Skandias kunder får ca 18 miljarder

2015-05-29

Skandias kapitalförvaltning har under de senaste åren varit mycket framgångsrik, bland annat drivet av en gynnsam börsutveckling. Det har gett upphov till stora överskott som ska fördelas till kunderna som äger bolaget.

Skandia kommer därför under 2015 att göra en extra fördelning till de kunder vars sparkapital varit med och byggt upp dagens stora överskott. Totalt rör det sig om ca 18 miljarder kronor.

– Allt vårt överskott går tillbaka till kunderna, det är en fördel med att vara kund i ett kundägt bolag. Stabilitet och rättvisa mellan våra olika kundkollektiv är helt centrala begrepp för oss och nu får kunder som sparat länge hos oss en extra fördelning, säger Bengt-Åke Fagerman, Skandias koncernchef.

Återbäringsräntan är idag 12 procent och har de senaste 15 åren varit 5,4 procent i snitt (2000-2014), före skatt och avgifter. Hur ett överskott ska fördelas styrs av konsolideringspolicyn.

– Vi har under en lång tid haft en fantastisk utveckling och överskottet ska i första hand fördelas med hjälp av återbäringsräntan. Under vissa omständigheter kan även engångsåtgärder vara aktuella och vi befinner oss nu i ett sådant läge, säger Bengt-Åke Fagerman.

Som en följd av att kapital öronmärks för den extra preliminära fördelningen ändras den ordinarie återbäringsräntan från och med 1 juni till 8 % före skatt och avgifter. Om läget på de finansiella marknaderna förändras radikalt under året så kan engångsåtgärden komma att omprövas.

Mer information om vilka kunder som får ta del av överskottet kommer under hösten. Extrafördelningen kommer också att synas i framtida års- och värdebesked. Generellt sett omfattas kunder som sparat en längre tid i Skandia och vars försäkringar gäller när fördelningen genomförs.

Skandia kommer också inom kort att höja taket på insättningar till nya kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning.
– När vi införde taket på en halv miljon kronor såg vi en risk för kortsiktig spekulation. Vi har den senaste tiden vidtagit en rad åtgärder för att stärka långsiktigheten. Därför vill vi inom kort höja taket för insättningar till det maximala beloppet fem miljoner kronor, säger Bengt-Åke Fagerman.

Så fungerar traditionell förvaltning i Skandia

I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur inbetalda premier placeras och kunden är garanterad ett visst utbetalningsbelopp vid en bestämd tidpunkt. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc. och sköter förvaltningen.

Hos Skandia fördelas det resultat som skapas av kapitalförvaltningen genom en så kallad återbäringsränta som preliminärt fördelar ut avkastningen över tid till försäkringarna. Svängningarna på de finansiella marknaderna blir på detta sätt mindre kännbara för kunden.

  • Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren uppgår till 5,4 procent före avdrag för skatt och avgifter.
  • Avkastningen under årets första kvartal uppgick till 7,2 procent. Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick den 30 april till 166  procent, vilket innebär att bolaget har en mycket god finansiell ställning.
  • Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick den 30 april till 120 procent.
  • Skandia förvaltar 390 miljarder kronor i traditionell förvaltning åt 1,4 miljoner kunder.Tillbaka