• Medlemsförsäkring

Medlemsförsäkring

Medlemsförsäkringen, avtalsnummer 9550, består av olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

Försäkringen gäller

En grundförutsättning för att anslutas till försäkringen är att du vid tecknandet är bosatt och folkbokförd i Sverige och att du inte tidigare varit medlem i SPF Seniorerna. Lämnar du SPF Seniorerna kan du inte kvarstå i försäkringen.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsskada är den kroppsskada som försäkringstagaren ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse - olycksfall.

Ersättning

 • Läkekostnader
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader
 • Merkostnader, upp till 3 prisbasbelopp*
 • Rehabiliteringsersättning, upp till 2 prisbasbelopp
 • Akutersättning
 • Krisförsäkring
 • Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall
  - t.o.m. 64 år, högst 10 prisbasbelopp
  - mellan 65 och 75 år, högst 5 prisbasbelopp
  - från 75 år, högst 4 prisbasbelopp
 • Dödsfall på grund av olycksfall, 1 prisbasbelopp

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). 

Livförsäkring

Om försäkringstagaren avlider utbetalas det tecknade försäkringsbeloppet till dödsboet. Detta utöver andra eventuella livförsäkringar.

Ersättning 

Livförsäkring - dödsfallskapital

- Försäkringsbelopp - 0,5 prisbasbelopp
- Försäkringsbelopp - 1,0 prisbasbelopp

Försäkringsgivare är Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Premier från och med 2015-04-01 till och med 2016-03-31

 • Olycksfallsförsäkring, 25 kr per månad
 • Livförsäkring 0,5 prisbasbelopp, 67 kr per månad
 • Livförsäkring 1,0 prisbasbelopp, 134 kr per månad

För vidare information se villkor medlemsförsäkring

* Prisbasbeloppet (PBB) för 2015 är 44 500 kr.