Gå till innehåll
Bild på ett paket med text Bas Digital

Ditt tjänstepensionspaket Bas Digital – ett bra val för framtiden

Tjänstepensionen kan stå för mer än 20 %  av den totala pensionen och en värdefull förmån. 

 • Du har ett av marknadens mest prisvärda tjänstepensionspaket för max 7 personer
 • Du blir en mer attraktiv arbetsgivare
 • Sjukförsäkring med adderad hälsoförsäkring ingår – förebygger och rehabiliterar

Så funkar Bas Digital

Bas Digital är anpassat för enskilda firmor och mindre aktiebolag och utgår från vad som är standard inom kollektiv­avtalad tjänste­pension, t.ex. ITP. Du får ingen rådgivare med Bas Digital, därför kostar paketet mindre än våra paket med rådgivning – det är ett av marknadens mest prisvärda paket för tjänstepension.

I Bas Digital ingår:

 • Ålderspension är den pension du och dina medarbetare (ni som är försäkrade) får från en viss ålder. Utbetalningarna sker från 65 års ålder och så länge den försäkrade lever. De försäkrade betalar inkomstskatt på utbetalningarna.

  Pensionsutbetalningarna baseras på det ihopsamlade försäkringskapitalet. Med försäkrings­kapital menar vi pengarna som sparas till tjänste­pensionen. Försäkrings­kapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  Det finns möjligheter för den försäkrade att ändra t.ex. utbetalningstid inför första utbetalningen. 

  • Sjuk­försäkring – kan ge upp till 90 % av lön vid långtidssjukrivning (vid nedsatt arbetsförmåga med minst 25 % längre tid än 3 månader).  Läs mer.
  • Hälsoförsäkringkan ge stöd i form av hälsoförebyggande åtgärder vid risk för sjukskrivning på grund av stress eller psykisk ohälsa. Hälsoförsäkringen har vi adderat utan kostnad för att undvika sjuk­skrivning. Även du som arbets­givare får stöd, t.ex. i ansvaret för med­arbetarens re­habili­te­ring. Läs mer. 

  Sjukförsäkring ingår endast om den försäkrade uppfyller våra  hälsokrav och upphör månaden innan 65-årsdagen.

 • Premiebefrielse innebär att vi betalar hela eller delar av premien om den försäkrades arbetsförmåga blir nedsatt med minst 25 % under längre tid än 3 månader. Premiebefrielseförsäkring ingår endast om den försäkrade uppfyller Skandias hälsokrav och upphör månaden innan 65-årsdagen. 

Frågor om tjänste­pension?

Vi svarar alla vardagar kl. 9–16.

Chatta med oss
Öppnar nytt fönster

 • I Bas Digital får du och dina medarbetare möjlighet till digital rådgivning vid ett tillfälle.

  Ni får göra era tjänstepensionsval genom att svara på frågor i en digital guide: ni får välja hur pengarna ska placeras och om ni vill ha efterlevandeskydd för familjen. Baserat på familjesituation och ekonomiska behov ger vi anpassade råd. Var och en signerar enkelt sina val med hjälp av BankID.

 • Placeringsalternativen är traditionell förvaltning och/eller fondförvaltning. Traditionell förvaltning är alltid förvalt, men kan ändras av var och en så snart tjänstepensionen har börjat gälla.

  Det går att kombinera de båda placerings­alternativen eller välja 100 % av det ena eller andra. Som hjälp i valet finns möjlighet till digital rådgivning.

  • Traditionell förvaltning – att spara i traditionell förvaltning innebär att det finns ett garanterat belopp när pensionen betalas ut. De försäkrade kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat, däremot mer. Våra kapitalförvaltare förvaltar pengarna. Läs mer i förköpsinformation TPS.

