Gå till innehåll
Barn utklädd till astronaut

Miljöhänsyn

Skandias verksamhet har en påverkan på miljön, främst i vår fastighetsverksamhet och vid investeringar samt inköp av varor och tjänster.

I vårt ansvar ligger att ta varje möjlighet att minska belastningen på miljön för att minimera verksamhetens ekologiska fotavtryck och påverka andra i vår omvärld att ta större miljöhänsyn.

Begränsa påverkan på klimat och miljö

Skandia strävar efter god hushållning av våra gemensamma resurser i alla delar av verksamheten och att begränsa vår klimatpåverkan. Vår direkta klimatpåverkan kommer främst från utsläpp från tjänsteresor och energiförbrukningen kopplad till vår fastighetsverksamhet. Därför strävar vi efter att endast använda förnybar el till våra egna kontor och till vårt bestånd i fastighetsbolaget. På våra egna kontor tar vi flera aktiva val för att minska vår miljöpåverkan som att använda digital teknik för att bland annat minska vår pappersanvändning. Vi strävar även efter att ha gröna hyresavtal för våra egna kontor i Sverige.

Klimatkompenserar

De utsläpp som Skandias egen verksamhet trots allt ger upphov till har vi kompenserat för sedan 2012 genom att bidra till ett klimatkompensationsprojekt. Skandia väljer alltid projekt som är kvalitetscertifierade av Gold Standard. För utsläpp genererade sker klimatkompensationen via vindkraftprojektet Prony Windfarm i ögruppen Nya Kaledonien.

Hållbarhet i leverantörskedjan

Våra inköp av varor och tjänster till den egna kontorsverksamheten, såsom städ, kontorsmaterial, mat och dryck samt IT-tjänster påverkar miljön på flera sätt. Vi har en strukturerad process för att inhämta information om leverantörernas hållbarhetsarbete och integrera det i riskanalysen av leverantörer. Hållbarhetsfrågor tas upp i dialog med leverantörer på olika sätt under samarbetstiden.

Miljöhänsyn i investeringar

Att integrera miljöhänsyn i kapitalförvaltning och fondverksamheten är ett viktigt sätt att påverka andra bolag att agera mer hållbart. Vår utgångspunkt är Skandias ägarpolicy och strategin är att skapa en konstruktiv påverkan på de bolag vi väljer att investera i, istället för att i första hand exkludera bolagen från våra investeringar.

Hur vi arbetar

Skandia vill att bolagen vi investerar i ska följa etablerade internationella konventioner. I de fall ett bolag avviker från riktlinjerna i vår ägarpolicy är Skandias grundinställning att i första hand verka för förändring och utveckling i form av dialoger med bolagen. Om våra aktiviteter inte leder till en acceptabel lösning säljs innehavet.

Klimat och investeringar

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor. Skandia har därför undertecknat FN:s Montréal Carbon Pledge, vilket innebär att vi har åtagit oss att mäta och publicera våra aktiefonders koldioxidavtryck varje år för att bidra till att öka transparensen kring investeringarnas miljöpåverkan. Läs mer om  aktiefondernas koldioxidavtryck

Exkludering av kol

Sedan 2019 har vi skärpt kriterierna så att vi exkluderar investeringar i företag vars omsättning till 5 procent eller mer kommer från utvinning av kol för energiändamål. Dessa bolags affärsidé ligger inte i linje med en hållbar utveckling eftersom förbränning av fossila bränslen bidrar till klimatförändringar och kol är det fossila bränsle som ger upphov till störst koldioxidutsläpp i relation till mängden energi.

Investerar i vindkraft

Skandia direktfinansierar fyra vindkraftsparker tillsammans med Vattenfall genom en investering på nära två miljarder kronor. Vi gör det i kraft av vår höga solvens som ger oss styrkan att investera i infrastruktur, som ger en stabil och långsiktig avkastning till våra sparare och bidrar till utvecklingen av förnybar energi.

Skandia Världsnaturfonden

Skandias ideella fond, Skandia Världsnaturfonden, ger 2 % av fondens värde årligen till miljöorganisationen WWF och deras viktiga globala miljöarbete. Läs mer om Skandias ideella fonder.

Hållbar fastighetsförvaltning

Skandias största direkta miljöpåverkan ligger inom vårt fastighetsbestånd som förvaltas av Skandia Fastigheter. Fastighetsbeståndet står för cirka 10 % av investeringarna i Skandias livbolags investeringsportfölj.

Energieffektivisering

Som fastighetsägare ser vi det som självklart att ha en så energieffektiv verksamhet som möjligt. Sedan ett antal år framställs all fastighetsel av lika delar vatten- och vindkraft och ett kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar sker med utgångspunkt i miljöledningssystemet ISO 14001.

En stor del av det arbetet handlar om att finjustera installationerna i befintliga fastigheter så att en högre energieffektivitet kan nås. Med hjälp av gröna hyresavtal görs gemensam sak med hyresgästerna för att till exempel initiera åtgärder som minskar energiförbrukningen. Hittills har vi över 400 gröna hyresavtal med våra hyresgäster.

Att bygga hållbart

Genom miljöcertifieringssystem kan Skandia Fastigheter systematisera sitt arbetssätt kring miljöfrågor och garantera fastigheternas miljöprestanda. Bolaget har beslutat att miljöinventera samtliga fastigheter enligt Miljöbyggnad – ett arbete som slutfördes under 2018 – och att miljöcertifiera alla ny- och ombyggnader enligt Miljöbyggnad eller BREEAM. Vid årsskiftet 2018/2019 var 42 procent av fastighetsbeståndet certifierat.

Skandia initierade utvecklingen av Nordens första hållbarhetscertifierade stadsdel - stadsdelen Masthusen i Malmö. En viktig del av att skapa en hållbar stadsdel, både ur socialt och miljömässigt perspektiv, är att ha en blandad stadsmiljö. Därför har området fått en mix av bland annat kontor, samhällsservice, hyresrätter, äldreboende, gym och handel. En tät, miljöeffektiv och funktionsblandad miljö som denna är både energieffektiv och ger bra underlag för miljövänliga kommunikationer. Masthusen genererar nästan hela sitt energibehov lokalt via bergvärme och solceller. 

Sveriges största solcellsanläggning

Skandias fastighetsbolag bygger Sveriges största solcellsanläggning på taket på Väla köpcentrum i Helsingborg. Solcellerna upptar en yta motsvarande cirka två fotbollsplaner och producerar årligen lika mycket energi som krävs för att driva köpcentrumets kylanläggning.

Barn i utklädnand

Bidra till en bättre värld

När du sparar i någon av Skandias ideella fonder bidrar du till Cancerfonden, Skandias stiftelse Idéer för livet eller Världsnaturfonden (WWF). 

Varje år går 2 % av respektive fonds värde till välgörande ändamål. Sedan start har Skandias kunder bidragit med totalt

  • ca 151 miljoner kr till Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer
  • ca 110 miljoner kr till Skandias stiftelse Idéer för livet
  • ca 179 miljoner kr till Världsnaturfonden (WWF)
Våra ideella fonder