Gå till innehåll
Bild på Frans Lindelöw och Lena Hök

VD & hållbarhetschef har ordet

Skandia är ett sparbolag med förmåga att förena kund- och samhällsnytta. Givet våra åtaganden för pensioner, sparande och försäkring är vi ett komplement till de offentliga välfärdssystemen. 

Vi axlar sedan länge ett ansvar för att möta samhällsutmaningar inom en rad områden med kopplingar till vår kärnverksamhet.

Gemensamt ansvar

En övergripande målsättning för vårt hållbarhetsarbete är att vid sidan av att skapa värde för våra ägare och kunder även generera samhällsnytta. Vi ser ett växande behov av ett svenskt näringsliv som på olika sätt agerar och tar ett större ansvar för samhällsutvecklingen.

Samhällsutmaningar

Givet våra åtaganden för pensioner, sparande och försäkring är vi ett komplement till de offentliga välfärdssystemen. Därför axlar Skandia sedan länge ett stort ansvar för att möta samhällsutmaningar inom en rad områden med kopplingar till vår kärnverksamhet, såsom riskerna med en växande ohälsa, en låg andel långsiktigt sparande och ett ökat utanförskap

Sänka sjuktalen

Ett konkret exempel är den hälsokedja som vi utvecklat och som sträcker sig från förebyggande åtgärder till rehabilitering och försäkring mot förlorad inkomst. Ett arbetssätt som har visat sig framgångsrikt när det gäller att sänka sjuktalen, till vinning för både individ och samhället i stort.

Idéer för livet

Ett annat exempel är att över 100 svenska och danska kommuner använder Skandia Idéer för livets forskning och verktyg för beräkningar av sociala investeringar. Läs mer om Idéer för livets arbete om att förebygga ohälsa och utanförskap genom forskning, metodutveckling och stöd till barn och unga.

Ansvarsfulla investeringar

Det ömsesidigt ägda bolaget är en ägarform som ligger rätt i tiden. Fördelarna är många med krav på en hög transparens och en vinst som fördelas bland ägarna; som också är majoriteten av våra kunder. I Skandias uppdrag att maximera värdeskapandet till våra ägare, ligger ett ansvar för att det också sker med hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

Under senare år har vi med ett koncernövergripande angreppssätt tagit ett antal viktiga steg för att säkerställa en resurseffektiv organisation och tydlig struktur för ansvarsfulla investeringar som inkluderar strategier för påverkan. Ett arbete som stärkt vår förmåga att granska och analysera hur bolagen i våra innehav skapar avkastning med hänsyn till hållbarhet och i vilken mån de annars kan påverkas i en sådan riktning.

Kostnadseffektiv verksamhet

Vårt uppdrag från ägarna är att, vid sidan av avkastning, se till att all verksamhet sker så kostnadseffektivt som möjligt. Som ett led i detta har under året en renodling av verksamheten skett i form av avyttringar. Vi söker även andra vägar för hur vi arbetar än mer resurseffektivt.

Hållbara värden

Allt detta syftar till att ge oss större kraft att fokusera på vår kärnverksamhet, sparande, och de produktområden som vi bedömer ha störst möjlighet att skapa hållbara värden för våra kunder och samhället i stort.

Långsiktig ekonomisk trygghet 

Skandia har under sin 160-åriga verksamhet skapat stora värden. År 2015 blev det extra uppenbart med det stora överskott som vår framgångsrika kapitalförvaltning byggt upp. Under slutet av året kunde vi därför fördela lika mycket överskott till våra kunder¹ i Skandias livbolag som normalt görs på ett helt år, utöver den ordinarie återbäringsräntan. Totalt fördelade vi 42 miljarder kronor.

Skandia – livbolaget

Vår ambition är att Skandia ska utvecklas till det ledande livbolaget i Sverige. Vi gör det med erbjudanden och investeringar som hjälper individer, bolag och organisationer, och i förlängningen samhället, till ett tryggare och rikare liv.

Frans Lindelöw & Lena Hök

¹ Det är sparare i Skandias livbolag med traditionella försäkringar (sparande med garanti och återbäringsränta) som får vara med och dela. Sparare med traditionella försäkringar från 1 september 2014 eller tidigare får även del av det som utgör en extra fördelning. Överskottet fördelas preliminärt till försäkringarna med hjälp av återbäringsräntan.