkten GarantiPension Plus, som har en annan form av garanti).
  • När kunden sedan går i pension, utbetalas eventuell återbäring tillsammans med utbetalningarna av garanterad förmån.
  • Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren uppgår till 5,3 procent före avdrag för skatt och avgifter.
  • Avkastningen under årets tre första kvartal uppgick till 5,9 procent.
  • Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick den 31 november till 175 procent, vilket innebär att bolaget har en mycket god finansiell ställning.
  • Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick den 31 november till 112 procent.
  • Skandia förvaltar cirka 400 miljarder kronor i traditionell förvaltning åt 1,4 miljoner kunder.

Tänk på

Tänk på att informationen i på denna sida inte ska betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut. En placering i finansiella instrument som t.ex. aktier eller fonder är alltid förknippad med ett ekonomiskt risktagande. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.