Gå till innehåll
Kvinna springer på fält i soluppgång motljus

Miljöhänsyn

Skandia påverkar miljön direkt genom affärsverksamheten, inklusive Skandias fastighetsbolag, och indirekt vid inköp och investeringar. 

I vårt ansvar ligger att ta varje möjlighet att efter bästa förmåga minska belastningen på miljön för att minimera verksamhetens ekologiska fotavtryck.

Begränsar klimatpåverkan

Skandia strävar efter god hushållning av våra gemensamma resurser i alla delar av verksamheten och att begränsa vår klimatpåverkan. Vår direkta klimatpåverkan kommer främst från utsläpp från tjänsteresor och energiförbrukningen på våra kontor. Vi ser möjliga miljövinster med att driva utvecklingen mot en ökad digitalisering och mot färre pappersutskick.

Klimatkompenserar

För att bidra till minskad klimatpåverkan ställer vi miljökrav vid nyetablering och ombyggnation av kontor och Skandia i Sverige köper endast el från förnybara källor. Dessutom strävar vi efter att ha alternativ till fysiska resor då det är möjligt. Skandia har klimatkompenserat sedan 2012 för de utsläpp från kontorsverksamheten som vi trots allt skapar.

Hållbarhet i leverantörskedjan

Skandia tillämpar försiktighetsprincipen i våra inköpsprocesser för att förebygga miljörisker vid val av leverantörer, tjänster och produkter. Vid inköp och upphandlingar är vår policy att i möjligaste mån också utvärdera leverantörernas hållbarhetsarbete.

Påverkar andra bolag

Att integrera miljöhänsyn i våra investeringar och förvaltning är ett viktigt verktyg för indirekt påverkan. Vår utgångspunkt är ägarpolicyn och huvudstrategin är att skapa en konstruktiv påverkan på de bolag vi väljer att investera i. 

Ansvar för miljö

Vid alla våra investeringar undviker vi företag som bedriver verksamhet som strider mot etablerade internationella konventioner.

Om det visar sig att ett företag vi investerar i inte efterlever internationella normer och konventioner försöker vi i första hand att påverka i en mer hållbar riktning. Vi vill även i dialog med företagen påverka dem till att förbättra sitt förebyggande arbete med miljö, sociala aspekter och affärsetik. Om det inte sker någon förbättring säljer vi investeringarna till dess att företaget utfört tillräckliga åtgärder. Läs mer om fondbolagets påverkan

Koldioxidavtryck

Skandia har undertecknat FN:s Montréal Pledge, vilket innebär att vi mäter och publicerar våra fonders koldioxidavtryck varje år. Läs mer i Aktiefondernas koldioxidavtryck

Investerar i vindkraft

Skandia är tillsammans med Vattenfall med och direktfinansierar fyra vindkraftsparker genom en investering på nära två miljarder. Vi gör det i kraft av vår höga solvens som ger oss styrkan att investera i infrastruktur, som ger en stabil och långsiktig avkastning till våra sparare.

På samma gång bidrar kapitalet också till att bygga hållbara värden i samhället, här och nu, genom att i det här fallet stå för ett tillskott av förnybar energi.

Skandia Världsnaturfonden

Skandias ideella fond, Skandia Världsnaturfonden, ger 2 % av fondens värde årligen till miljöorganisationen WWF och deras viktiga globala miljöarbete. År 2016 bidrog våra kunder med över 8,9 miljoner kronor till WWF. Läs mer om Skandias ideella fonder.

Hållbar fastighetsförvaltning

Skandias största direkta miljöpåverkan ligger inom vårt fastighetsbestånd som förvaltas av Skandia Fastigheter. Fastighetsbeståndet står för cirka 10 % av investeringarna i Skandias livbolags investeringsportfölj.

Energieffektivisering

Som fastighetsägare ser vi det som självklart att ha en så energieffektiv verksamhet som möjligt. Sedan ett antal år framställs all el som förbrukas i verksamheten av vatten och vind, och ett kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar sker med utgångspunkt i miljöledningssystemet ISO 14001.

En stor del av det arbetet handlar om att finjustera installationerna i befintliga fastigheter så att en högre energieffektivitet kan nås. Med hjälp av gröna hyresavtal görs gemensam sak med hyresgästerna för att till exempel initiera åtgärder som minskar energiförbrukningen. 

Vid slutet av 2015 var 70 % av beståndet inventerat och hela beståndet ska vara inventerat senast 2017, då det även ska finnas en energiplan för varje fastighet. 

Sveriges största solcellsanläggning

Skandias fastighetsbolag bygger Sveriges största solcellsanläggning på Väla Centrum i Helsingborg som kommer att producera energi motsvarande 220 villors elförbrukning per år. Med hjälp av anläggningen  kommer solen att försörja Väla Centrums kylanläggningar under sommarhalvåret. 

De senaste 3 åren har man på Väla Centrum sänkt energianvändningen med 25 %. Målet är att få ner köpcentrumets energianvändning till samma nivåer som ett nybyggt hus.

Kobbar i skärgården blått hav

Bidra till en bättre värld

När du sparar i någon av Skandias ideella fonder bidrar du till Cancerfonden, Skandias stiftelse Idéer för livet eller Världsnaturfonden (WWF). 

Varje år går 2 % av respektive fonds värde till välgörande ändamål. Sedan start har Skandias kunder bidragit med totalt

  • ca 138 miljoner kr till Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer
  • ca 138 miljoner kr till Skandias stiftelse Idéer för livet
  • ca 162 miljoner kr till Världsnaturfonden (WWF)
Våra ideella fonder