Gå till innehåll
Två personer som pratar i telefon

Transparens & långsiktiga kundrelationer

Att verka som ett kundägt bolag innebär att kund- och ägarintressen sammanfaller – vi delar det gemensamma målet om att skapa långsiktig avkastning. 

Kundinflytande är centralt för oss som kundägt bolag. Vi strävar efter att göra det långsiktigt bästa utfallet för våra kunder.

Kundägt bolag

Skandias överordnade uppdrag är att maximera värdet för kunderna som är ägare i Skandias livbolag. I det ligger att säkerställa förmågan att sköta verksamheten och förvalta kapitalet så att vi alltid klarar våra åtaganden. Att verka som ett kundägt bolag innebär att kund och ägarintressen sammanfaller genom att dela det gemensamma målet om att skapa långsiktig avkastning. I Skandias fall innebär det att vi ägs av Skandias livbolags 1,2 miljoner kunder, vars insyn och inflytande står i centrum för verksamheten.

Så styrs Skandia

På kundens sida

Skandia har under de senaste åren genomfört en rad initiativ för att visa att vi står på kundens sida. Till exempel avskaffat kortsiktiga provisioner till externa rådgivare och infört en total transparens kring bolånerabatter. Under 2016 har vi fortsatt med arbetet att förenkla för våra kunder att lämna synpunkter och förslag till förbättringar och samlat in drygt 560 inlägg från våra kunder via Tipsbanken och Tyck till-appen för bankkunder. Under året har vi genomfört ett stort antal förbättringar utifrån kundernas önskemål, som du kan läsa mer om i hållbarhetsredovisningen för 2016.

Kundernas inflytande

Enligt Skandias bolagsordning utövas det formella kundinflytandet av våra ägare, de 1,2 miljoner kunderna i Skandias livbolag. Bolagsstämman är Skandias högsta beslutande organ och utgörs av fullmäktige vars ledamöter har nominerats och röstas fram av kunderna i Skandias livbolag.

Så kan du påverka

Skapa nöjda kunder

Skandia använder olika sätt att mäta kundinflytande och kundnöjdhet. Den generella interaktionen med våra kunder identifierar vi genom antalet inlägg och dialoger via våra kanaler. Att mäta graden av kundnöjdhet ger viktiga indikationer på hur väl vi lyckas skapa konkret kundnytta.

Enligt mätningar gjorda av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för 2016 ökade Skandias kundnöjdhet inom nästan alla områden jämfört med 2015.

Skandias tre kundtjänster i Göteborg, Linköping och Sundsvall mäter kundnöjdhet per samtal genom Nöjd Kund Index (NKI).