  • Fondförvaltning – att spara i fondförvaltning innebär att den försäkrade själv bestämmer hur kapitalet ska placeras. Det finns ett 90-tal kvalitetsgranskade fonder att välja bland. Den försäkrade tar själv risken för värdeförändringar i fonderna. Fondförvaltningen förklaras mer utförligt vid tillfället då den försäkrade gör valet av placeringsalternativ och då ges också digital rådgivning. Läs mer om fondförvaltning i förköpsinformationen TPS.
 • Efterlevandepension ger ett ekonomiskt skydd till den försäkrades familj vid dödsfall. Efterlevandepensionen består av ett återbetalningsskydd kombinerat med ett extra efterlevandeskydd. Återbetalningsskyddet baseras på försäkringskapitalet vid dödsfallet.

  Om den försäkrade dör före avtalad pensionsålder betalar vi en efterlevandepension som grundar sig på summan av återbetalningsskyddet och det extra efterlevandeskyddet. Beloppet för det extra efterlevandeskyddet anpassas årligen så att summan av detta och återbetalningsskyddet är 2 årslöner. Ju större återbetalningsskyddet blir, desto mindre kostar det extra efterlevandeskyddet. Det gör att en större del av premien går till den försäkrades ålderspension. Kostnaden för det extra efterlevandeskyddet påverkas också av personens ålder.

  Extra efterlevandeskydd och återbetalningsskydd gäller fram till avtalad pensionsålder och betalas ut månadsvis under 15 år. Det extra efterlevandeskyddet upphör när premien inte längre betalas. Utbetalningen baseras då helt på försäkringskapitalet vid dödsfallet.

  Om den försäkrade dör efter avtalad pensionsålder (under utbetalningstiden) fortsätter utbetalningarna under den tid som återstår av de 15 åren.

  Den försäkrade kan välja bort det extra efterlevandeskyddet eller efterlevandepensionen i sin helhet.

Bild på dator på ett skrivbord
Bild på dator på ett skrivbord

Logga in för enkel administration

I vår företagsportal får du en översikt av företagets försäkringar, avtal, och fakturor – allt samlat på ett ställe. Den medarbetare som du har valt att vara huvudadministratör, kan lätt sköta administrativa ärenden som t.ex.:

 • anmäla löneändringar eller sjukanmälningar 
 • anmäla nyanställda och ta bort de som slutat
 • se betalningar och fakturor
Så här sköter du administrationen

Få inköpsrabatter genom våra partners

Du som är tjänstepensionskund hos oss kan sänka dina inköpskostnader! Min inköps­avdelning är en kostnadsfri tjänst för dig som är tjänstepensionskund hos oss.

Du får rabatt på kontorsinredning, kontorsmaterial, drivmedel, fakturatjänster, hyrbil, hotell och annat som ett företag kan behöva. Just nu får du t.ex. 73 % i snittrabatt på 600 kontorsartiklar. 

Se alla rabatter & räkna ut din besparing 

Skatteregler, priser och villkor

 • Försäkringen ska uppfylla vissa krav enligt inkomstskattelagen för att vara en pensionsförsäkring. Det kan innebära vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över försäkringen. Ålderspensionen kan börja betalas ut tidigast vid den försäkrades 55-årsdag och kortaste utbetalningstid är fem år enligt inkomstskattereglerna. Försäkringen får inte återköpas eller överlåtas annat än i vissa särskilda fall. Överlåtelse kan exempelvis göras vid ändrade anställningsförhållanden, från den tidigare arbetsgivaren till en ny, eller till den försäkrade. Förmånstagarkretsen för efterlevandeskydd är begränsad och skyddet ska betalas ut i minst fem år. Skandias försäkringsavtal uppfyller samtliga krav för en pensionsförsäkring. Det innebär att avdrag för premiebetalningen kan medges inom vissa ramar. Det innebär också att den som pensionen betalas ut till, ska betala inkomstskatt och pensionsutbetalningarna ska deklareras som inkomst av tjänst.

