Seniorförsäkring

Seniorförsäkringen är till för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad därför att du blir pensionerad eller uppnår den slutålder som gäller för gruppavtalet.

När din gruppförsäkring upphör har du 3 månader på dig att teckna seniorförsäkring och på så sätt ha kvar ett bra och billigt försäkringsskydd. För att undvika glapp i försäkringsskyddet ska ansökan göras senast samma dag som gruppförsäkringen upphör. Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration för att teckna seniorförsäkringen. Vid tecknandet måste du vara bosatt och folkbokförd i Sverige.

Seniorförsäkringen innehåller:

Livförsäkring - Livsvarig och till 75 år

Ersättning vid dödsfall 0,5 eller 1,0 prisbasbelopp. Om du tecknat den livsvariga livförsäkringen kan du även teckna en försäkring på ytterligare 1,5 prisbasbelopp mellan 65 och 75 år.

Olycksfallsförsäkring

Vid olycksfall som kräver läkarbehandling får du ersättning för läkarvård och sjukhusvård samt behandling och hjälpmedel som läkare föreskrivit. Du får också ersättning för rese- och tandskadekostnader samt vissa merkostnader (till exempel skadade kläder och glasögon). Du kan även få ersättning med 50 kr per dag vid sjukhusvistelse som varar längre än 7 dagar.

Vid olycksfall som leder till invaliditet kan du få invaliditetsersättning som svarar mot invaliditetsgraden med upp till 5 prisbasbelopp. Högsta ersättning minskas med stigande ålder upp till 81 år, därefter är den 1 prisbasbelopp.

Seniorförsäkringen innehåller inte Privatvårdsförsäkring. Om du i tidigare gruppavtal, eller fortsättningsförsäkring, omfattats av privatvårdsförsäkring har du inom 1 månad från det att försäkringen upphörde, rätt att utan hälsoprövning ansöka om motsvarande individuella privatvårdsförsäkringen enligt normala försäkringsvillkor men med särskild premietariff. Kontakta Skandia för fortsatt privatvårdsförsäkring via privatvard@skandia.se eller 0771-55 55 00.

Viktigt att veta

  • Den som är medförsäkrad (din make, registrerade partner eller sambo) har också rätt att teckna seniorförsäkring när gruppförsäkringen upphör. Eftersom seniorförsäkringen tecknas individuellt, tecknar den som har varit medförsäkrad en egen försäkring.
  • När din gruppförsäkring upphör har du 3 månader på dig att teckna seniorförsäkring. För att undvika glapp i försäkringsskyddet ska ansökan göras senast samma dag som gruppförsäkringen upphör.
  • Försäkrad som uppnått gruppförsäkringens slutålder kan teckna liv- och/eller olycksfallsdelen i seniorförsäkringen utan hälsoprövning om ansökan sker inom 3 månader. Olycksfallsförsäkringen kan tecknas senare, om enbart livförsäkring tecknats under de 3 månaderna.
  • Alla ersättningar som betalas ut från försäkringen är fria från inkomstskatt.
  • Om du är under 65 år kan du välja att i stället för seniorförsäkringen teckna en fortsättningsförsäkring på högst det livförsäkringsbelopp som senast gällde enligt gruppavtalet. Samma möjlighet har medförsäkrad som är yngre än 65 år.