Seniorförsäkring

Seniorförsäkringen är till för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad därför att du blir pensionerad eller uppnår den slutålder som gäller för gruppavtalet. Du kan teckna försäkringen om du varit ansluten till gruppförsäkringen i minst 6 månader.

När din gruppförsäkring upphör har du 3 månader på dig att teckna seniorförsäkring och på så sätt ha kvar ett bra och billigt försäkringsskydd. För att undvika glapp i försäkringsskyddet ska ansökan göras senast samma dag som gruppförsäkringen upphör. Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration för att teckna seniorförsäkringen. Vid tecknandet måste du vara bosatt och folkbokförd i Sverige.

Den som är medförsäkrad (din make, registrerade partner eller sambo) har också rätt att teckna seniorförsäkring när gruppförsäkringen upphör. Eftersom seniorförsäkringen tecknas individuellt, tecknar den som har varit medförsäkrad en egen försäkring.

Seniorförsäkringen kan innehålla livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Livförsäkring kan tecknas om du tidigare haft en livförsäkring i ditt tidigare gruppavtal. Olycksfallsförsäkring kan du teckna om du haft minst en gruppförsäkring. Tecknar du livförsäkring i samband med att du uppnått gruppavtalets slutålder kan du vid senare tillfälle teckna olycksfallsförsäkringen i seniorförsäkringen.

Seniorförsäkringen innehåller inte privatvårdsförsäkring. Om du i tidigare gruppavtal, eller fortsättningsförsäkring, omfattats av privatvårdsförsäkring har du inom 1 månad från det att försäkringen upphörde, rätt att utan hälsoprövning ansöka om motsvarande individuella privatvårdsförsäkringen enligt normala försäkringsvillkor men med särskild premietariff. Kontakta Skandia för fortsatt privatvårdsförsäkring via privatvard@skandia.se eller 0771-55 55 00.

Seniorförsäkringen innehåller:

Livförsäkring - Livsvarig

Om du avlider betalas dödsfallskapitalet ut till ditt dödsbo. Livförsäkring – Livsvarig är en försäkring som kan komma att gälla livet ut.
Du kan välja att teckna försäkringen med 0,5 eller 1,0 prisbasbelopp i dödsfallskapital. 

Livförsäkring - till 75 år

Om du tecknat den livsvariga livförsäkringen kan du även teckna en tilläggsförsäkring på ytterligare 1,5 prisbasbelopp som gäller längst till och med utgången av det år du fyller 75 år. Tilläggsförsäkringens dödsfallskapital betalas ut till förmånstagaren vid dödsfall.

Olycksfallsförsäkring - Livsvarig

Vid olycksfall som kräver läkarbehandling får du ersättning för läkarvård och sjukhusvård samt behandling och hjälpmedel som läkare föreskrivit. Du får också ersättning för rese- och tandskadekostnader samt vissa merkostnader (till exempel skadade kläder och glasögon). Du kan även få ersättning med 50 kr per dag vid sjukhusvistelse som varar längre än 7 dagar.

Vid olycksfall som leder till invaliditet kan du få invaliditetsersättning som svarar mot invaliditetsgraden med upp till 5 prisbasbelopp. Högsta ersättning minskas med stigande ålder upp till 81 år, därefter är den 1 prisbasbelopp.