  Särskild löneskatt
  Arbetsgivare, som betalar premier till tjänstepensionsförsäkring och näringsidkare, som betalar egna premier till pensionsförsäkring, ska betala särskild löneskatt på premien.

 • Huvudregel vid tjänstepension
  Vid tjänstepension tillåts enligt huvudregeln i inkomstskattelagen avdrag med högst 35 % av den anställdes lön. Avdraget får högst motsvara 10 prisbasbelopp. Som lön räknas pensionsgrundande inkomst enligt pensionsavtal under pågående eller föregående  beskattningsår.

  Kompletteringsregel vid tjänstepension
  Inkomstskattelagens kompletteringsregel får användas: 

  • vid ändring av pensionsavtal
  • vid nytt pensionsavtal om anställningen avslutas i förtid
  • om pensionsförmåner inte är tillräckligt tryggade.

  Näringsidkare i enskild firma 
  För näringsidkare i aktiv näringsverksamhet i enskild firma får avdrag göras med 35 % av inkomsten, med en högsta gräns på 10 prisbasbelopp.

 • Kostnaderna för Bas Digital delas upp i två delar. Den första delen gäller premier för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och premiebefrielseförsäkring, som faktureras företaget. Den andra delen belastar den försäkrade och tas direkt ur försäkringskapitalet alternativt ur valda investeringar som årliga avgifter.

  Premie för ålders- och efterlevandepension

  Nivån på premien är förbestämd och utgår från de nivåer som används inom kollektivavtalad tjänstepension, t.ex. ITP1:

  • 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • 30 % på den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp


  Premie för premiebefrielse och sjukförsäkring

  Premien för premiebefrielseförsäkringen är för närvarande 2 % av premien för ålders- och efterlevandepensionen. Sjukförsäkringen baseras på den försäkrades lön, ålder och kön.

  Exempel: För en kvinna som är 40 år gammal och har en månadslön på 30 000 kr, är premien för ålders- och efterlevandepension 1350 kr i månaden. Premien för premiebefrielseförsäkringen är 27 kr i månaden och 144 kr i månaden för sjukförsäkringen. Motsvarande siffror för en 40-årig man är 27 kr och 71 kr. Premierna varierar och justeras utifrån försäkringskollektivets resultat för riskförsäkringar.

  Årliga avgifter och skatter

  Den procentuella avgiften som tas från försäkringskapitalet är 0,39 % för traditionell förvaltning. Förvaltningskostnaden för traditionell förvaltning varierar, under 2017 var den 0,042 %. De årliga avgifterna för fonder varierade under 2017 mellan 0,30 och 2,93 %.

  Nedan är ett räkneexempel för ett försäkringskapital på 100 000 kr. Avgifterna är procentuella och storleken kan variera under försäkringstiden. Avgifterna nedan belastar den försäkrade och tas direkt ur försäkringskapitalet alternativt ur valda investeringar.

  Årliga avgifter och skatter på ett försäkringskapital värt 100 000 kr under år 2017
   FondförvaltningTraditionell förvaltning
  Kapitalavgift - 390 kr  
  Avkastningsskatt 80 kr 80 kr  
  Årlig avgift för fonder 300–2930 kr    
  Förvaltningskostnad för traditionell förvaltning   42 kr  
  Summa avgifter och skatter380-3010 kr512 kr

  Avkastningsskatt

  Skandia betalar årligen avkastningsskatt som baseras på statslåneräntan under föregående år. Kostnaden för skatten tas från försäkringskapitalet i försäkringarna.

  Årlig avgift för fonder

  Årlig avgift för varje fond består av förvaltningsavgift, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning och dras inte från försäkringskapitalet. Avgiften som vi redovisar i exemplet baseras på det senaste årets avgifter.

  Förvaltningskostnad för traditionell förvaltning

  Kostnaden för kapitalförvaltningen dras inte från försäkringskapitalet. Den är redan avdragen när återbäringsräntan bestäms.